Download
statens forventninger til kommunene n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Statens forventninger til kommunene PowerPoint Presentation
Download Presentation
Statens forventninger til kommunene

Statens forventninger til kommunene

123 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Statens forventninger til kommunene

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Statens forventninger til kommunene Innlegg på Strategiseminar 2008 12-kommunesamarbeidet i Vestfold 12.Mars 2008 Underdirektør Brynhild Hovde, KRD

 2. Tre hovedtema: • Prinsippene for statens styring av kommunesektoren • Statens forventninger til kommunene • Felles utfordringer

 3. Utgangspunktet: • Kommunene er selvstendige, politisk valgte og styrte forvaltningsorganer • Et levende lokaldemokrati er grunnsteinen i folkestyret og en forutsetning for tillit og legitimitet til det nasjonale folkestyret

 4. Statlig styring: Balanse mellom nasjonale mål – lokal frihet Det lokale folkestyret må alltid operere innenfor rammene av nasjonale mål; f. eks. • Et likeverdig tjenestetilbud • Nasjonal økonomisk styring • Rettssikkerhet for den enkelte

 5. KS Fylkesveterinæren Konsultasjoner AVTALE om kvalitets- utvikling 3-årig satsning på bærekraft Handlingsplan for yyyyy Avtale om utvikling av kvalitet i zzzzzzzz Barnehagereform Tilsyn SHDir Utdanningsdirektøren KOSTRA Kvalitetskommuner Rapportering Rapportering Rapportering Ny forskrift om §§§. Handlingsplan for xxxxxx Handlingsplan for yyyyy Veileder i dokbsf jskjj Veileder i dokbsf jskjj Veileder i dokbsf jskjj Tilpasning til internasjonale standarder HMS Fylkeslegen Fylkesmannen Skjønnsmidler Effektiviseringsnettverk Skolereform Livskraftige kommuner

 6. Staten – et ”mangehodet troll”? ”En kommune som er vant til å arbeide, tenke og planlegge helhetlig ser med forundring på den sektoriserte stat som sender signaler, krav om rapportering, instrukser og forskrifter fra hver sin tue….” (Rådmann Rannveig Eidet, Sørum – 2007)

 7. Styringsdialog i Trøndelag…

 8. Utvikling fra... • Lov og regelstyring • Øremerkede tilskudd (1974 var det 154 ulike tilskuddsordninger…) • Handlingsplaner • Mange tilsyn

 9. …...til dialog og veiledning • Konsultasjoner mellom staten og KS • Rammefinansiering/IS • Samordning av tilsyn • Forenklet juridisk rammeverk • Bilaterale avtaler • Informasjonsarbeid/nettverk

 10. Bilaterale avtaler • Bosetting av flyktninger • Kvalitetsutvikling i helse- og omsorg • Nasjonal rammeavtale om samhandling ¨ • Kvalitetsutvikling i grunn- skole opplæringen • Rammeavtale om NAV • Viderutvikling av barnevernet • Bostedsløshet • Samarbeidsavtale om landbruks- og næringsutvikling • Samarbeidsavtale om miljø- og samfunnsvikling • Samarbeidsavtale om grønne energikommuner (tilleggsavtale)

 11. KRDs rolle • Skal bidra til best mulige rammebetingelser økonomisk og juridisk for kommunene • Skal samordne statens politikk overfor kommunene – ulike virkemidler • Vi lytter til kommunene/KS • Vi samarbeider på mange områder med KS

 12. Forventningene: Forventningene knyttet til kommunenes mange roller: • Som velferdsprodusent • Som myndighetsforvalter • Som lokalsamfunnsutvikler • Som arbeidsgiver • Som demokratisk aktør

 13. Regjeringen forventer.. • Fornøyde innbyggere/gode velferdstjenester • Samfunnsansvarlig drift • Gode arbeidsgivere, involverte medarbeidere/godt arbeidsmiljø • Effektiv ressursutnyttelse • Åpenhet og gjennomsiktighet • Høy etisk standard • Fokus på klima/energi Kommuneproposisjonen

 14. Og kommunene leverer • Kommunene prioriterer riktig • Fokus på kvalitet og effektivitet og brukerdialog • Tjenestene er blitt bedre de siste 5-10 år • Bredde og mangfold i velferdstilbudet • I front i omstillingsarbeidet

 15. …men ”forventningsgap” • Stort gap – særlig eldreomsorgen • ”Vi har ikkje råd til meir, så dette må vera godt nok…” - Manglende individuell tilpasning av tjenestetilbudet (Tilsynsmelding Statens Helsetilsyn 2007)

 16. Hva skaper forventningsgapet? • Økt privat velstand – ”rikdommens dilemma” • Godt arbeid skaper behov for mer godt arbeid! • Øremerking (ECON) • Rettighetsfesting • Enkeltsaker i media • ”Rolling Stones” generasjonen • Behovet for skreddersøm • Profesjonene forsterker

 17. Hva kan staten gjøre? • Videreutvikle konsultasjonsordningen • Forbedre IS • Samordne statlig styring • Synliggjøre kommunesektorens gode resultater • Stimulere til fornying og kvalitetsutvikling • Videreutvikle nasjonale systemer for måling av kvalitet og effektivitet

 18. Hva kan kommunene gjøre? • Synliggjøre de gode resultatene • Tydelighet på hva som leveres • Forventningsavklaring i møte med brukeren • Offensiv arbeidsgiverpolitikk • Utøve god eierstyring • Høy etisk standard • Ansvarlig finansforvaltning

 19. Hva kan kommunene gjøre? • Kontinuerlig forbedringskultur • Fokus på kvalitet og kvalitetsforbedring i tjenestene • Aktivt arbeid for å redusere sykefraværet • Redusere ufrivillig deltid • Seniorpolitikk

 20. Kvalitetskommuneprogrammet • Avtale stat-kommune-arb.takerorg • Kvalitet i møtet med innbyggeren/redusere sykefraværet • Samarbeidspartane lokalt: folkevalde, leiarane og dei tilsette/tillitsvalde • Nettverksorganisering • Nær 90 med nå – nytt opptak i juni 2008