Download
jauna latvijas elektronisk sabiedrisk medija satura pas t jums n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jauna Latvijas elektroniskā sabiedriskā medija Satura pasūtījums PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jauna Latvijas elektroniskā sabiedriskā medija Satura pasūtījums

Jauna Latvijas elektroniskā sabiedriskā medija Satura pasūtījums

112 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Jauna Latvijas elektroniskā sabiedriskā medija Satura pasūtījums

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jauna Latvijas elektroniskā sabiedriskā medijaSatura pasūtījums 1. Darba grupas tikšanās / 11.09.2012.

 2. Darbagrupasuzdevums • Sabiedriskā pasūtījuma modelis • Sabiedriskā pasūtījuma kopējais apjoms (TV, Radio stundu izteiksmē, Web-?) • Sabiedriskā pasūtījuma dalījums pēc: • tēmām, • satura veidošanas avotiem un veidiem (pašmāju, ES, citu, neatkarīgo producentu). ! Atsevišķi tiks organizētas satura tēmu (ziņas, kultūra, uc.) un auditoriju (bērni, jaunieši, uc.) ekspertu darba grupas.

 3. Ārvalstu pieredze • Satura pasūtījumi ir balstīti uz: • Likumu, • Sabiedriskā medija misiju, vērtībām un mērķiem, • Pašmāju satura ražotāju ‘tirgus’ attīstīšanu un aizsargāšanu. • Ārvalstu piemēri liecina, ka satura pasūtījuma noteikšana ir vairāk tradīciju nekā pārdomātas metodoloģijas rezultāts

 4. Ārvalstu pieredze • Dānija, Lielbritānija, Īrija, Nīderlande, Beļģija, Vācija, Austrija, Spānija, Portugāle, Turcija • Izklaide – ne vairāk par 25% • Nīderlande • Kultūra - vismaz 25% no raidlaika • Informācija un izglītība - vismaz 35% no raidlaika • Māksla - vismaz 12.5% no raidlaika • Norvēģija • Vismaz 35% no radio atskaņotās mūzikas jābūt norvēģu

 5. Ārvalstu pieredze • Portugāle: • Mūzikli un balets - vismaz 26 stundas gadā • Jaunas dokumentālas filmas - vismaz 26 stundas gadā • Malta: • Vietēji radīts saturs - vismaz 20% no raidlaika • Ungārijā: • Vietēji radīts saturs - vismaz 51% no raidlaika • Pašmāju filmas - vismaz 20% no filmām

 6. Ārvalstu pieredze • Bulgārija: • Ziņas – vismaz 5.1% dienā • Aktualitātes – vismaz 16.6% nedēļā • Izglītība – vismaz 3.7% nedēļā • Kultūra, zinātne, reliģija - vismaz 4.7% nedēļā • Bērnu un jauniešu programmas – vismaz 7.6% nedēļā • Programmas integrācijas un sociālā riska grupu atbalstam - vismaz 1.8% mēnesī

 7. Ārvalstu pieredze • Itālija: • Katra reģiona kultūrai - 30 minūtes dienā • No 6.00 līdz 24.00 65%-80% raidlaika jāvelta: ziņām, informācijai par politiku, ekonomiku, zinātni, kultūru, sabiedrību, sabiedriski noderīgiem pasākumiem, institucionālajam saturam, minoritātēm, specifiskām apkārtējās vides tēmām, sportam, autoru filmām, Eiropas filmām

 8. YLE TV 2010 (Somija)

 9. YLE Radio 2010 (Somija)

 10. BBC TV 2006/7 (Lielbritānija)

 11. BBC Radio 2011/12 (Lielbritānija)

 12. BBC TV un Radio • 2011/12 - 42% no 19% attiecināmā TV un Radio satura tika pasūtīta no neatkarīgajiem producentiem. • TV: Ziņas (veido BBC ) + atlikusī produkcija tiek dalīta: • 50% pašu ražotais, • 20% neatkarīgie producenti, • 30% - konkursā visiem – neatkarīgajiem un vietējiem. • Radio: 10% no attiecināmā satura tiek pasūtīts no neatkarīgajiem producentiem.

 13. LTV 2012

 14. LR 2012

 15. Likums Sabiedriskais pasūtījums ir pasākumu kopums, kura uzdevums ir: • veicināt patriotisku attieksmi pret neatkarīgās Latvijas valstiskumu, tās demokrātisko valsts iekārtu; • veicināt cilvēktiesību un pamattiesību īstenošanu • sekmēt demokrātijas un ētikas principu nostiprināšanos, atspoguļojot sabiedrības viedokļu daudzveidību; • nodrošināt objektīvu, neatkarīgu un tematiski līdzsvarotu ziņu, analīzes un komentāru veidošanu par notikumiem Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē; • izglītot iedzīvotājus un veicināt viņos pilsonisku izpratni par politikas, ekonomikas, kultūras, tiesību, vides, drošības un sociālajiem jautājumiem, nodrošinot to sistēmisku aptvērumu; • veicināt sabiedrības integrāciju un saliedētību uz latviešu valodas pamata; • nodrošināt latviešu valodas saglabāšanu, attīstību un lietošanu, tās kā valsts valodas funkcionēšanu pilnā apjomā, it sevišķi veicinot latviešu valodas kā visu Latvijas iedzīvotāju kopējās saziņas valodas lietošanu; • nodrošināt latviešu kultūras attīstību, it sevišķi veicinot oriģinālraidījumu veidošanu latviešu valodā;

 16. Likums • veicināt cieņu pret latviešu valodu, popularizēt Latvijas vēsturi un kultūras vērtības; • sekmēt nacionālās identitātes apzināšanos Latvijas, Eiropas un globālajā telpā, kā arī reģionālās un lokālās identitātes izpausmes un attīstību Latvijā; • saskaņā ar normatīvajiem aktiem pastāvīgi nodrošināt politiskajām partijām un politisko partiju apvienībām iespēju izteikt savu viedokli, kā arī iespēju veikt aģitāciju un sniegt informāciju pirms vēlēšanām un tautas nobalsošanas; • novērtēt, saglabāt un izplatīt nacionālo un Eiropas kultūras mantojumu; • ar dokumentāriem un mākslinieciskiem līdzekļiem veicināt Latvijas vēstures un mūsdienu procesu izpratni un veidot priekšstatu par nākotnes attīstības iespējām; • nodrošināt bērnu un jaunatnes auditorijai atbilstošus informācijas, izglītības, kultūras un izklaides resursus; • veidot vidi brīvām un viedokļu ziņā daudzveidīgām diskusijām par sabiedrībai būtiskiem jautājumiem;

 17. Likums • attīstīt mūsdienīgus un daudzveidīgus žanrus un formātus; • veicināt dažādu sabiedrības grupu pārstāvju līdzdalību programmu un raidījumu satura veidošanā; • paredzēt raidījumus mazākumgrupām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; • paredzēt atsevišķu raidījumu pieejamību cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem; • nodrošināt plašai auditorijai būtisku notikumu (politisku, sociālu, kultūras, sporta u.c.) tiešu atspoguļojumu; • iekļaut programmu un raidījumu saturā reģionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu sagatavoto informāciju, kas atbilst attiecīgā sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa mērķiem un uzdevumiem; • nodrošināt atbildīgu un ilgtspējīgu žurnālistiku, kas garantē informācijas izpēti un analīzes kvalitāti un veicina profesionālo cilvēkresursu attīstību; • veikt Latvijas Radio kora fondu ierakstus, lai nodrošinātu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu; • paredzēt ekumēnisku dievkalpojumu atspoguļojumu.

 18. Likums • Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi nodrošina, lai to veidotajā programmā nedēļas laikā vismaz 51 procentu no raidlaika, izņemot ziņas, sporta sacensības, spēles, reklāmu, televīzijas veikalu un televīzijas veikala skatlogu, aizņemtu Eiropas audiovizuālie darbi. • Audiovizuālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu veidotajās programmās ne mazāk kā 10 procenti no visu raidījumu un raidlaika kopapjoma nedēļas laikā, izņemot ziņas, sporta sacensības, spēles, reklāmu, televīzijas veikalu un televīzijas veikala skatlogu, paredzami neatkarīgo producentu veidotajiem Eiropas audiovizuālajiem darbiem.

 19. Likums • Latvijas Radio un Latvijas Televīzijā pirmo programmu veido kā nacionālo programmu valsts valodā. Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas otrā programma pamatā ir valsts valodā. Daļu no raidlaika tajā var atvēlēt raidījumiem citās valodās, ieskaitot šajā raidlaikā arī valsts valodā subtitrētās kinofilmas un teātru izrādes. • Latvijas Televīzijas programmās ne mazāk kā 30 procentus raidlaika paredz neatkarīgo producentu veidotajiem Eiropas audiovizuālajiem darbiem.

 20. Likums • Latvijas Televīzija nodrošina Latvijas nacionālā audiovizuālā mantojuma pieejamību sabiedrībai, iepērkot nacionālās filmas, savās programmās demonstrējot tās un veicot citus Latvijas filmu nozares atbalsta pasākumus saskaņā ar šo nozari regulējošiem tiesību aktiem.

 21. NAPDarbaversija • [219] Kvalitatīvs, demokrātisks informatīvās telpas risinājums, kas visā Latvijā iedzīvotājiem, t.sk. mazākumtautībām un dažādām paaudzēm nodrošina pieeju informācijai par valstī un sabiedriskā dzīvē notiekošo [Aptveramā teritorija: Visa Latvija, pasaule] • Cilvēku sadarbība un kultūra kā piederības Latvijai pamats.  Mērķi ir: • veicināt iedzīvotāju piederību Latvijai un lepnumu par savu valsti un tautu; • palielināt iedzīvotāju savstarpējo uzticību; • veicināt Latvijas iedzīvotāju palikšanu un atgriešanos Latvijā; • palielināt latviešu valodas lietojumu sabiedrībā. • Valstij ir jāstiprina kvalitatīva informatīvā, demokrātisko diskusiju telpa, kur nodrošināta gan visu sabiedrību aptveroša savstarpēja komunikācija līdzdalības veicināšanai, gan valsts iespēja uzklausīt un sarunāties ar tās iedzīvotājiem un tautiešiem ārzemēs, izskaidrojot pieņemtos lēmumus un veicinot vienojošu vērtību un mērķu apziņu.

 22. NAPDarbaversija • Uzdevums ir vērsts uz to, lai nodrošinātu cilvēkiem pieejamu un kvalitatīvu informāciju, kuras rezultātā – palielinās: • lepnums par piederību Latvijas iedzīvotājiem, pēc tautības (%), • iedzīvotāju īpatsvars, kas uzskata, ka spēj ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu Latvijā (%); • iedzīvotāju savstarpējais uzticības īpatsvars; • iedzīvotāju uzticēšanās līmenis valsts institūcijām. • Paredzams, ka kvalitatīvas izdevuma īstenošanas gadījumā arī mainās iedzīvotāju rīcība:  palielinās iedzīvotāju skaits, kas samazina savu līdzdalību ēnu ekonomikā, kuriem uzlabojas latviešu valodas līmenis, utml.  • Uzdevumu aktivitātes ir pamatojamas analīzē par to, kā visefektīvāk veicināt informācijas pieejamību un tās kvalitāti, lai cilvēki (kuri citādi to nedarītu) izmantotu informatīvas telpas risinājumu, kā arī paplašinātos tas cilvēku loks, kas šo informatīvo telpu izmanto arvien vairāk.

 23. UzstādījumsDarba variants jaunā sabiedriskā medija mērķiem • Vīzija: Attīstīta un stipra Latvija. • Misija: Stiprināt demokrātiju un Latvijas nacionālo kultūru. Informēt, izglītot un iedvesmot katru Latvijas iedzīvotāju. • Vērtības: Neatkarība, uzticamība, godīgums, profesionalitāte, radoša pieeja, cieņa pret katru. • Mērķi: • Pilsoniskas un vienotas sabiedrības stiprināšana. • Nacionālās kultūras un atmiņas saglabāšana. • Radošuma un uzņēmības veicināšana. • Izglītības un zināšanu sekmēšana. • Bērnu un jauniešu iesaiste.

 24. Satura pasūtījuma modelisDarba variants • Satura pasūtījumu nosaka matricas veida dalījumā starp auditorijām un tēmām • Konkrēto h dalījumu noteiks auditoriju ekspertu un tēmu ekspertu grupas • Pieņemot lēmumu tiks ņemti vērā – ārvalstu piemēri, patreizējie satura patēriņa dati un socioloģiskās izpētes rezultāti Tēmas Sports Izklaide Kultūra Izglītība Informatīvi analītiskās saturs Auditorijas Ziņas Bērni Jaunieši Kriev -valodīgie Ārzemēs dzīvojošie Ģimenes Seniori TV Radio www

 25. Sabiedriskais pasūtījumsAktuālie jautājumi / darba variants

 26. Tematiskais dalījumsDarba versija • Ziņas • Informatīvi analītiskais / dokumentālais saturs • Izglītība • Kultūra • Izklaide • Sports

 27. Tematiskais dalījumsDarba versija TV

 28. Aktuālie jautājumi • Pēc kādiem principiem noteikt kopējo raidapjoma lielumu? • Kādā izteiksmē definēt satura pasūtījumu mājaslapai? • Vai sabiedriskais pasūtījums var ietvert dalījumu pēc formātiem? • Ko darīt ar satura apjoma definēšanu krievvalodīgajiem un ārzemēs dzīvojošajiem? • Kā tiek formulēts pasūtījums attiecībā uz arhīviem?