Download
hur du kan dra nytta av statligt st d till forskning utveckling och innovation n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hur du kan dra nytta av statligt stöd till Forskning, Utveckling och Innovation ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hur du kan dra nytta av statligt stöd till Forskning, Utveckling och Innovation ?

Hur du kan dra nytta av statligt stöd till Forskning, Utveckling och Innovation ?

185 Views Download Presentation
Download Presentation

Hur du kan dra nytta av statligt stöd till Forskning, Utveckling och Innovation ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hur du kan dra nytta av statligt stöd till Forskning, Utveckling och Innovation ? Kalmar 2014-04-25 Leif Ohlsson, Kurt Myhr, Stephen Wallman

 2. FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

 3. FFI är ett samarbete mellan staten och • fordonsindustrin om att finansiera • forsknings-, innovations- och utvecklings- • aktiviteter med fokus på områdena Klimat • & Miljö samt Säkerhet. Nära 1 miljard kronor per år satsas på svensk fordonsforskning inom ramen för FFI, varav hälften är offentliga medel.

 4. ”Sverige ska ha en konkurrenskraftig fordonsindustri med ledande forskning och innovation inriktat mot säkra och miljöeffektiva transporter” FFI vision

 5. Minska vägtransporternas miljöpåverkan Mål • Minska antalet skadade och dödade i trafiken • Stärka fordonsindustrins internationella konkurrenskraft FFI – FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI

 6. Programråd Programråd Programråd Programråd Programråd KONKURRENS & INNOVATION Organisation STYRELSE Styrelseinitierade projekt VINNOVA 25% av budget KANSLI Programledare STEM Programledare VINNOVA Programledare VINNOVA Programledare TRAFIKVERKET Programledare VINNOVA Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring FORDONS & TRAFIKSÄKERHET TRANSPORT- EFFEKTIVITET FORDONS- UTVECKLING HÅLLBAR PRO- DUKTIONSTEKNIK ENERGI & MILJÖ Temaområde SÄKERHET 1/3 av budget Temaområde KLIMAT & MILJÖ 2/3 av budget

 7. Fördelning av medel mellan programråden *

 8. FFI är ett rullande program Beslut Finansiering Inriktning Beslut Finansiering OSV Inriktning Beslut Finansiering Inriktning Beslut Staten satsar 450 miljoner/år industrin minst lika mycket Finansiering Och så vidare.. Inriktning

 9. Att söka finansiering Vem kan ansöka? Enskilt projekt skall ha minst 25% näringslivsfinansiering

 10. Projektkostnader och stöd inom FFI • Alla kostnader ska vara projektanknutna och i samband/under projektets tid. • Kostnader ska vara stödberättigande – se VINNOVAs allmänna riktlinjer • Lönekostnader ska vara baserade på verklig kostnad generellt. • För icke bidragstagande parter får FFI-schablon på 850 kr/h användas som ”medfinansiering”. • Normen för ”medfinansiering” inom FFI är 50 % enligt samverkansavtalet.

 11. Några definitioner • ”In kind”= Egen finansiering av projekt • Till hur mycket beräknas ”värdet” ”finansieringen” av en egen timma i ett projekt ? ”till verklig egen kost” men i praxis 850 SEK /h. • Vertikalt projekt = Bara en avtals part deltar i projektet (kan dock vara flera FKG företag) • Horisontellt projekt = Mer än en avtalspart deltar i projektet

 12. Regler för stöd till Forskning, utveckling och demonstration • Typ av projekt Max stöd • Grund forskning 100 % bidragTillämpad forskning 50 % bidragExperimentell utveckling 25 % bidrag • Speciell bonus för SME-företag • Företag under 50 anställda 20 % extraFöretag mellan 50 och 250 anställda 10 % extraSamarbete mellan företag 15 % extra

 13. Forskning !?

 14. Data för 309 FFI Projekt Hur Slutsats ”FKG företag” lyckas bra i FFI ! Men kan bli bättre ,framför allt SME Regeringen/Myndighterna ser gärna ökat SME deltagande

 15. Process för en ansökan tid Ansökan lämnas in Stängningsdatum enligt FFI hemsida Programråd ”Beslutar” om projektet skall beviljas Kvalitets granskning Utvärderar om ansökan uppfyller formella krav Denna process upprepas 4 ggr/år

 16. Kvalitetsgranskning Kvalitetsgranskningen ger omdömen för ett projekt: Rekommenderas, Rekommenderas med villkor, Avslås

 17. Att söka finansieringKommande ansökningstillfällen * Varierar mellan de olika programråden

 18. Att söka finansiering • Programbeskrivningar, färdplaner och information om vad som skall ingå i en ansökan finns på http://www.vinnova.se/sv/ffi/ • Delprogrammet Energi- och Miljö ansöker via Energimyndighetens portal http://energimyndigheten.se/E-Tjanster/E-kanalen

 19. Energirelaterad fordonsforskning i Sverige 2013 Mera visionära projekt Mera marknadsnära

 20. Vinnovas program 2014 http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Publikationer/Produkter/Programoversikt-2014/

 21. Vinnovas program 2014 • Forska och Väx • VINN NU • Eurostars • Eureka • Verifiera för tillväxt • Fordonsförsäkring och Innovation

 22. FKG stöd Stephen, Kurt , Leif hjälper er genom hela ansökans processen Mailadresser Tel E&M, HP stephen.wallman@telia.com 0705 420635 F&TS, FU kurt.myhr@telia.com 0730 216302 TrEff leif.ohlsson@fkg.se 0705 834333

 23. Hur går det till att ansöka • Skapa ett konto • Ansökan görs elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs intressentportal.* • Med undantag av programmet "Energi & Miljö" där ansökan görs genom  Energimyndighetens ansökningsportal • En komplett ansökan skall innehålla filerna -Projektblankett, -Mall för projektbeskrivning (särskild mall för Hållbar produktionsteknik) -Mall för CV • https://portal.vinnova.se/Public/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

 24. Hur kan en ansökan se ut ? 2012-01710 Livstidförlängning av pneumatiskt ventilsystem Projektet rekommenderas 2012-09-03 inom Fordonsutveckling Sökande: SO Elektroniks