Download
play way method n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การ จัดการเรียนรู้โดย ใช้ การ เล่นปน เรียน ( Play Way Method ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
การ จัดการเรียนรู้โดย ใช้ การ เล่นปน เรียน ( Play Way Method )

การ จัดการเรียนรู้โดย ใช้ การ เล่นปน เรียน ( Play Way Method )

1745 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

การ จัดการเรียนรู้โดย ใช้ การ เล่นปน เรียน ( Play Way Method )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเล่นปนเรียน(Play Way Method)

 2. เสนอ อาจารย์สุวิสาข์ เหล่าเกิด

 3. จัดทำโดย1.นางสาววิไลลักษณ์ แสนสุภา เลขที่ 20 ห้อง 32.นางสาวเพราพิลาศ ขันติมนต์ เลขที่ 23 ห้อง 3

 4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเล่นปนเรียนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเล่นปนเรียน การสอนแบบเล่นปนเรียน เป็นวิธีการสอนที่ให้เด็กได้เล่น ได้แสดง ได้ร้องเพลง ได้ทำกิจกรรม ควบคู่ไปกับการเรียน ครูจะแทรกบทเรียนไว้ในการเล่น การทำกิจกรรม เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนด้วยการกระทำ ด้วยการแสดง ด้วยการเล่น ภายใต้การควบคุมของครู ความหมาย

 5. แนวคิด การเล่น คือ การทำงานของเด็กการเล่นเป็นกิจกรรมหลักที่เด็กทุกคนจะทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอายุระหว่าง 3-8 ปี และเมื่อการเล่นมีความสำคัญและช่วยให้การเรียนมีความหมายต่อเด็กมากขึ้น ครูผู้สอนจึงควรรู้จักเลือกกิจกรรมอุปกรณ์ที่ช่วยให้การเรียนมีความหมายต่อเด็กมากขึ้น เป็นที่หน้าสนใจของเด็ก และมีคุณค่าทางการศึกษาด้วย

 6. การเล่นนอกจากให้ความสนุกสนานยังมีประโยชน์ด้านอื่น ดังนี้ การเล่นเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ เจริญเติบโต การเล่นช่วยให้เด็กเข้าใจสิ่งอื่น ๆ ดีขึ้น การเล่นช่วยสร้างมิตรภาพและให้เด็กรู้จักการแก้ปัญหา การเล่นของเด็กจัดเป็นการศึกษาอย่างหนึ่ง เด็กได้พัฒนาลักษณะต่าง ๆ การเล่นเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งของเด็ก การเล่นเป็นการฝึกมารยาท

 7. 2.ทฤษฎีการพักผ่อน (Relaxation theory) 1. ทฤษฎีการระบายพลังงาน (Surplus energy theory) ทฤษฎีการเล่น มี 4 ทฤษฎี คือ 3.ทฤษฎีการเตรียมออกกำลัง (Pre – exercise theory) 4. ทฤษฎีการสรุป (Recapitulation theory)

 8. แนวทางการจัดการเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนรู้ การเล่นของเด็กมีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้าน ต่าง ๆ ของเด็กอย่างมาก สำหรับการเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา ได้แก่

 9. การเล่นแบบสำรวจตรวจค้น (Exploration play) • เป็นการเล่นที่ส่งเสริมการรับรู้และประสบการณ์

 10. 2. การเล่นแบบทดสอบ (Testing play) เป็นการเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผล

 11. 3. การเล่นแบบออกกำลังกาย (Physical play) เป็นการเล่นที่ส่งเสริมความพร้อมในการเรียนรู้เป็นการเล่นในลักษณะของการออกกำลังกายช่วยพัฒนากล้ามเนื้อทั้งเล็กและใหญ่

 12. 4. การเล่นสมมุติและการเรียนแบบ (Dramatic play and initiation) การเล่นที่ส่งเสริมการใช้ความคิดและจินตนาการ

 13. 5. การเล่นสร้าง (Construction play) เป็นการเล่นที่เด็กจะนำข้อมูลความรู้ทัศนคติต่าง ๆ จากประสบการณ์มาสัมพันธ์กันใหม่

 14. 6. การเล่นแบบสัมผัสกระทำ (Manipulative play) เป็นการเล่นที่ส่งเสริมการสังเกต การจำแนก การคิดเปรียบเทียบและการคิดหาความสัมพันธ์

 15. 7. การเล่นที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาและความจำ (Verbal play) เป็นทักษะทางภาษาของเด็ก

 16. 8. การเล่นเกม (Games) เป็นการเล่นที่ส่งเสริมการคิดการตัดสินใจ

 17. ข้อค้นพบจากการวิจัย จากการจัดการเรียนรู้แบบเล่นปนเรียนมีข้อค้นพบด้านต่าง ๆ จากการวิจัยดังนี้

 18. 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ Orcutt (1972) ได้วิจัยใช้เกมประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษกับผู้เรียนระดับอนุบาล 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ให้ผู้เรียนเลือกเกมเอง กลุ่มที่ 2 ครูเลือกเกมให้ กลุ่มที่ 3 สอนตามปกติ

 19. 2.ความสามารถในการใช้ภาษา ศรีสวัสดิ์ น่วมจะโป๊ะ (2542) วิจัยความสามารถทางการฟังของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้อายุระหว่าง 5 – 8 ปี

 20. 3.ความคิดสร้างสรรค์และความสนใจ3.ความคิดสร้างสรรค์และความสนใจ ในการการเรียน วิไลพร ดำสะอาด (2541) ได้วิจัยพบว่า ผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยการใช้เพลงและเกมประกอบการสอน

 21. คำถาม

 22. 1. การเล่นที่ส่งเสริมการสังเกต การคิดจำแนก คือข้อใด ก. การเล่นที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาและความจำ ข. การเล่นเกม ค. การเล่นแบบสัมผัสกระทำ ง. การเล่นแบบออกกำลังกาย

 23. 2. “การเล่นเป็นพฤติกรรมสัญชาติญาณเป็นการสร้าง กิจกรรมในอนาคต การเล่นเป็นการนึกคิดเตรียมบทบาทในการทำงานในอนาคต” เป็นหลักการของทฤษฎีในข้อใด ก. ทฤษฎีการระบายพลังงาน ข. ทฤษฎีการผักผ่อน ค. ทฤษฎีการเตรียมออกกำลัง ง. ทฤษฎีการสรุป

 24. 3. การเล่นแบบสำรวจตรวจค้น มีลักษณะอย่างไร ก. การเล่นที่ส่งเสริมความพร้อมในการเรียนรู้ ข.การเล่นที่ส่งเสริมการรับรู้และประสบการณ์ ค.การเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผล ง.การเล่นที่ส่งเสริมแนวคิดและจินตนาการ

 25. 4. การเล่นสมมุติและการเล่นเลียบแบบ มีลักษณะอย่างไร ก. การเล่นที่ส่งเสริมความพร้อมในการเรียนรู้ ข.การเล่นที่ส่งเสริมการรับรู้และประสบการณ์ ค.การเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผล ง.การเล่นที่ส่งเสริมแนวคิดและจินตนาการ

 26. 5. “ศรีสวัสดิ์ น่วมจะโป๊ะ” ได้วิจัยความสามารถทางการฟังของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระดับช่วงอายุใด ก. แรกเกิด – 1 ปี ข. 1 ปี – 3 ปี ค. 4 ปี - 5 ปี ง. 5 ปี – 8 ปี