1 / 14

RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE

RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE. OAZA NOWEGO ŻYCIA. ONŻ. KOŚCIÓL. III 0 ONŻ. DEUTERO-KATECHUMENAT. II 0 ONŻ. I 0 ONŻ. EWANGELIZACJA. KOŚCIÓŁ. CHRYSTUS WE WSPÓLNOCIE. III 0 ONŻ. WSPÓLNOTA. CHRYSTUS W DRUGIEJ OSOBIE. II 0 ONŻ. DIALOG. CHRYSTUS WE MNIE. I 0 ONŻ. OSOBA. ONŻ to:.

kiana
Télécharger la présentation

RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE

 2. OAZA NOWEGO ŻYCIA ONŻ

 3. KOŚCIÓL III0ONŻ DEUTERO-KATECHUMENAT II0ONŻ I0ONŻ EWANGELIZACJA

 4. KOŚCIÓŁ CHRYSTUS WE WSPÓLNOCIE III0 ONŻ WSPÓLNOTA CHRYSTUS W DRUGIEJ OSOBIE II0 ONŻ DIALOG CHRYSTUS WE MNIE I0 ONŻ OSOBA

 5. ONŻ to: • I0 – spotkanie z Chrystusem w słowie • II0 – spotkanie z Chrystusem w sakramencie • III0 – spotkanie z Chrystusem we wspólnocie

 6. I0 WIEK : OD 3 GIMNAZJUM DO 2 LICEUM

 7. I0 CEL: • Przyjęcie i przeżycie prawd i praw ewangelizacji. • Przyjęcie Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela – stan ucznia Chrystusa • Wejście w formację deuterokatechumenalną

 8. I0 4 DZIEŃ - PRZYJĘCIE PANA JEZUSA JAKO SWEGO PANA I ZBAWICIELA – UKORONOWANIE EWANGELIZACJI

 9. 10 DZIEŃ – ODNOWA PRZYMIERZA CHRZTU ŚWIĘTEGO- POCZĄTEK NOWEGO ŻYCIA

 10. 15 DZIEŃ - PRZYJĘCIE DO DEUTEROKATECHUMENATU (WŁĄCZENIE DO STAŁEJ GRUPY FORMACYJNEJ)

 11. I0 W SKŁAD PLANU DNIA WCHODZI: • JUTRZNIA • SZKOŁA MODLITWY • ŚPIEW • PRZYGOTOWANIE DO EUCHARYSTII • EUCHARYSTIA • SPOTKANIA W GRUPIE I WYPRAWA OTWARTYCH OCZU • NAMIOT SPOTKANIA • POGODNY/POWAŻNY WIECZÓR • ZAKOŃCZENIE DNIA • CISZA NOCNA

 12. I0 Po tej oazie letniej, w ciągu roku szkolnego rozpoczyna się formacja pierwszego roku deuterokatechumenatu, która zawiera: • 11 rozmów ewangelicznych • 10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej i wieńczące je - celebracje - kroki stanowią podstawę całej formacji w Ruchu Światło-Życie

 13. UWAGI 

More Related