Download
budowa rowu melioracyjnego cz 2 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BUDOWA ROWU MELIORACYJNEGO cz. 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
BUDOWA ROWU MELIORACYJNEGO cz. 2

BUDOWA ROWU MELIORACYJNEGO cz. 2

282 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

BUDOWA ROWU MELIORACYJNEGO cz. 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BUDOWA ROWU MELIORACYJNEGO cz. 2 Wykonanie rowu melioracyjnego „OLESIEŃKA 0-1” km 2+004 – 3+044, miejsc. Olesno, gmina Olesno, powiat Dąbrowa Tarnowska

 2. WYKONANIE ROWU Ta część prezentacji dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem rowu melioracyjnego, ubezpieczeniem skarp oraz dna i wykonaniem obiektów inżynierskich.

 3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe W zakres punków pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą : a/ sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych b/ uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami ( wyznaczenie osi) c/ wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych ( reperów roboczych) d/ wyznaczenie przekrojów poprzecznych e/ zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. Przy wykonywaniu odtworzenia trasy rowu i do utrwalenia punktów trasy należy stosować pale drewniane. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 mi długo od 1,5 do 1,7 m Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosowa paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08mi długo ci około 0,30 m. • Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: • - teodolity lub tachimetry • - niwelatory • - dalmierz • - tyczki • - łaty • - taśmy stalowe, szpilki • Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładno ci pomiaru.

 4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Zasady wykonania prac pomiarowych Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z Obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Prace pomiarowe powinny by wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny by zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Punkty wierzchołkowe i inne punkty główne powinny by zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granic robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. Rzędne reperów roboczych należy określać z tak dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.

 5. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Odtworzenie osi trasy Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś trasy powinna by wyznaczona w punktach głównych i punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 m. Rzędne niwelety osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Kontrola jakości prac pomiarowych Kontrolą jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK . Sposób odbioru robót Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru.

 6. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Prace polegające na oczyszczeniu terenu z krzaków i drzew Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace przygotowawcze: a / wycięcie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunięcie poza obręb przyszłych robot ziemnych b/ oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie placu budowy c / wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie studzien, dołów oraz usunięcie ogrodzeń , jeżeli takie znajduj się na terenie budowy. W przypadku gdy na obszarze przyszłych robót ziemnych znajdują się tereny zadrzewione, oczyszczenie placu budowy z drzew krzewów powinno być dokonane w porozumieniu z właściwymi organami administracyjnymi. Pnie drzew i krzewów powinny by wykarczowane; dopuszcza się pozostawienie w gruncie pni drzew, i krzewów o średnicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o wysokości nie mniejszej niż 2,0 m. Nie wykarczowane pnie powinny być cięte w tym przypadku nie wyżej niż 10 cm nad powierzchni terenu. Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m po każdej stronie.

 7. ROBOTY ZIEMNE Zakres robót - wykonywanie wykopów pod fundamenty obiektów, oraz wykopów wąskoprzestrzennych - wykonywanie wykopów i nasypów budowli ziemnych - wykonywanie ukopów i odkładów gruntu - wykonywanie innych zadań związanych z robotami ziemnymi

 8. ROBOTY ZIEMNE Określenia podstawowe Rów – otwarty wykop który zbiera i odprowadza wodę Darnina – płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności trawiastej. Ziemia urodzajna (humus) – ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych

 9. ROBOTY ZIEMNE Materiały pomocnicze niezbędne przy robotach ziemnych Do wykonywania zabezpieczeń przy robotach ziemnych tj. do rozparcia lub podparcia ścian wykopów, należy stosować drewno iglaste w postaci okrąglaków lub materiałów tartych albo odpowiednie elementy stalowe ze stali walcowanej. Przypadkach , gdy użycie drewna na elementy obudowy wykopów jest uzasadnione, powinny być stosowane: - bale drewniane przyścienne o grubości co najmniej 50 mm - bale drewniane podrozporowe o grubości co najmniej 63 mm - bale drewniane podzastrzałowe o grubości 100 mm - okrąglaki do wykonywania zastrzałów o średnicy w cięższym końcu co najmniej 12 cm ( na rozpory i rusztowania).

 10. ROBOTY ZIEMNE Roboty wykonywane koparkami 1/ Do odspajania, ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania wykopów rowów, formowania skarp lub załadunku gruntu z hałdy, mogą być stosowane koparki o pracy cyklicznej i ciągłej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiębierne lub podsiębierne o zdolności przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia placu budowy 2/ Zaleca się stosowanie: a/ koparki łyżkowej przedsiębiernej do wydobywania gruntów sypkich i spoistych oraz skalistych po uprzednim ich rozdrobnieniu, do załadunku lub przeładunku materiałów sypkich i gruntów pobieranych z hałdy. b/ koparki łyżkowej podsiębiernej do wydobywania gruntu poniżej poziomu ich ustawienia przypadkach, gdy ze względu na małą nośność gruntu nie można wykonywać robót ziemnych koparką przedsiębierną. Koparki te mogą by równie stosowane do wykonywania wykopów melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych. c/ koparki chwytakowej d/ koparki zbierakowej e/ koparki wielonaczyniowe 3/ Przy wydobywaniu gruntu koparkami należy zapewnić bezpieczną i bezawaryjną ich pracę przez: a/ stałą kontrolę i poprawę torowiska koparki b/ unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach c/ zabezpieczeniem koparki przed stoczeniem się d/ utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki e/ prawidłowy dobór pojemności łyżki lub innego czerpaka do posiadanych środków transportu. 4/ Przy urabianiu gruntu sposobem podsiębiernym wysokość ściany wykopu nie powinna by większa od największej wysokości kopania łyżki koparki. 5/ Koparka powinna by tak ustawiona i obsługiwana , aby była zapewniona jej stabilność. 6/ W przypadku pracy koparki na gruntach słabych należy w celu zmniejszenia nacisku na podłoże gruntowe stosować specjalne podkłady wykonane z ceowników i tarcicy sosnowej. 7/ Przy wykonywaniu robót ziemnych koparkami należy przestrzegać, aby zachowane były bezpieczne odstępy: a/ w zasięgu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niż 1,0 m b/ między krawędzi łyżki a górną krawędzi pojemnika środka transportowego 0,5 do 0,80 m c/ między dwoma koparkami przy opuszczonych wysięgnikach 10 m 8/ Przy pracy koparkami powinny by zachowane następujące wymagania bezpiecznej ich pracy: a/ do obsługi koparek danego typu mogą być dopuszczeni pracownicy, mający uprawnienia i przeszkoleni w zakresie BHP b/ koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki a dostęp do nich osobom postronnym jest zabroniony; na koparce powinien znajdować się napis ostrzegawczy, że przebywanie w zasięgu pracy koparki grozi śmiercią. c/ przebywanie osób w odległości mniejszej ni 10 m od koparki oraz pod konstrukcją przeciwciężaru koparki oraz wchodzenie oraz schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione. d/ zmiana kąta nachylenia wysięgnika przy napełnionej łyżce jest zabroniona e/ przy urabianiu gruntów sposobem podsiębiernym koparką chwytakową lub zbierakową, koparka powinna znajdować się poza płaszczyzną odłamu gruntu w odległości nie mniejszej ni 0,6 m. f/ łyżka koparki nie powinna by przemieszczana nad kabinę kierowcy, a otwieranie łyżki nie powinno być dokonywane na wysokości większej niż 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku ładowania gruntów sypkich i 0,25m przy ładowaniu urobku kamiennego. Wyładowanie zawartości łyżki na środek transportowy może być dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

 11. ROBOTY ZIEMNE Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami 1/ Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntów na niewielkie odległości mogą być stosowane spycharki gąsienicowe lub kołowe. 2/ Spycharki mogą być stosowane do: oczyszczenia placu budowy, zbierania i zwałowania ziemi roślinnej, wykonywania płytkich wykopów oraz transportu i wbudowywania gruntów, plantowania terenu oraz zasypywania wykopów i rowów. 3/ W przypadku wykonywania robót ziemnych spycharkę należy przestrzegać w szczególności następujących postanowień: a/ praca spycharki pod górę powinna być wykonywana przy pochyleniu mniejszym niż 25% a w dół przy pochyleniu nie większym niż 35%. b/ zabrania się pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki większym niż 30% c/ w czasie pracy spycharki zabrania się dokonywania napraw lub regulacji mechanizmów, sprawdzania stanu lemiesza, stawania na ramie przy lemieszu, wchodzenia i wychodzenia ze spycharki. d/ nie należy wykonywać robót ziemnych spycharką w gruntach gliniastych podczas opadów atmosferycznych.

 12. ROBOTY ZIEMNE Transport Transport ręczny gruntu 1/ Przerzutu gruntu łopatami można dokonywać na odległość w poziomie do ok. 3,0 m, a w pionie na wysokość ok. 1,5 m. Przypadkach technicznie uzasadnionych i przy całkowitym bezpieczeństwie pracy dopuszcza się przerzut wielokrotny 2 do 4 razy. 2/ Przerzut gruntu taczkami powinien być dokonywany na niewielkie odległości. Pojemność taczek nie powinna być większa niż 0,06 m3, a maksymalna odległość przewozu powinna wynosi nie więcej ni 80 m.

 13. ROBOTY ZIEMNE Transport gruntu pojazdami samochodowymi 1/ Do transportu gruntu mogą być stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe: a/ samochody skrzyniowe: o stałych lub wywrotnych skrzyniach, z przechyłem tylnym, bocznym lub trójstronnym b/ ciągniki kołowe lub gąsienicowe c/ przyczepy samochodowe zwyczajne lub samowyładowcze 2/ Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdów samochodowych należy dostosować rodzaj pojazdu samochodowego do: a/ odległości przewożonego gruntu i sposobu jego wbudowania (lub rozładowywania) b/ wielkości i wydajności koparki lub ładowarki c/ przebiegu trasy i stanu nawierzchni dróg transportowych d/ ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach występujących na danym placu budowy. 3/ Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdów do transportu gruntu zaleca się przyjmowanie następujących odległości przewozu : samochodem ciężarowym od 700 do 4000m, samochodem wywrotką od 200 do 2000m, ładowarką od 2 do 60 m, spycharką z lemieszem prostopadłym od 70 do 500 m, spycharką z lemieszem ukośnym od 1 do 3 m, zgarniarką samojezdną od 100 do 2000 m równiarką od 1 do 5 m.

 14. ROBOTY ZIEMNE Wykonanie robót Wymagania podstawowe 1/ Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w postaci wykopów, ukopów lub przekopów należy sprawdzić poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robót i uwzględnić ciśnienie spływowe, które może powodować utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie równowagi skarp wykopu lub zboczy 2/ Przy wykonywaniu robót ziemnych należy uwzględniać: a/ naturalną wilgotność gruntu w złożu b/ niepożądane zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie. c/ przepuszczalno gruntu określane współczynnikiem wodoprzepuszczalności

 15. ROBOTY ZIEMNE Stateczność skarp i zboczy 1/ przy określeniu pochylenia skarp wykopów, ukopów i nasypów należy uwzględniać: a/ wielkość obciążeń dynamicznych przekazywanych na podłoże gruntowe b/ wartość kąta tarcia wewnętrznego i spójności c/wysokość skarp nasypów, ukopów, wykopów d/ obciążenie powierzchni gruntu w pobliżu górnych krawędzi skarp, występujące w trakcie wykonywania robót. e/ wilgotność gruntu w skarpach 2/ Zbocza nasypów, przekopów i wykopów wykonywanych w gruntach sypkich lub gruntach spoistych powinny zachowywać pełną równowagę w każdej porze roku

 16. ROBOTY ZIEMNE Składowanie urobku z wykopów 1/ Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odkład przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. 2/ W przypadku przygotowywania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania wykopów odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosi : - nie mniej ni 3,0 m na gruntach przepuszczalnych - nie mniej ni 5,0 m na gruntach nieprzepuszczalnych 3/ Niedozwolone jest składowanie gruntów w postaci odkładów: - w odległości mniejszej ni 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego, pod warunkiem że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu. - w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu, jeżeli ściany nie są dobrze umocnione

 17. ROBOTY ZIEMNE Zasypywanie wykopów 1/ Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nich robót 2/ Układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości dostosowanej do przyj tego sposobu zagęszczania i wynoszącej: - nie więcej ni 25 cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu - od 0,5 do 1,0 m przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) - około 0,4 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 3/ Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm ponad górną krawędź rurociągu należy go zasypywać ręcznie, z tym że grubo jednorazowo ubijanej warstwy nie może być większa niż 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach rurociągu. Dalsze zasypywanie wykopu, jeśli ściany są umocnione, powinno być dokonywane ręcznie, a przy braku umocnienia można stosowa sprzęt mechaniczny. Dokładność wykonywania wykopów 1/ Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż : - 0,02% dla spadków terenu - 0,05% dla spadków rowów odwadniających - +(-)15 cm w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m - +(-) 5 cm w wymiarach w planie wykopu o szerokości poniżej 1,5 m - +(-) 10% w nachyleniu skarp.

 18. ROBOTY ZIEMNE Wykonywanie nasypów Przygotowanie podłoża pod nasyp 1/ W miejscu, na którym ma być wykonany nasyp, teren powinien być oczyszczony 2/ Doły w miejscu wykonywania nasypu powinny być wypełnione (zasypane) suchym gruntem ziarnistym , dobrze zagęszczonym. 3/ Powiązanie istniejącego nasypu z jego dosypywaną częścią powinno być dokonane w sposób schodkowy. Wykonywanie nasypów na gruntach silnie nawodnionych i w wodzie 1/ Nasypy wykonywane w wodzie powinny być wykonywane metod czołową tj. przez sypanie gruntów warstw sięgając do dna na wysokość od 0,5 do 1,0m powyżej zwierciadła wody 2/ W zależności od rodzaju nasypywanego do wody gruntu maksymalna wysokość nasypu powinna wynosić nie więcej niż 2,0 m w przypadku zastosowania do budowy nasypu gruntów gliniastych i 5,0 m w przypadku zastosowania gruntów sypkich. 3/ Nachylenie skarp nasypu, który jest wykonywany w wodzie, nie powinno być większe niż 1:1,5 4/ Zagęszczenie nasypu przy skarpach stanowiących podłoże powinno być dokonywane lekkim sprzętem (np. ubijaki, wibratory), który może być doprowadzony bezpośrednio do skarpy podłoża. Dokładność wykonania nasypu - +(-) 2-5 cm dla rzędnej korony - +(-) 5 cm dla szerokości korony - +(-) 15 cm dla szerokości podstawy Odchylenia w spadku skarp, korony nasypu lub innych elementów nasypu, którym nadano spadki – nie powinny być większe niż 10 % nachylenia podanego w projekcie.

 19. ROBOTY ZIEMNE Wykonywanie zagęszczania 1/ Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie nastąpiło nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 2/ Zagęszczenie skarp powinno być dokonywane sprzętem przystosowanym do pracy na skarpach, z tym że liczba przejść sprzętu powinna być odpowiednio zwiększona w stosunku do zagęszczania takiej samej warstwy gruntu ułożonej poziomo, liczba niezbędnych przejść sprzętu powinna być w tym przypadku ustalona doświadczalnie.

 20. ROBOTY ZIEMNE Roboty ziemne wykończeniowe 1/ Plantowanie terenu poprzez wyrównanie terenu ( gruncie rodzimym) do zadanych projektem rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień, o średniej wysokości zasypań nie przekraczających 30 cm, przy odległości przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy pracy ręcznej. 2/ Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopów lub nasypów stałych ręcznie poprzez obrobienie powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych. Dokładność wykonania robót:

 21. ROBOTY ZIEMNE Kontrola wykonywania robót ziemnych 1/ Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowania zabezpieczenia stateczności skarp, dokładności wykonania oraz uporządkowania terenu wokół 2/ Sprawdzenie wykonania nasypów polega na zwróceniu uwagi na jako gruntów wbudowanych w nasyp, prawidłowości wykonania poszczególnych warstw gruntu oraz dokładności zagęszczenia poszczególnych warstw metod wskaźnika zagęszczania gruntu lub metod porównania modułów odkształcenia.

 22. ROBOTY ZIEMNE Odbiór robót 1/ Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego - dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice) - zestawienie wyników badań jakościowych i laboratoryjnych - robocze orzeczenie jakościowe - analizę wyników badań wraz z wnioskami - aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami - inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót ziemnych. Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy, albo które całkowicie zanikają. Z dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być zawarta ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonanie dalszych robót. Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być dokonany na podstawie dokumentacji wymienionej powyżej, protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót

 23. ROBOTY UBEZPIECZENIOWE dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z trwałym powierzchniowym umocnieniem skarp rowu następującymi sposobami: - obsianie skarp nasionami traw - zastosowanie elementów prefabrykowanych

 24. ROBOTY UBEZPIECZENIOWE Określenia podstawowe Rów – otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę Darnina – płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności trawiastej Darniowanie- pokrycie darnin powierzchni skarp w taki sposób, aby darnina w sposób trwały związała się z podłożem systemem korzeniowym. Ziemia urodzajna (humus) – ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. Prefabrykat – element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu.

 25. ROBOTY UBEZPIECZENIOWE Rodzaje materiałów Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp rowu są : - elementy prefabrykowane - kruszywo - Żwir, mieszanka i piasek powinien odpowiadać wymaganiom norm - nasiona traw - wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosowa mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania norm. Sprzęt do wykonania robót Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu : - równiarek - ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych - ubijaków o ręcznym prowadzeniu - płyt ubijających - ew. sprzętu do podwieszania i podciągania

 26. ROBOTY UBEZPIECZENIOWE Wykonanie robót Umocnienie skarp przez obsianie traw Proces umocnienia powierzchni skarp rowu poprzez obsianie nasionami traw polega na obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami traw w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia skarp) W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. Układanie elementów prefabrykowanych Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp rowów są : - płyty ściekowe betonowe – typ korytkowy - płyty ściekowe betonowe – typ trójkątny - prefabrykaty ścieku skarpowego – typ trapezowy - do umocnienia skarp rowu stosuje również płyty prefabrykowane o wymiarach 0,9x0,6x0,10 m (mała krata) Podłoże na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do wskaźnika Is > (=) 1.0. Na przygotowanym podłożu ułożyć podsypkę żwirową i zagęścić do wskaźnika Is >(=) 1,0. Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku podłużnego rowu zgodnie z dokumentacją projektową. Pompowanie wody

 27. ROBOTY UBEZPIECZENIOWE Kontrola jakości obsiania traw Kontrola polega na ocenia wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zaprawionych miejsc nie powinien przekracza 0,2 m2. Na porośniętej powierzchni nie mogą występowa wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi Kontrola polega na sprawdzeniu: - wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie - szerokości dna koryta – dopuszczalna odchyłka +(-) 2 cm - odchylenia linii ścieku w planie od linii projektowanej – na 100 m dopuszczalne +(-) 1 cm - równości górnej powierzchni ścieku- na 100 m dopuszczalny prześwit mierzony łat 2 m – 1 cm - dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami – pełna głębokość. Odbiór robot Jednostką obmiarową jest – m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

 28. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Zakres robót objętych Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką części drogi w związku z wykonywaniem przepustu drogowego. i obejmują : - rozebranie nawierzchni z mas mineralno bitumicznej - rozebranie nawierzchni z tłucznia - rozebranie istniejącego przepustu drogowego Materiały z rozbiórki Wykonawca jest zobowiązany do odwiezienia na wysypisko na własny koszt. Sprzęt do rozbiórki Do wykonania robót związanych z rozbiórką można używa następującego sprzętu: - ładowarki - samochody ciężarowe - zrywarki - młoty pneumatyczne - piły mechaniczne - koparki Transport materiałów z rozbiórki Materiały z rozbiórki powinny być usunięte z placu budowy niezwłocznie po zakończeniu robót rozbiórkowych Materiał z rozbiórki można przewozi dowolnymi środkami transportu, spełniającym wymagania dot. przepisów ruchu drogowego. Wykonywanie robót rozbiórkowych Roboty rozbiórkowe można wykonywa mechanicznie lub ręcznie. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń, oczyszczone z betonu. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów drogi, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

 29. ROBOTY BUDOWLANE Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przepustu drogowego wraz z robotami towarzyszącymi w ramach wykonania rowu melioracyjnego „OLESIEŃKA O-1” miejsc. Olesno gmina Olesno dotyczą zasad prowadzenia robót związanych: - z wykonaniem wzmocnienia podbudowy z kruszywa łamanego - wykonaniem nawierzchni mineralno asfaltowej - przygotowaniem mieszanki betonowej - wykonaniem deskowa wraz z usztywnieniem - ułożeniem rur żelbetowych - ułożeniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej - pielęgnacji betonu

 30. ROBOTY BUDOWLANE Określenia podstawowe Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływania ruchu i czynników atmosferycznych Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się pomiędzy warstwą ścieralną a podbudową zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składa się podbudowy zasadniczej (górnej warstw) i podbudowy pomocniczej (dolnej warstwy) Warstwa odciążająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. Beton zwykły- beton o gęstości powyżej 1,8 t/m wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych

 31. ROBOTY BUDOWLANE Ogólne wymagania dotyczące materiałów Wykonawca jest zobowiązany dostarczy materiały zgodnie z wymaganiami rysunków i specyfikacji. Wykonawca powinien powiadomi Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem dostawy. Każdy rodzaj robót w którym znajduj się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjściem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę. - Rury żelbetowe o średnicy od 1,0m do 2,0 m, zgodne z PN- 91/B-10729 - Beton hydrotechniczny B-15 i B -20 powinien odpowiadać wymaganiom BN- 62/6738-93 [17], beton zwykły służy do wykonania ławy, otuliny powinien odpowiadać PN- 88/B-06250. - Zaprawa cementowa do połączenia elementów prefabrykowanych powinna odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501[7] - Woda do betonu zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250 - Piasek do zapraw powinien odpowiadać PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne- do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712 - Cement portlandzki powinien odpowiadać PN-B-19701:1997 - Piasek na podsypkę wg. normy PN-87/B-01100 - wir lub pospółka na posypkę filtracyjną - wg PN-87?B-01100

 32. ROBOTY BUDOWLANE Składowanie materiałów Rury Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być równa, utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwą rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Kruszywo Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innym rodzajami i frakcjami kruszyw. Cement Magazynowanie cementu pakowanego (workowanego) powinno być w składach otwartych w wydzielonych miejscach zadaszonych zabezpieczonych przed opadami Cement luzem- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie : - 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych - po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórni , w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. Beton Beton do konstrukcji kubaturowych i inżynieryjnych musi spełnia następujące wymagania; - nasiąkliwość –do 5% badanie wg normy PN-B-06250 - mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ciskanie nie większy ni 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150) badanie wg normy PN-B-06250 - wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8) - wskaźnik wodno-cementowy (w/c)- ma być mniejszy od 0,5 Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3

 33. ROBOTY BUDOWLANE Sprzęt Sprzęt do wykonania przepustu drogowego, oraz nawierzchni mineralno-asfaltowej - żuraw budowlany samochodowy - koparka podsiębierna - spycharka kołowa lub gąsienicowa - sprzęt do zagęszczania gruntu - beczkowóz - piła do cięcia asfaltu i betonu - samochody samowyładowcze - betoniarka - narzędzia drobne: kilofy, łopaty, itp.

 34. ROBOTY BUDOWLANE Transport Wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Transport kręgów betonowych Transport kręgów powinien odbywa się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokonać ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2m i 1,4 m należy wykonywać za pomoc minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. Transport mieszanki betonowej Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowoduj segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granic określone w wymaganiach technologicznych. Transport kruszyw Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

 35. ROBOTY BUDOWLANE Roboty przygotowawcze Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne)

 36. ROBOTY BUDOWLANE Roboty ziemne Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rur, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wywieziony grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykonać na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem rur. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie.

 37. ROBOTY BUDOWLANE Przygotowanie podłoża Gruntach nawodnionych podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru . Dla rur o średnicy powyżej 0,50 m na warstwie odwadniającej należy wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową.

 38. ROBOTY BUDOWLANE Betonowanie Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: - prawidłowość wykonania deskowa, rusztowa, usztywnienie pomostów itp. - Prawidłowość wykonania zbrojenia - zgodność rzędnych z projektem - czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. - przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego miejscu przerwy roboczej - prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B_06250 i PN-B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 stopni C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 5 stopni C jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20 stopni C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsca robót za pomoc mat lub folii. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej ni +5 stopni C należy nie później niż po upływie 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy realizacji robót związanych z wykonaniem rowu Olesieńka 0-1 zachodzi konieczność budowy przepustu drogowego w drodze powiatowej Dąbrowa Tarnowska – Żelechów. Adoptowano projekt typowego przepustu z gotowych elementów prefabrykowanych opracowany przez Centralne Biuro Studiów i Projektów Wodnych Melioracji w Warszawie. Jest to przepust bez piętrzenia o średnicy 125 cm długości 12 mb. posadowiony na podłożu z betonu Rw 90 grubości 5 cm na zagęszczonym podłożu rodzimym. Prefabrykowane elementy powinny być ustawiane na mokrym , niezwiązanym betonie. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku/ gdy beton podłoża zwiąże i stwardnieje przed ustawieniem elementów, na beton podłoża należy ułożyć warstwę zaprawy cementowej. W przypadku posadowienia budowli na gruntach mineralnych, sypkich dopuszcza się stosowanie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem. Zasypka przepustu powinna być wykonana z gruntu piaszczystego i układana równomiernie z obydwu stron warstwami grubości 20 cm, starannie ubijanymi. Elementy prefabrykowane należy dwukrotnie zagruntować – I gruntowanie Bitizolem R z 20% dodatkiem benzyny lakowej; - II gruntowanie Bitizolem bez dodatków. Styki elementów rurowych spoinowa zapraw cementową i przykry paskami papy na lepiku szerokości 20 cm. Styki elementów prefabrykowanych należy uszczelni kitem asfaltowym pasem szerokości 3 cm, grubości 1 cm w czasie montażu, przed ustawieniem ostatecznym elementów. Warstwy nad przepustem; ziemia + wir grubość 20 cm, warstwa odsączająca 10 cm, warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 63 mm – 15 cm, warstwa górna podbudowy kruszywo łamane 31 mm – 8 cm, warstwa wiążąca mineralno asfalt. 5 cm, warstwa ścieralna mineralno asfaltowa 4 cm. W związku z budową przepustu drogowego w ciągu drogi Dąbrowa Tarnowska – Żelechów konieczne będzie zamknięcie drogi na odcinku prowadzonych robot.

 39. ROBOTY BUDOWLANE Deskowanie Konstrukcja deskowa powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem większej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględnić : - szybkość betonowania - sposób zagęszczenia - obciążenia pomostami roboczymi Konstrukcja deskowania powinna spełnia warunki - zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji - zapewnić jednorodną powierzchni betonu - zapewniać odpowiednią szczelność - zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia Deskowanie zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane na wpust i piór. Styki gdzie nie można zastosować połączenia na wpust i pióro, należy uszczelniać taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką . Izolacje Rury betonowe użyte do budowy powinny być zabezpieczone przed korozją. Zabezpieczenie rur polega na powleczeniu ich zewnętrznej powierzchni warstw izolacyjną asfaltową, posiadając aprobat techniczną . Elementy betonowe zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnętrz izolacją bitumiczną.

 40. ROBOTY BUDOWLANE Zbrojenie Wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro na obiektach budownictwa inżynieryjnego. Roboty: - przygotowaniem zbrojenia - montażem zbrojenia - kontrolą jakości robot i materiałów Określenia podstawowe Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. Zbrojenie niesprężajace – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny Materiały Stal zbrojeniowa – do konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg. dokumentacji projektowej, wg, normy PN-H-84023/6; AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy Al. gatunku St3SXb. Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć , pęcherzy i naderwań . Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem

 41. ROBOTY BUDOWLANE Sprzęt Giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

 42. ROBOTY BUDOWLANE Wykonanie robót Przygotowanie, montaż odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042 a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie. Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: - 0,07m dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych - 0,055m dla strzemion fundamentów i podpór masywnych - 0,05m dla prętów głównych lekkich podpór i pali - 0,03m dla zbrojenia głównego ram, belek podciągów, gzymsów - 0,025m dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać. Drut wiązałkowy wyżarzony o średnicy 1 mm używać się do łączenia prętów o średnicy do 12 cm., przy średnicach większych należy używać drut o średnicy 1,5 mm. Kontrola jakości robót Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polegać na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy kontroli obowiązują następujące wymagania; - dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3% - liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej liczby na tym pręcie - różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + (-) 2 cm.

 43. ROBOTY BUDOWLANE Wymagania przy odbiorze Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215 Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: - nazwa wytwórcy - oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215 - numer wytopu lub numer partii - wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej. - masa partii - rodzaj obróbki cieplnej Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (podwieś do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: - znak wytwórcy - średnica nominalna - znak stali - numer wytopu lub numer partii • znak obróbki cieplnej. Odbiór robót • Odbiór powinien polega na sprawdzeniu; • - zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową • - zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów poszczególnych przekrojach • - rozstawu strzemion • - zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia Kontrola jakości robót • Wykonawca powinien kontrolować na bieżąco: • - wysokość punktów wysokościowych z dokładności do 1 cm • - badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodę • - badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu • - sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia rur.

 44. ROBOTY BUDOWLANE - Wykonanie podbudowy z kruszywa, zagęszczenia podłoża Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana warstwami o jednakowej grubości, takiej aby ostateczna grubość po zagęszczaniu była równa grubości projektowanej. Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania płytą wibracyjną. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. Równość podłoża podbudowy należy mierzyć łat 4 m co 50 m. Równość poprzeczną podbudowy należy mierzyć łatą 2 m co 50 m. Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 2 cm - Wykonanie nawierzchni mineralno asfaltowe - Wykonanie barier stalowych ochronnych

 45. ROBOTY MONTAŻOWE SIECI WODOCIĄGOWYCH Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przełożeniem rury wodociągowej, które zostaną wykonane w ramach wykonania rowu melioracyjnego „OLESIEŃKA O-1” w miejsc. Olesno Gm. Olesno. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła.

 46. ROBOTY MONTAŻOWE SIECI WODOCIĄGOWYCH Składowanie materiałów Rury Rury można składowaź na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być równa, utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstw rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

 47. ROBOTY MONTAŻOWE SIECI WODOCIĄGOWYCH Sprzęt Wykonawca przystępujący do przełożenia rury wodociągowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu. - koparek podsiębiernych - sprzętu do zagęszczenia gruntu - pił do ścięcia asfaltu i betonu - samochody samowyładowcze - narzędzia drobne : kilofy, łopaty, itp.

 48. ROBOTY MONTAŻOWE SIECI WODOCIĄGOWYCH Transport rur Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu.

 49. ROBOTY MONTAŻOWE SIECI WODOCIĄGOWYCH Wykonanie robót Roboty ziemne Wykopy należy wykonywać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót- wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągu, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być odwieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być równe ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.

 50. ROBOTY MONTAŻOWE SIECI WODOCIĄGOWYCH Przygotowanie podłoża W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. Podłoże powinno być wyprofilowane, aby rura spoczywała nim ¼ swojej powierzchni. W sytuacji kiedy nastąpiło przekopanie wykopu, wybrano grunt poniżej rzędnej projektowanej ułożenia przewodu, należy uzupełnić t warstwą piaskiem odpowiednio zagęszczając.