html5-img
1 / 11

LEAN MANAGEMENT

LEAN MANAGEMENT. Jacek WĘGLARCZYK. Operacje w ramach procesu tworzące wartość dodaną + transportowe - kontrolne +. Lean Quality Management - „ szczupłe zarządzanie ” czyli tworzenie szczupłej organizacji zintegrowany system doskonalenia procesów. Szczupła organizacja

kellsie
Télécharger la présentation

LEAN MANAGEMENT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. LEAN MANAGEMENT Jacek WĘGLARCZYK

 2. Operacje w ramach procesu tworzące wartość dodaną + transportowe - kontrolne +

 3. Lean Quality Management - „ szczupłe zarządzanie ” czyli • tworzenie szczupłej organizacji • zintegrowany system doskonalenia procesów

 4. Szczupła organizacja eliminuje marnotrawstwo lub zmienia je w wartość dodaną Oczekiwanie Zbędne przemieszczanie Zbędne przetwarzanie Nadmierne zapasy Braki i błędy Nadmierny ruch Niewykorzystana kreatywność ludzi Nadprodukcja

 5. Zintegrowany system doskonalenia procesów Monitorowanie i doskonalenie procesów powinno być prowadzone wg metody mapowania strumienia wartości Z punktu widzenia celu przedsiębiorstwa należy potraktować realizowane procesy jako strumienie tworzonej przez firmę wartości, która po przekazaniu klientowi w formie wyrobu zostanie spieniężona i zasili firmę.

 6. Value stream mapping - metoda polegająca na analizowaniu wszystkich czynności w procesie produkcyjnym, oparta na podążaniu w górę strumienia wartości. Istnieje konieczność analizy całego strumienia – od klienta poprzez firmy podwykonawcze, usługowe do dostawców surowców – jednakże rozpocząć można od części dot. jedynie organizacji.

 7. Korzyści z VSM • uwidacznia cały przepływ wyrobu – dokumentuje cały proces wytwarzania • pomaga dostrzec źródła marnotrawstwa • wprowadza wspólny język dot. zarządzania / grafika / • łączy różne koncepcje na bazie biznesowej • Tworzy podstawę planów wdrażania, np. KAIZEN • Pokazuje związek pomiędzy przepływem materiałów i informacji • VSM jest narzędziem ilościowym

 8. Przykład

 9. Process time ….. + ….. + ….. + ….. = ……… Lead time ….. + ….. + ….. + ….. + ….. + ….. + ….. = ….. ….. vs …..

 10. Literatura 1. WOMACK J. i inni Odchudzanie firm, Lektury menedżera, Centrum Informacji, W-wa, 2000 2. KUBIK Sz. Lean management, wykład dla DEKRA Cert. Value Stream Mapping, Zarządzanie jakością, 2006 3. CZERSKA J., PODEMSKI W., Lean Quality Management Problemy Jakości, 2003

 11. Dziękuję za uwagę

More Related