Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ai chọn ai ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ai chọn ai ?

Ai chọn ai ?

182 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ai chọn ai ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ai chọn ai ? Thực hiện : hue24840 09 - 2007 Xin các bạn nhấp chuột, yên tỉnh vừa đọc vừa suy ngẫm

  2. Tôi đã gặp một người đàn bà vừa đẹp vừa thông minh, với đôi mắt đen huyền như hạt ô liu . Nhưng người đàn bà nầy không dịu dàng tí nào … Tôi đành bỏ .

  3. Tôi gặp một người đàn bà vừa đẹp, vừa thông minh, vừa dịu dàng độ lượng … Song nàng với tôi không bao giờ đồng quan điểm về bất cứ chuyện gì .

  4. Hết người nầy đến người khác, người được điều nầy lại thiều điều kia . Tôi đã từng tưởng, sẽ không bao giờ tìm được người phụ nữ lý tưởng cho cuộc đời mình .

  5. …Thế rồi, một hôm tôi gặp được nàng, người phụ nữ cuối cùng trong cuộc tìm kiếm . Nàng kết hợp tất cả những đức tính mà tôi hằng mong ước . Nàng đúng là người hoàn hão

  6. Nhưng cuối cùng, tôi đành sống độc thân suốt đời . Vì người phụ nữ nầy cũng đang tìm một người đàn ông lý tưởng mà dưới mắt nàng, tôi là người đàn ông còn quá nhiều thiếu sót

  7. Người đàn ông độc thân trong câu chuyện trên đây đã quên một trong những quy luật cơ bản của cuộc sống . Đó là luật thích nghi .

  8. Thay vì bắt người khác và cuộc sống phải thích nghi với chúng ta, Chính chúng ta phải tìm cách thích nghi với cuộc sống và người khác

  9. Tâm lý thông thưòng của con người là đòi hỏi người khác hơn là đòi hỏi chính bản thân mình .

  10. Chúng ta đòi hỏi người khác thế nầy thế kia . Nhưng chính chúng ta quên rằng, chúng ta chưa làm được những điều gì mà người khác trông chờ nơi chúng ta . Ende cám ơn các bạn đã xem