1 / 4

KAPADOŠKI STOŽCI

KAPADOŠKI STOŽCI. Kaj so kapadoški stožci. To so nenavadne stožčaste holme v osrednji Turčiji oz. v pokrajini Kapadokija. Kako nastanejo.

kiana
Télécharger la présentation

KAPADOŠKI STOŽCI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KAPADOŠKI STOŽCI

  2. Kaj so kapadoški stožci • To so nenavadne stožčaste holme v osrednji Turčiji oz. v pokrajini Kapadokija.

  3. Kako nastanejo • Gradivo za nastanek stožcev je ugasli ognjenik Erciyas Daği. Pred več milijoni let je divje bruhal pepel, ki se je usedal na prostranem ozemlju. Pepel seje ohladil in sprijel v debel pokrov tufa, ki je tako mehka, da jo lahko obdelujemo kar z nožem. Plast tufa je bila izpostavljena dežju, snegu in vetru. Deževnica je dolbla prepletajoče se doline, grape in zareze in se zajedala v kamnino ob njih, od katere so nazadnje ostali le stožci in druge skalne tvorbe.

  4. Domovi, vklesani v skalo • Izvotljeni kapadoški stožci so odlična prebivališča. V njih je temperatura vse leto skoraj enaka, kar varuje stanovalce pred skrajno poletno vročino in zimskim mrazom. Nekatera skalna naselja so bila velika: pri Üçhisarju je v “golobnjaku“, vdolbenem v mehko kamnino, živelo morda celo tisoč prebivalcev.

More Related