Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie

play fullscreen
1 / 23
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
113 Views
Download Presentation
keelie-peck
Download Presentation

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. ratyfikowana przez Polskę 23 grudnia 1991r.

 2. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie • Podział praw zapisanych w Konwencji: • prawa osobiste • prawa socjalne • prawa kulturalne • prawa polityczne

 3. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie • prawo do życia i rozwoju • prawo do wychowania w rodzinie • prawo do kontaktów z obojgiem rodziców • prawo do nazwiska • prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania • prawo do prywatności • prawo do tajemnicy korespondencji • prawo do wypowiedzi • prawo do nauki • prawo do wypoczynku i czasu wolnego • prawo do ochrony zdrowia • prawo do życia bez przemocy i ochrony przed złym traktowaniem • zasada równości i poszanowania godności

 4. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie Art. 3 Konwencji o Prawach Dziecka „We wszystkich działaniach dotyczących dzieci podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne, lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka.”

 5. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie Zgodnie z art. 10 Statutu nadrzędnym celem Komitetu Ochrony Praw Dziecka jest ochrona praw i interesów dziecka.

 6. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie • Działania podejmowane przez KOPD • dla realizacji ochrony dziecka, jego praw i interesów: • interwencje, edukacja, profilaktyka i kontrola, • upowszechnianie znajomości praw dziecka, • ujawnianie ich naruszania w życiu rodzinnym i społecznym, • podejmowanie inicjatyw na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka, • obrona praw indywidualnych i zbiorowych dziecka, • dbanie o prawidłowe stosowanie wobec dziecka • przepisów prawa,

 7. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie • inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie, • prowadzenie własnych placówek, jak: ośrodki interwencji kryzysowej i inne, • organizuje i prowadzi placówki wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, • podejmuje wszelkie inne działania zmierzające do ochrony interesów dziecka.

 8. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie SPECYFIKA AKTYWNOŚCI TKOPD w Lesznie

 9. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie • I. Działalność konsultacyjno-mediacyjna: • konsultacje i porady dla rodziców, • mediacje rodzinne, • kontakty dzieci z rodzicami, którzy nie sprawują bezpośredniej opieki nad nimi, • opinie psychologiczno-pedagogiczne

 10. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie • II. Działalność edukacyjno-profilaktyczna: • propagowanie Konwencji o Prawach Dziecka, • profilaktyczne warsztaty umiejętności wychowawczych zapobiegające przemocy fizycznej, psychicznej i emocjonalnej wobec dzieci • - „Wychowanie bez porażek, czyli szkołą dla rodziców”, • - „Zamiast klapsa, czyli jak z szacunkiem i godnością wyznaczać dziecku granice”, • teatrzyki profilaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym „Pamiętajmy, o siebie dbajmy!”, • „Letnia Szkoła Praw Dziecka”, • wypoczynek edukacyjny dla dzieci z matkami, w sytuacji kryzysowej,

 11. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie • szkolenia dla psychologów, pedagogów, kuratorów, pracowników socjalnych, nauczycieli w zakresie pomocy dziecku krzywdzonemu oraz pracy z rodziną wymagającą wsparcia,

 12. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie • III. Działalność kontrolna -monitoring otwartych drzwi na szpitalnych oddziałach dziecięcych, • IV. „Pokój Przyjazny Dziecku” • V. Medialne kampanie społeczne: • „Szpital Przyjazny Dziecku” • „Dziecko Bezpieczne na Drodze”

 13. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie • VI. Ośrodek Interwencji Kryzysowej: • pomoc stacjonarna w Hostelu dla kobiet i dzieci w sytuacji kryzysu, zwłaszcza z powodu doznawanej przemocy • interwencyjno-konsultacyjna pomoc ambulatoryjna dla osób i rodzin w kryzysie/konflikcie • pomoc w formie zajęć grupowych

 14. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie KILKA TEZ DOTYCZĄCYCH WSPÓŁDZIAŁANIA Z UCZNIAMI

 15. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie TEZA 1 Można osiągnąć współdziałanie z uczniami bez gwałcenia ich poczucia godności i narażania siebie na ciągłą frustrację. TEZA 2 Tyle wymagań od ucznia, ile wsparcia otrzymuje od nauczyciela.

 16. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie TEZA 3 Nauczyciel ma prawo oczekiwać od uczniów respektowania swoich potrzeb. TEZA 4 Nauczyciel powinien stawiać wymagania i określać granice dla niektórych zachowań uczniów.

 17. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie TEZA 5 Nauczyciel może powstrzymać nieodpowiednie zachowanie ucznia działając skutecznie i z szacunkiem dla ucznia. TEZA 6 Nauczyciel powinien dać odczuć uczniowi konsekwencje jego zachowania i nauczyć go odpowiedzialności za własne zachowanie.

 18. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie TEZA 7 Konflikty są nieuchronnie wpisane w relację nauczyciel - uczeń. TEZA 8 Konflikty same w sobie nie są destrukcyjne. Takie bywają sposoby ich rozwiązania. TEZA 9 Nauczyciel może wspólnie z uczniem poszukiwać rozwiązań konfliktu, korzystnych dla obu stron.

 19. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie • JAK ZACHĘCAĆ UCZNIA DO WSPÓŁPRACY • I DAĆ MU ODCZUĆ KONSEKWENCJE • JEGO ZACHOWANIA? • Opisz co widzisz lub przedstaw problem. • Udziel informacji. • Powiedz to jednym słowem. • Wyraź swoje uczucia, nie atakując charakteru dziecka. • Określ swoje oczekiwania. • Wskaż, jak może naprawić zło. • Zaproponuj wybór. • Przejmij inicjatywę. • Wspólnie rozwiąż problem.

 20. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie ABY ROZWIĄZAĆ PROBLEM, CZYLI NEGOCJAJE Z UCZNIEM: KROK 1. Porozmawiaj o odczuciach i potrzebach ucznia. KROK 2. Porozmawiaj o swoich odczuciach i potrzebach. KROK 3. Wspólnie zastanówcie się nad znalezieniem obopólnie korzystnego rozwiązania. KROK 4. Wypisz wszystkie pomysły bez oceniania ich. KROK 5. Zadecyduj, który pomysł podoba ci się, który nie, a który planujesz wprowadzić w życie. KROK 6. Wypisz konsekwencje.

 21. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie • „PRZYTOMNY DOROSŁY” • ustala reguły • jest sobą • dochowuje tajemnicy • nie kokietuje • przyznaje się do swoich poglądów • stawia granice • lubi życie • jest uważny • posiada bazową wiedzę o rozwoju dziecka • jest pół kroku z tyłu

 22. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Leszno, ul. Słowiańska 59 b tel. (65) 520-27-32 dyżur interwencyjny: poniedziałek w godz. 17.00-18.30 Ośrodek Interwencji Kryzysowej Leszno, ul. Niepodległości 27 c tel. (65) 529-98-65/66, fax (65) 528-85-49

 23. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie Dziękuję za uwagę !