Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
מאת צבי אדיב PowerPoint Presentation
Download Presentation
מאת צבי אדיב

מאת צבי אדיב

154 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

מאת צבי אדיב

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. =8 מאת צבי אדיב

  2. מוקדי לימוד מדיניות הפנים של נאצר מדיניות החוץ של נאצר מעמדה הבינלאומי של מצרים

  3. רשימה ביבליוגרפית נבחרת וטיקיוטיס,פ.ג,מצרים ממוחמד עלי עד סדאת,ירושלים 1987 חוראני.א,ההיסטוריה של העמים הערביים,ת"א,1996 שמעוני.י,מדינות ערב-פרקי היסטוריה מודרנית,ת"א 1977 חומר חשוב יש בחוברת של הסכסוך הישראלי ערבי בהוצאת ת"ל.

  4. מדיניות הפנים של נאצר מאפייני המשטר דיקטטורה נשיאותית-שלטון יחיד ריכוזי המושתת על מפלגה אחת מפלגה אחת-מפלגת האיחוד הסוציאליסטי מעמדו של הצבא-משענתו של המשטר והעילית החדשה מדינת משטרה-משטרה בולשת וצנזורה . הפעלה מתוחכמת של אמצעי התקשורת ומערכת החינוך להאדרת המשטר. תמיכה עממית רחבה אופוזציה פונדמנטליסטית-"האחים המוסלמים" האידיאולוגיה של המשטר התבססות מעמדו הפנימי של נאצר ומשטרו לאחר ניטרול מתנגדיו השונים ואישור חוקה אזרחית ב- 1956. סוציאליזם ערבי"-המשטר התבסס על "סוציאליזם ערבי",שתאם הן את המאבק נגד האימפריליזם והן את המאבק בשכבות העליונות ששיתפו עימו פעולה.כן הסתייג מהקומוניזם נוסח בריה"מץ עמדות יסוד. מהפכה סוציאליסטית בלי שלילה מוחלטת של מורשת העבר משולבת קידמה· הרמוניה בין המעמד לבין כוחות המדינהשלילת הדוגמות המרקסיסטיות

  5. כלכלה וחברה בתקופת נאצר קפיטליזם לאומי"-מונופול המדינה על תעשיות יסודמונופול על הפיננסים וסחר הבינלאומי בנית סכר אסואן רפורמה אגררית.-מיסוד המהפכה הקמת תעשיה מודרנית העלאת רמת החינוך העלאת רמת הבריאות חקיקה סוציאלית הכנסות: מתעלת סואץ,נפט תיירות תעלת סואץ,עובדים מצרים בעיות התפוצצות אוכלוסין בירוקרטיה מסורבלת העדר השקעות הון הוצאות צבאיות גדולות הרס המעמדות הגבוהים עילית צבאית בירוקרטית חדשה העדר מעמד בינוני הגירת המשכילים חברה אגררית עוני ופערים מאבק על דמות החברה-חילונית ואיסלם חברה

  6. מדניות החוץ של נאצר תורת שלושת המעגלים המעגל המוסלמי ועידת בנדונג 55' המדינות הבלתי מזדהות61' משקל רב למדינות מוסלמיות המעגל הערבי חתרנות נגד משטרים מלוכניים ניסיונות ל השתלטות על ירדן ולבנון הקמת קע"ם מלחמת תימן המעגל האפריקאי תמיכה בתנועות שחרור סיוע לאלג'יר

  7. נאצר והעולם הערבי השפעת מלחמת סיני תופעת הנאצריזם-נאצר מנהיג העולם הערבי –חתרנות מצרית משבר לבנון (57') וירדן (58')-התערבות המערב הקמת קע"ם-איחוד מוסדות מצרים וסוריה,השתלטות מצרית=פירוק מלחמת תימן הסתבכות במלחמה ללא מוצא מדניות החוץ של נאצר- ההתרחקות מהמערב התמקדות על חיסול מוצלח של שרידי הקולוניאליזם הבריטי עד 1955 ועידת בנדונג-המדינות הבלתי מזדהות (1955) ברית בגדד-תחרות עם עירק על מנהיגות העולם הערבי הקמת ברית נגדית מימון סכר אסואן-סירוב אמריקאי מימון סובייטי פיתוח תעשיה כבדה על פי דגם סובייטי ובמימון סובייטי עיסקת הנשק עם צ'כיה- ראשית התלות עם בריה"מ הלאמת תעלת סואץ מלחמת סיני-מתבוסה לניצחון פער בין יומרות ויכולת ביצוע הוצאות צבאיות גדולות כשלונות תלות גוברת בבריה"מ ממנהיגי הבלתי מזדהות

  8. שאלות לחזרה הסבר מהו "סוציאליזם ערבי" וכיצד הוא בא לידי ביטוי במדיניות הפנים של נאצר הסבר את מטרות נאצר במדיניות הפנים הצג את גילוייה בשני תחומים הסבר את מטרותיו של נאצר במדיניות החוץ והצג שני הישגים ושני כישלונות שלה