Download
ll ll ll ll n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ll ll Ll ll PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ll ll Ll ll

Ll ll Ll ll

218 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ll ll Ll ll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ll ll Ll ll L L A M B A E T A V O L I N Ë S LLAMBA Ll ll

  2. L L A M B A L l a m b a

  3. Rretho shkronjen Ll ll • Vëlla Vetull kungull petull kollan

  4. Shkruaj emrat e figurave: • Ombrella pëllumbi kukulla

  5. Shkruaj me shkronja dore: Pëllumbi vallëzon bukur. Pëllumbi vallëzon bukur.

  6. Gjej rrokjet: • lla akullore • llo llullë • llë sallam • llu pantallona

  7. i Ulliri shëndetshem. është e Mollë kuqe. shijshme. e Dardhë Ulliri është i shëndetshem. Mollë e kuqe. Dardhë e shijshme. Rendit me rregull fjalte:

  8. KALLINJTË E GRURIT Jemi në muajin korrik.Është muaji kur korret gruri.Kombnjeri përgatit kombajnën.Bujku kontrollon arën me grurë.Do të dije,a është koha për korrje.Kënaqet kur sheh kallinjët e rënduar plot kokrra. Do të kemi grurë me bollëk.Do t’i mbushim hambarët e do t’i ndihmojmë të uriturit,brohoriti gëzueshëm.