Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Slovesný rod PowerPoint Presentation
Download Presentation
Slovesný rod

Slovesný rod

229 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Slovesný rod

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Slovesný rod činný a trpný 7. ročník Autorka: Mgr. Renata Fialová ZŠ a MŠ – T.G.Masaryka Brodek u Konice

  2. Věty v levém sloupečku řekni jiným způsobem: Koně táhnou vůz. Masaryk založil Československo. Lev sežral kozu. Závodníky porota rozdělila do skupin. Hmyz pobodal výletníky. Vůz je tažen koňmi. Československo bylo založeno Masarykem. Koza byla lvem sežrána. Závodníci byli porotou rozděleni do skupin. Výletníci byli pobodáni hmyzem.

  3. U sloves rozlišujeme: Slovesný rod:činný:Kůň táhl vůz. Malíř namaloval obraz. Umyl jsem nádobí. trpný: Vůz byl tažen koněm. Obraz byl malířem namalován. Nádobí bylo umyto. Trpný rod - je vyjádřen zvláštním tvarem– říkáme mu PŘÍČESTÍ TRPNÉ -byl tažen, byl namalován, bylo umyto …

  4. Nahraď infinitiv příčestím trpným: 1.Předseda byl (zvolit) …………………………… jednomyslně. 2.Prach z ulic byl (smýt) …………………………………..deštěm. 3.Děvčátko bylo (vyvolat) ……………………………….k tabuli. 4.Výstava bude (otevřít) ……………………………….celý měsíc. 5.Chlapci byli (skrýt) ………………………………………….ve stohu. 6.Starý papír bude (odevzdat) …………………………ve škole. zvolen smyt vyvoláno otevřena skryti odevzdán

  5. Podtrhni ve větě PO+PŘ a urči,v jakém je přísudek rodě (Č nebo T): 1. Celá oblast byla zasažena hurikánem. 2. Našeho Kubu zapsali do první třídy. 3. Jirka byl ostříhán nakrátko. 4. Účet jsme sestavili správně. 5. V kamnech už bylo zatopeno. 6. Jedno vajíčko jsem rozbil. 7. Obsluha přístroje mi nebyla nikým vysvětlena. 8. Kopie plánů budou včas vyhotoveny. 9. Umývám se každé ráno. 10. Toto zboží se prodává na stáncích. T Č T Č T Č T T Č T

  6. Srovnejte tvary sloves a jejich význam: V divadle byla hrána Rusalka. Představení bude vysíláno rozhlasem. Výrobky jsou vyváženy do celého světa. V divadle se hrála Rusalka. Představení se bude vysílat rozhlasem. Výrobky se vyvážejí do celého světa. (Rusalka se „sama“ hrát nemůže) (Představení se „samo“ nemůže vysílat) (Výrobky se „samy“ nemohou vyvážet do celého světa) Trpný rod může být vyjádřen také zvratnou podobou slovesa- (se).

  7. Rozlište, ve kterých větách vyjadřuje zvratná podoba slovesa rod činný a v kterých rod trpný? T • Tato kniha se čte jedním dechem. • 2. Nezlobíte se na nás? • 3. Kniha se otvírá dobře. • 4. Zeptejte se v informační kanceláři. Č T Č T 5. Tento lék se užívá jednou denně.

  8. Převeďte slovesa ve větách • do trpného rodu. • 1.Brusle nabrousili na počkání. • 2.Knihu poškodil nešetrný čtenář. • 3.Parkoviště přemístí na stadion. b) Převeďte slovesa ve větách do činného rodu. 1.Chlapec byl sražen nepozorným řidičem. 2.Nábytek byl napaden červotočem. 3.V naší obci budou postaveny nové domky.

  9. Shrňme nyní poznatky o rodu. Doplňte: ROD rod rod ? ? ženský trpný ? ? životný

  10. Použité zdroje: Literatura: Topil Zdeněk, Bičíková Vladimíra.Český jazyk s Tobiášem - Tvarosloví - slovesa. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Tobiáš 1994. Obrázky: URL:<http://www.clker.com/cliparts/e/6/9/b/1195437031716325450lion_alexandre_norman_cl_01.svg.med.png>[cit. 20. srpna 2010] URL:<http://domaci-koza.navajo.cz/domaci-koza-13.gif>[cit. 20. srpna 2010] URL:<http://www.monkeyrescue.org/obrazky/hmyz.gif>[cit. 20. srpna 2010] URL:<http://nd02.jxs.cz/053/610/5ef494a293_57272850_o2.gif>[cit. 20. srpna 2010] URL:<http://www.chotevice.cz/image.php?nid=5569&oid=1218002&width=160&height=114> [cit. 20. srpna 2010] URL:<http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-j-riDJGKspGCfyUERiHbfOkNj W0zpOUureDd96MFpUpqVBA&t=1&usg=__hhSprFVFBpv4rmyV8XckTph_aaE=>[cit. 20. srpna 2010]