Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Trhliny ve dřevě PowerPoint Presentation
Download Presentation
Trhliny ve dřevě

Trhliny ve dřevě

165 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Trhliny ve dřevě

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. www.zlinskedumy.cz

  2. Trhliny ve dřevě 1/ Trhliny v rostoucím dřevě - vnější - vnitřní 2/ Trhliny vzniklé vysoušením dřeva - čelní - povrchové - dřeňové - vnitřní www.zlinskedumy.cz

  3. Trhliny v rostoucím dřevě Vnější trhliny - obvodové jsou většinou trhlinami mrazovými a vyskytují se ve směru radiálním, postupují od kůry směrem ke středu kmene mnohdy až do dřeně. Strom je má tendenci zarůst a zavalit novým dřevem. Výrazně to změní tvar, hustotu a rozložení letokruhů ve dřevě. Dojde ke znehodnocení kulatiny. Mezi tyto trhliny patří trhliny po blesku. www.zlinskedumy.cz

  4. Trhliny v rostoucím dřevě – vnitřní trhliny Dřeňové - jednoduché, lomené, křížové Jedná se o radiální trhliny, které vycházejí od dřeně a mají značný rozsah v délce sortimentu. Vznikají již v rostoucím stromě, v pokáceném stromě se už jen zvětšují následkem jeho vysychání.Jako příčina vzniku dřeňových trhlin se uvádí sesychání vnitřních částí kmene, značné namáhání stromů ohybem při silném větru nebo jiné zatížení rostoucího stromu. Dřeňové trhliny začínají ve spodní části kmene a vystupují do různé výšky. Horní část kmene bývá již obvykle bez dřeňových trhlin. K obvodu kmene zasahují jen tehdy, jsou-li ve spojení s výsušnými trhlinami. V kmeni mohou probíhat v jedné nebo ve více rovinách, popřípadě u nerovně rostlých stromů točitě. Vyskytují se u všech dřevin, zejména u starých stromů. Dřeňové trhliny narušují celistvost dřeva, a tím snižují jeho mechanické vlastnosti, rozsah upotřebitelnosti i výtěž řeziva. www.zlinskedumy.cz

  5. Ukázka dřeňových trhlin www.zlinskedumy.cz

  6. Trhliny v rostoucím dřevě – vnitřní trhliny Odlupčivé - tangenciální Jedná se o trhliny mezi letokruhy, které vznikají v rostoucím stromě a mají značný rozsah v délce sortimentu. Příčinou bývá zpravidla dlouhodobé ohýbání stromu větrem nebo vlivem vnitřního pnutí jako důsledek dlouho působících extrémních teplot, zejména na suchých lokalitách. Vznikají nejčastěji v místech zarostlého poranění, kde mrtvé dřevo nemůže srůst se závitkovou zónou. Mohou vznikat také v místech rozdílů v šířce letokruhů, tedy na hranici úzkého a širokého letokruhu. K oddělení dřeva mezi letokruhy dochází nejčastěji u starších stromů. Odlupčivé trhliny se vyskytují v oddenkové části kmene, mohou však kmen zasahovat i v celé jeho délce. Trhlina může být až zcela kolem letokruhu. Vznik odlupčivých trhlin má více příčin. Za hlavní se považuje nepravidelná stavba letokruhů ve spojitosti s účinkem větru a vysokých teplot. www.zlinskedumy.cz

  7. Ukázka odlupčivých trhlin www.zlinskedumy.cz

  8. Trhliny vzniklé vysoušením dřeva Výsušné trhliny - jedná se o radiální trhliny, které vznikají v pokáceném stromu při vysychání dřeva. Probíhají od kůry směrem k dřeni. Výsušné trhliny vznikají tak, že při vysychání dřeva nejdříve sesychají povrchové vrstvy. Vysychající vnější vrstvy se smršťují a stlačují vnitřní vrstvy. Protože sesychání ve směru letokruhů je větší než ve směru radiálním, objevují se v radiálním směru trhliny. Velikost a rozmístění trhlin závisí především na rychlosti vysychání a jeho rovnoměrnosti, druhu dřeviny a velikosti sortimentu, stupni odkornění, době uskladnění a způsobu ochrany. Čím je postup sesychání intenzivnější, tím vznikají hlubší a delší trhliny. Pokračujícím sesycháním se vzniklé trhliny prohlubují a prodlužují, popřípadě se tvoří nové. Některá dřeva listnáčů rozpraskávají více než dřeva jehličnanů. Velké a tlusté sortimenty rozpraskávají více než tenké a krátké. Trhliny se tvoří nejdříve na čele surového dříví, neboť zde může dřevo nejdříve a nejvíce vysychat. Později se tvoří trhliny i na povrchu.Výsušné trhliny jsou jednou z nejčetnějších vad. Podle rozsahu mohou značně ovlivnit mechanické vlastnosti, výtěž a upotřebitelnost dřeva. Z praktického hlediska není rozhodující absolutní velikost trhliny, ale její poměr k rozměru sortimentu. Vznik těchto trhlin můžeme eliminovat narážením ocelových „es“ plechů do čel vytěžené kulatiny (zvláště buku). www.zlinskedumy.cz

  9. Ukázka výsušných trhlin www.zlinskedumy.cz

  10. Kontrolní test 1. Na jaké dvě skupiny trhliny ve dřevě dělíme? a) průběžné a krátké b) malé a velké c) vnější a vnitřní 2. Co je to mrazová kýla(lišta)? a) zával mrazové trhliny novým dřevem b) bolestivé zranění stromu c) trhlina vzniklá ohýbáním kmene 3. Jakého tvaru je zcela odlupčivá trhlina? a) podélného b) paprskového c) kruhového 4. Mají vliv trhlinyna kvalitu dřeva a jaký? a) nemá žádný b) pouze u mladého stromu c) ano snižuje je ji výrazně 5. Čím se dá zabránit vzniku čelních trhlin? a) ve spodní části kmene narazíme do čela ocelové es plechy b) rychlým pořezem kulatiny ještě v lese c) nejde se ničím bránit proti jejich vzniku Odpovědi: 1c, 2 a,3 c,4 c,5a www.zlinskedumy.cz