1 / 16

20 10 -20 11 УКРЕПВАМЕ ОБЩНОСТИ – СБЛИЖАВАМЕ КОНТИНЕНТИ

20 10 -20 11 УКРЕПВАМЕ ОБЩНОСТИ – СБЛИЖАВАМЕ КОНТИНЕНТИ. Семинар – обучение на президенти и секретари на Ротари клубове Поморие 26 – 28 март 2010. Дистрикт Гуверньор Елект Красимир Ганчев. РЕЙ КЛИНГИНСМИТ. 20 10 -20 11. УКРЕПВАМЕ ОБЩНОСТИ – СБЛИЖАВАМЕ КОНТИНЕНТИ

ken
Télécharger la présentation

20 10 -20 11 УКРЕПВАМЕ ОБЩНОСТИ – СБЛИЖАВАМЕ КОНТИНЕНТИ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 2010-2011УКРЕПВАМЕ ОБЩНОСТИ – СБЛИЖАВАМЕ КОНТИНЕНТИ Семинар – обучение на президенти и секретари на Ротари клубове Поморие 26 – 28 март 2010 Дистрикт Гуверньор Елект Красимир Ганчев

 2. РЕЙ КЛИНГИНСМИТ

 3. 2010-2011 УКРЕПВАМЕ ОБЩНОСТИ – СБЛИЖАВАМЕ КОНТИНЕНТИ градя, изграждам, строя, построявам, зидам, иззиждам прен. основавам,развивам постепенно, възлагам надежди, уповавам се,укрепвам (позиции, авторитет) формирам (характер) увеличавам , засилвам , нараствам, заздравявам, стабилизирам

 4. 2010-2011УКРЕПВАМЕ ОБЩНОСТИ – СБЛИЖАВАМЕ КОНТИНЕНТИ • Да поддържа и/или увеличава числеността на членството си • Да реализира или осъществява успешни проекти в своите общности или общности в други страни • Да подкрепят Ротари фондацията,както финансово, така и чрез уяастие в програмите и • Създават лидери,способни да служат в Ротари дори извън рамките на клуба Определение за УСПЕШЕН КЛУБ

 5. 2010-2011УКРЕПВАМЕ ОБЩНОСТИ – СБЛИЖАВАМЕ КОНТИНЕНТИ • Да си е платил членския внос • Да провежда редовни сбирки • Да осигурява абонамент за списание за всеки член • Да изпълнява проекти на местно или международно ниво • Да посреща ДГ, АДГ и други ръководители на RotaryInternational • Да поддържа подходяща застраховка • Да следва политиката на RotaryInternational • Да си плаща членски внос без странична помощ • Да подава на време отчетните формуляри • Да решава вътрешните си проблеми • Да съдействува на Дистрикта • Да не завежда съдебни искове срещу RotaryInternational Минимални стандарти

 6. 2010-2011УКРЕПВАМЕ ОБЩНОСТИ – СБЛИЖАВАМЕ КОНТИНЕНТИ Премахнат полиомиелит Стратегически партньорства с неправителствени и други организации Нобелова награда за мир, присъдена на Ротарианец или на завършил обучение по програма на Ротари Авторитет по критични въпроси, напр. за водата Присъствие в Топ 50 на Фондациите (класация на Charity Navigator) Набрани средства в Постоянния фонд (PF) = $800 млн Нарастване на Годишните програмни фондове (APF) ~ $153млн По-малко протоколи, по-малко служители; ефикасност и ефективност Активно участие на всички Ротарианци, клубове и дистрикти в набирането на средства и в програмите. Визия към 2017 г.

 7. 2010-2011УКРЕПВАМЕ ОБЩНОСТИ – СБЛИЖАВАМЕ КОНТИНЕНТИ Добра воля и мир Мир, предотвратяване и разрешаване на конфликти Здравеопазване Превенция и лечение на заболяванията Вода и саниране Майчино и детско здраве Образование Основно образование и грамотност Облекчаване на бедността Икономическо развитие и развитие на общностите Насоки на фокусиране

 8. 2010-2011УКРЕПВАМЕ ОБЩНОСТИ – СБЛИЖАВАМЕ КОНТИНЕНТИ • Нарастване на всеки клуб с по един активен ротарианец - срок май 2011 година. • Основаване по 3 нови ротари клуба - срок май 2011 година. • Мотивация всички застъпващи клубни офицери и членове на комисии да участват в семинарите за елект- президенти, членството и семинара на Ротари Фондацията. • Мотивация на ротарианците за участие в Годишната дистрикт конференция май 2011 година. ЦЕЛИТЕ НА ДИСТРИКТА ЗА 2010 – 2011 КЛУБНА СЛУЖБА

 9. 2010-2011УКРЕПВАМЕ ОБЩНОСТИ – СБЛИЖАВАМЕ КОНТИНЕНТИ • Изготвяне на три и десет годишен план за действие на Дистрикта, в съотвествие със стратегическия план и целите на Ротари Интернешънъл за развитие през новото хилядолетие. • Организиране на комитет за обучение и подготовка на дистриктни преподаватели. • Мотивиране на ротарианците за участие за Конгреса на РИ в Ню Орлианс юни 2011 година. • Организиране на семинар за обучение на председателите и членовете на комисията по клубна служба и церемониалмайстори . ЦЕЛИТЕ НА ДИСТРИКТА ЗА 2010 – 2011 КЛУБНА СЛУЖБА

 10. 2010-2011УКРЕПВАМЕ ОБЩНОСТИ – СБЛИЖАВАМЕ КОНТИНЕНТИ • Организиране семинар за професионалната етика през месеца за професионалната служба /м.октомври/ . • Организиране на семинар за обучение на председателя и членовете на комисията по професионална служба. ЦЕЛИТЕ НА ДИСТРИКТА ЗА 2010 – 2011 ПРОФЕСИОНАЛНА СЛУЖБА

 11. 2010-2011УКРЕПВАМЕ ОБЩНОСТИ – СБЛИЖАВАМЕ КОНТИНЕНТИ • Реализиране проект във връзка с водата. • Проект „Засади дърво” – всеки ротарианец всяка година да засади по едно дърво. • Реализиране на проект „Антигрога”. • Мотивиране на клубовете да спонсорират създаването на 3 нови Интеракт и 3 нови Ротаракт клуба • Час по бизнес, образованост, ранна диагностика на рака на простатата. ЦЕЛИТЕ НА ДИСТРИКТА ЗА 2010 – 2011 СЛУЖБА НА ОБЩЕСТВОТО

 12. 2010-2011УКРЕПВАМЕ ОБЩНОСТИ – СБЛИЖАВАМЕ КОНТИНЕНТИ • Мотивиране на клубовете да спонсорират реализирането на втори семинар Ротари награди за младежки лидери /RYLA семинар/. • Организиране на семинар за обучение на председателя и членовете на комисията служба на обществото. • Реализиране на съвмесни програми и проекти с общини и други неправителствени организации.. ЦЕЛИТЕ НА ДИСТРИКТА ЗА 2010 – 2011 СЛУЖБА НА ОБЩЕСТВОТО

 13. 2010-2011УКРЕПВАМЕ ОБЩНОСТИ – СБЛИЖАВАМЕ КОНТИНЕНТИ • Организиране и осъществяване на групов образователен обмен през 2010-2012 година. • Организиране и осъществяване младежки ученически обмен през лятото на 2010 година. • Осъщетвяването на два Мачинг гранд проекта. • Организиране и осъществяване на ротариански обмен. • Организиране на семинар за обучение на председателя и членовете на комисията служба на обществото. ЦЕЛИТЕ НА ДИСТРИКТА ЗА 2010 – 2011 МЕЖДУНАРОДНА СЛУЖБА

 14. 2010-2011УКРЕПВАМЕ ОБЩНОСТИ – СБЛИЖАВАМЕ КОНТИНЕНТИ • През 2010 – 2011 година, всеки ротарианец участник с вноска във Фондация Ротари. • През 2010 – 2011 г, всеки клуб с вноска от по 1000долара за Програмата Полио на Фондация Ротари . • Организиране на семинар за обучение на председателя и членовете на комисията. ЦЕЛИТЕ НА ДИСТРИКТА ЗА 2010 – 2011 ФОНДАЦИЯ РОТАРИ

 15. 2010-2011УКРЕПВАМЕ ОБЩНОСТИ – СБЛИЖАВАМЕ КОНТИНЕНТИ • Да поддържа и/или увеличава числеността на членството си • Да реализира или осъществява успешни проекти в своите общности или общности в други страни • Да подкрепят Ротари фондацията,както финансово, така и чрез уяастие в програмите и • Създават лидери,способни да служат в Ротари дори извън рамките на клуба Определение за УСПЕШЕН КЛУБ

 16. 2010-2011УКРЕПВАМЕ ОБЩНОСТИ – СБЛИЖАВАМЕ КОНТИНЕНТИ Благодаря за вниманието!

More Related