1 / 14

Moderneiddio AGGCC Dull sy’n canolbwyntio ar y Dinesydd Chwefror 2012 CSSIW Modernisation

Moderneiddio AGGCC Dull sy’n canolbwyntio ar y Dinesydd Chwefror 2012 CSSIW Modernisation A citizen focussed approach February 2012. Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru yn golygu rheoleiddio er mwyn: Canolbwyntio ar y dinesydd Bod yn llai beichus

knox
Télécharger la présentation

Moderneiddio AGGCC Dull sy’n canolbwyntio ar y Dinesydd Chwefror 2012 CSSIW Modernisation

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Moderneiddio AGGCC Dull sy’n canolbwyntio ar y Dinesydd Chwefror 2012 CSSIW Modernisation A citizen focussed approach February 2012

 2. Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru yn golygu rheoleiddio er mwyn: Canolbwyntio ar y dinesydd Bod yn llai beichus Canolbwyntio cyfrifoldeb ar ddarparwyr a chomisiynwyr Gwneud profiad defnyddwyr y gwasanaeth yn glir Rhoi camau cadarn ar waith pan yw gwasanaethau’n methu Sustainable Social Services for Wales requires regulation to: Be citizen focussed Be less burdensome Focus responsibility on providers and commissioners Make the experience of people using services clear Provide robust action when services fail Mae AGGCC yn moderneiddio’r ffordd y mae’n rheoleiddio gofal cymdeithasol:CSSIW is modernising the way it regulates social care:

 3. Yn dangos bwriad i symud y tu hwnt i safonau gofynnol Yn pwysleisio pwysigrwydd cael gweithlu proffesiynol a chymwys Yn galw am ddiwylliant o wella parhaus Signals an intention to move beyond minimum standards Stresses the importance of a having a professional, competent workforce Requires a culture of continued improvement Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru:Sustainable Social Services for Wales:

 4. Adolygu’r modd y mae wedi gweithredu yn y gorffennol Siarad â phobl sy’n darparu neu’n defnyddio gwasanaethau Edrych ar arfer gorau mewn mannau eraill Cynllunio a phrofi prosesau newydd Cynllunio strwythur newydd Rydym am egluro ein bwriadau a chlywed eich barn chi Reviewing how it has done things in the past Talking to people who provide or use services Looking at best practice elsewhere Designing and testing new processes Designing a new structure We wish to explain what we are proposing and hear your views Mae AGGCC wedi bod yn:CSSIW has been:

 5. Timau arbenigol ym mhob rhanbarth Symud yn raddol at ffurflenni ar-lein Prosesau symlach a byrrach Trothwyon uwch: cymhwysedd a chryfder ariannol Mwy o bwyslais ar ddatganiadau o ddiben, diwydrwydd y darparwr a sicrhau ansawdd Amodau cyfyngol, nid caniataol Bwriad i gofrestru rheolwyr yn unig â’r Cyngor Gofal Specialist teams in each region Gradual move to on line forms Simplified, shorter processes Higher thresholds: competency and financial resilience Greater emphasis on statements of purpose, provider diligence and quality assurance Restrictive not permissive conditions Intention for managers only to be registered with Care Council Cofrestru: nodweddion allweddolRegistration: key features

 6. Arolygiadau sylfaenol ac arolygiadau â chanolbwynt penodol Defnydd o arsylwi a chyfweld, a defnyddio ffynonellau tystiolaeth eraill Wedi’u strwythuro ar bedair thema: 16 parth Adroddiadau byrrach a symlach Ffurflenni Hunanasesu Gwasanaeth a Data Gwasanaeth symlach, yn alinio â themâu Bwriad i gymhwyso fframwaith dyfarniad ansawdd i’r themâu Baseline and Focussed inspections Use of observation and interview, and drawing on other sources of evidence Structured around four themes: 16 domains Shorter simpler reports Simpler Self Assessment of Service and Service Data Form aligned to themes Intention to apply a quality judgement framework to the themes Arolygu: nodweddion allweddolInspection: key features

 7. Ansawdd bywyd Ansawdd staff Ansawdd arweinyddiaeth a rheolaeth Ansawdd yr amgylchedd Quality of life Quality of staff Quality of leadership and management Quality of environment Themâu a pharthau:Themes and domains:

 8. Cam 1 Rhoddir Hysbysiad Diffyg Cydymffurfio mewn achosion lle mae methiannau’n cael effaith arwyddocaol ar bobl neu’r gosod pobl mewn perygl. Cam 2 Cyfarfod â’r darparwr os nad yw’n llwyddo i gydymffurfio Cam 3 Cyfarfod gwasanaeth sy’n peri pryder os yw’r gwasanaeth yn parhau i beidio â chydymffurfio. Bydd Cynllun Gweithredu AGGCC ar gyfer pob un. Camau brys: Gellir byrhau’r broses os oes angen cymryd camau yn syth Step 1 Non compliance notices will be issued where failures have a significant impact on people or place people at risk. Step 2 Provider meeting if compliance is not achieved Step 3 Service of concern meeting if service remains not compliant. These services will be on an internal data base and tracked. Each will have a CSSIW action plan. Urgent action: The process can be shortened if immediate action is required Gorfodi: nodweddion allweddolEnforcement key features:

 9. Neilltuir arolygwyr gorfodi ar gyfer gwasanaethau sy’n destun pryder. Olrhain ac adolygu cynnydd. Bydd methiant cyson yn arwain at ddiddymu cofrestriad. Bydd opsiynau yn y dyfodol yn cynnwys Hysbysiadau Cosb Benodedig. Enforcement inspectors will be assigned to services of concern. Progress chasing and review. Persistent failure will result in cancellation of registration. Future option will include Fixed Penalty Notices. Gorfodi - parhadEnforcement - continued

 10. Proses fewnol sengl newydd a symlach. Bydd pryderon yn sbarduno adolygiad, ac mewn sawl achos, yn sbarduno penderfyniad i ymgymryd ag arolygiad â ffocws penodol. Ni fyddwn yn “ymchwilio” i gwynion unigol; byddwn yn defnyddio arolygiadau â ffocws penodol er mwyn ystyried y mater o bryder ac asesu a yw gwasanaeth yn methu. New single, simplified internal process. Concerns will trigger a review and in many cases a decision to undertake a focussed inspection. We will not “investigate” individual complaints; we will use focussed inspections to consider the concern raised and assess whether a service is failing. Pryderon, cwynion a diogelu:Concerns, complaints and safeguarding:

 11. Meinach. Llai o staff. Timau generig. Bydd gennym 5-6 o dimau ardal ym mhob rhanbarth, yn cyfateb yn fras i’r cynghorau lleol, gydag un tîm cofrestru a gorfodi. Bydd y rheolwyr ardal yn gweithio’n agos â chynghorau ac yn gyfrifol am y gwerthusiad blynyddol. Bydd rheolwyr ardal yn goruchwylio arolygwyr yn eu hardal Flatter. Less staff. Generic teams. Within each region we will have 5-6 area teams roughly aligned with local councils and one registration and enforcement team. The area managers will work closely with councils and will be responsible for the annual evaluation. Area managers will supervise inspectors in their area Ein strwythur arfaethedig: Our proposed structure:

 12. Rydym wedi bod yn cynnal canolfannau datblygu er mwyn dod i ddeall anghenion cymorth ein staff Rydym wedi cynnwys ein staff wrth ddatblygu ein syniadau a rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o weithio Byddwn yn buddsoddi mewn hyfforddiant er mwyn galluogi ein staff i symud i’r dulliau newydd We have been holding development centres so we can understand the support needs of our staff We have been involving our staff in developing our ideas and trying out new ways of working We will be investing in training to enable our staff to move to the new approaches Datblygu ein staffDeveloping our staff

 13. Byddwn yn gweithio’n agosach â Chyngor Gofal Cymru : Darparu gwybodaeth: “Porthol ar y cyd” Rhannu gwybodaeth rhyngom Camau gorfodi wedi’u cydgysylltu We will be working more closely with the Care Council for Wales: Information provision: “Joint portal” Information sharing between us Coordinated enforcement action Ein perthynas â Chyngor Gofal CymruOur relationship with Care Council for Wales

 14. Beth yw cryfderau ein dulliau newydd? Beth yw eich pryderon? Pa awgrymiadau sydd gennych ar gyfer gwella’r hyn rydym yn ei wneud? What are the strengths our new approaches? What are your concerns? What suggestions would you make to improve what we are doing? Adborth:Feedback: Feedback: CSSIWModernisationFeedback@Wales.gsi.gov.uk

More Related