Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IPA program – pretpristupni program EU PowerPoint Presentation
Download Presentation
IPA program – pretpristupni program EU

IPA program – pretpristupni program EU

98 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

IPA program – pretpristupni program EU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IPA program –pretpristupniprogram EU Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Uprava za srednje obrazovanje Mihaela DubravacŠigir, prof. načelnica Odjela za cjeloživotno učenje i upravljanje fondovima EU Primošten, 24. i 25. ožujka 2010. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Uprava za srednje obrazovanje Mihaela DubravacŠigir, prof. načelnica Odjela za cjeloživotno učenje i upravljanje fondovima EU Primošten, 24. i 25. ožujka 2010

 2. Temeljne informacije za provedbu IPA programa • Što je IPA? • Instrument pretpristupne pomoći za razdoblje od 2007.-2013. • Koji su osnovni ciljevi IPA-e? • Pomoć državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama u procesu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva i provedbi pravne stečevine EU • Priprema za korištenje strukturnih i kohezijskih fondova

 3. IPA- komponente • 1. Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija • 2. Prekogranična suradnja-partnerstvo • 3. Regionalni razvoj- nastavka programa ISPA i Phare (komponente ekonomske i socijalne kohezije), financiranje infrastrukturnih projekata većih razmjera na području zaštite okoliša i prometa, programe poticanja nacionalne konkurentnosti i ujednačenog regionalnog razvoja • 4. Razvoj ljudskih potencijala - preteča Europskog socijalnog fonda (ESF) financira projekte na području socijalne kohezije u svrhu ostvarivanja ciljeva Europske strategije za zapošljavanje • 5. Ruralni razvoj

 4. Neki strateški dokumenti- zašto?potrebni za smjestiti svoj projekt u širi kontekst Strateški okvir za razvoj 2006.-2013. • opisuje kako Hrvatskoj osigurati prosperitet u konkurentnom tržišnom gospodarstvu u okvirima socijalne države prilagođene uvjetima 21. stoljeća Okvir za usklađenost strategija 2007.-2013. • Krovni strateški dokument kojim se uređuju prioriteti u sklopu komponenti III i IV programa IPA • osiguravanje da mjerodavne institucije RH ostvare spremnost za članstvo u EU i razviju institucionalnu sposobnost i praktično iskustvo u upravljanju intervencijama sličnim onima iz Strukturnih instrumenata EU Operativni program Razvoj ljudskih potencijala za razdoblje 2007-2009 i 2007-2011.

 5. Prioriteti IV. komponente – na razini OP- strateški prostor za izradu projekata Prioriteti IV. komponente – na razini OP- strateški prostor za izradu projekata • Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivog uključivanja u tržište rada • Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba kojima je otežan pristup tržištu rada • Unaprjeđivanje ljudskog kapitala i zapošljivosti • Jačanje kapaciteta za upravljanje operativnim programom

 6. IPA struktura u RH- svaka komponenta ima svoj OP

 7. IV.komponenta - Razvoj ljudskih potencijala Na razini svake komponente uspostavljena je Operativna struktura koja mora poštovati pravila programa (npr IPA): U hijerarhiji odnosa nadležnosti i odgovornosti su: • Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva • Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa (MZOŠ) - Uprava za srednje obrazovanje • Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi • Agencija za strukovno obrazovanje – Odjel za financiranje i ugovaranje IPA programa (ASO DEFCO) • HZZ – Odjel za financiranje i ugovaranje EU

 8. Uloge i nadležnosti MZOŠ i ASO DEFCO • MZOŠ – nadležnost za provedbu prioriteta 2. mjere 2.2 i prioriteta 3. unutar Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala • ASO DEFCO – unutar Agencije je nadležno provedbeno tijelo za financiranje i ugovaranje, akreditirano od strane Europske komisije • Korisnička uloga je u pripremi i provedbi projekata: MZOŠ (uprave), ASO, AOO , AZOO,…ustanove sustava.

 9. Vodič Europske komisije kroz procedure i pravila za nabavu i ugovaranje Primjenjuje se na ugovore koje EU sklapa sa trećim zemljama Namijenjen je korisnicima proračuna Europske komisije (EC general budget) i Europskog razvojnog fonda (European Development Fund) Važno: ne odnosi se na tzv. Twinning ugovore, za njih postoji poseban vodič PRAG - u primjeni od siječnja 2001.-zadnja verzija iz prosinca 2008. http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm IPA ugovaranje i financiranje se provodi prema tzv. PRAG-u

 10. Vrste ugovora – načini korištenja sredstavapotrebno znati prepoznati u naječajima! • Ugovor o uslugama (service contract)- učenje, radionice, seminari, publikacije, razmjena iskustava, konferencije, prijedlozi promjena Ugovor o bespovratnim sredstvima (grant contract) • Mogućnost dodatnoga financiranja za Vaše škole • Priprema za korištenje budućih strukturnih fondova (kad postanemo EU članica) – još veća financijska sredstva • Dodatni napori = bolji uvjeti života i rada Ugovor o uslugama (service contract)- učenje, radionice, seminari, publikacije, razmjena iskustava, konferencije, prijedlozi promjena • Ugovor o bespovratnim sredstvima (grant contract) • Mogućnost dodatnoga financiranja za Vaše škole • Priprema za korištenje budućih strukturnih fondova (kad postanemo EU članica) – još veća financijska sredstva • Dodatni napori = bolji uvjeti života i rada

 11. Projekti u sektoru obrazovanja (2007-2009)- provedba u tijeku • Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje • Daljnji razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira • Jačanje institucionalnog okvira za razvoj strukovnih standarda/kvalifikacija i kurikuluma • Implementacija novih kurikuluma • Razvoj osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju • Sveobuhvatno jačanje kapaciteta Agencije za strukovno obrazovanje • Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova • (Sveobuhvatno jačanje kapaciteta Agencije za obrazovanje odraslih) • Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje • Daljnji razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira • Jačanje institucionalnog okvira za razvoj strukovnih standarda/kvalifikacija i kurikuluma • Implementacija novih kurikuluma • Razvoj osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju • Sveobuhvatno jačanje kapaciteta Agencije za strukovno obrazovanje • Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova • (Sveobuhvatno jačanje kapaciteta Agencije za obrazovanje odraslih)

 12. Neki podaci o projektima koji su trenutačno u provedbi ili ugovaranju provedbe Ugovori o uslugama: Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje Sredstva: cca 1 MEUR; nositelj-MZOŠ Daljnji razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira Sredstva cca 1,5 MEUR; nositelj-MZOŠ Jačanje institucionalnog okvira za razvoj strukovnih standarda/kvalifikacija i kurikuluma Sredstva cca 1,8 MEUR; nositelj-ASO Implementacija novih kurikuluma Sredstva cca 1 MEUR; nositelj-ASO Razvoj osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju Sredstva cca 1,7 MEUR; nositelj-ASO Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova Sredstva cca 1,5 MEUR; nositelj-AOO Sveobuhvatno jačanje kapaciteta Agencije za strukovno obrazovanje Sredstva cca 1,2 MEUR ; nositelj-ASO

 13. 3 ugovora o bespovratnim sredstvima (grant contracts), odnosno, o ugovorima koji podrazumijevaju i opremanje • Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje Sredstva: 1, 320, 000 EUR; nositelj-MZOŠ • Implementacija novih kurikuluma Sredstva: 4, 300, 000 EUR; nositelj-ASO • Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova Sredstva 3, 500, 000 EUR; nositelj-AOO

 14. Projekti IPA II - razdoblje 2010-2011 su: Obratite pozornost – ovo su projekti pomoću kojih možete početi SADA planiratiili se uključitiu provedbu • Jačanje institucionalnog okvira za stručno usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta; -SV • Sredstva: cca 1,5 MEUR; nositelj-ASO • Razvoj novih strukovnih kurikuluma u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada / gospodarstva-GS • Sredstva: cca 2,5 MEUR; nositelj-ASO • Izgradnja kapaciteta za reforme u sustavu visokoga obrazovanja-SV • Sredstva: cca 1 MEUR; nositelj-MZOŠ • Razvoj Nacionalnog informacijskog sustava znanosti i visokoga obrazovanja-SV • Sredstva: cca2,5 MEUR; nositelj-MZOŠ • Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira -GS • Sredstva: cca 4,3 MEUR; nositelj-MZOŠ

 15. IPA II. • Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redovni sustav obrazovanja-GS • Sredstva: cca2,95 MEUR; nositelj-MZOŠ, • Osposobljavanje za uspostavu sustava osiguranja kvalitete u obrazovanju-SV • Sredstva: cca 1 MEUR; nositelj-MZOŠ • Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih -GS • Sredstva: cca1,5 MEUR; nositelj-AOO • Poboljšanje kvalitete sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika - SV • Sredstva: cca 1,2 MEUR; nositelj-AZOO

 16. Raspodjela sredstava iz IPA-e

 17. Što je dobro učiniti za početak? • Razmisliti o potencijalnom timu u školi, partnerima • Razgovarati s njima o mogućim projektima - što želite poboljšati, mijenjati? • Povezati se s drugim školama, odlaziti na organizirana stručna usavršavanja • Upoznavati strateške dokumente i procedure, koristiti prijašnja iskustva, tražiti informacije • imati povjerenja u svoje snage i suradnju s drugima • Predano svladavati korak po korak • Osigurati u timu barem jednu osobu aktivnog znanja engleskoga

 18. Korisni linkovi • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa http://www.mzos.hr e-pošta:infoipa@mzos.hrDonje Svetice 38, 10000 Zagreb • Agencija za strukovno obrazovanje http://www.aso.hr/defco(ASO DEFCO)Lastovska 23/II, Zagreb Odjel za financiranje i ugovaranje IPA programa e-pošta:defco@aso.hr

 19. Korisni linkovi • Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU http://www.strategija.hr – dokumenti i procedure • Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva http://www.mingorp.hr • Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi http://mzss.hr • Hrvatski zavod za zapošljavanje http://www.hzz.hr

 20. ……linkovi Europska komisija: http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm http://ec.europa.eu/employment_social/index_en.htm http://www.delhrv.cec.eu.int/en Ministarstvo financija http://www.mfin.hr

 21. Što slijedi nakon IPA programa? Strukturni fondovi = značajno veća sredstva U tijeku je: • Izrada Nacionalnog strateškog referentnog okvira-strateški prioriteti sektora obrazovanja i znanosti kao temelj za projekte, (u njemu definirani prioriteti moraju biti usklađeni sa strateškim dokumentima • Izrada Operativnoga programa 2012-2013.- proračunsko razdoblje Europske unije, obuhvaćen i sustav odgoja, obrazovanja i znanosti s potrebama u skladu sa strateškim prioritetima ---------------------------------------------------------------- • MZOŠ sudjeluje u pripremi projektnih prijedloga za korištenje sredstava strukturnih fondova zajedno s agencijama – obuhvaćena je vertikala sustava; • Vrste ugovora: usmjerenost na darovnice i jačanje kapaciteta administracije i svih korisnika – PRIPREME i PROVEDBA RADIONICA ZA KORISNIKE (VAS)

 22. Što donosi korištenje programa pomoći i fondova EU - izjave iz naših škola Učenje novih vještina, stjecanje novih kompetencija Učenjem do financijskih sredstava i ugleda – kroz stručnu pomoć, opremanje, partnerstva, ssuradnju Stvaranje kapaciteta (znanja i vještina) za korištenje većih financijskih sredstava Razvoj samopouzdanja i samosvijesti – mogućnost uspoređivanja i natjecanja-konkurentnost Pripremanje za ravnopravnost u EU

 23. studijska putovanja s konkretnim zadaćama učenja na primjerima dobre prakse (otvorena metoda suradnje) traženje ravnoteže između akademizma i utilitarizma prolaženje kroz sve etape rada –izrada koncepcije, istraživanje, analiza, izrada modela, evaluacija niz univerzalnih i korisnih instrumenata za svakodnevni rad razmjena mišljenja i razvoj stručnih i osobnih kompetencija (komunikacija, usuglašavanje, razmjena različitih stavova i iskustava...) modeli upotrebne vrijednosti za učenje i primjenu, produkcija novih izvora učenja, materijala i metoda

 24. ……..prednosti • usmjerenost jednih na druge u suradničkoj atmosferi, čak i onda kada ona ne donosi velike rezultate, • usmjerenost na kvalitetu vlastitim snagama • uređenje mreže • razvijanje osjećaja za potrebe i poglede drugih, • slobodno izjašnjavanje, • traganje za novim, • uvid u pripadanje zajednici široj od vlastite, s istim problemima i potragama za rješenjiima........

 25. ….ishodi: • promjena smjera rada sa sadržaja na korisnike usluga sustava, • s informacija na upotrebu informacija, s postojećeg stanja na promjenu stanja, • Osobna, društvena i gospodarska opravdanost svih aktivnosti sustava…… • Održivost kvalitete....

 26. Primjeri mogućih ulaganja kroz strukturne fondove • Proizvodna ulaganja (mala i srednja poduzeća) - nova i/ili zadržana radna mjesta ----------------------------------------------------------------------------------------------- • Istraživanje i razvoj - dodana vrijednost proizvodnje • Informacijsko društvo - kvaliteta života, poslovna klima, administrativna učinkovitost • Ljudski kapital – zaposlenost, obrazovanost i produktivnost  • Socijalna uključenost - jednakost šansi • Osnovna infrastruktura - povećanje životnog standarda, okolišna održivost, trans-europska energetska, telekomunikacijska i transportna mreža

 27. Hvala na pozornosti, ne zaboravite ovu prezentaciju!