1 / 15

Společenské chování

Společenské chování. 6. třída. Opakování – rovnost a nerovnost. Co způsobuje nerovnost mezi lidmi? V čem by si lidé měli být rovni? Ve společnosti důležitost určují 3 kritéria, která?. Problémová otázka. Co je to kulturní chování?. Motivace.

kohana
Télécharger la présentation

Společenské chování

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Společenské chování 6. třída

 2. Opakování – rovnost a nerovnost • Co způsobuje nerovnost mezi lidmi? • V čem by si lidé měli být rovni? • Ve společnosti důležitost určují 3 kritéria, která?

 3. Problémová otázka • Co je to kulturní chování?

 4. Motivace • Lidé na celém světě jsou různí a odlišují se zvyky, tradicemi, ale také někdy rozdílným kulturním chováním. • Např. v USA je nezdvořilé smrkat na veřejnosti, v Indii se štítí toho, že by nosili své hleny po kapsách. • Pokud má muž v některých částech Afriky dostatek velbloudů, není pro něj problém získat ženu. • Eskymáci, když vyjadřují druhému úctu, otočí se k němu zády. • V arabských zemích patří ke slušnému chování smlouvání o ceně.

 5. Práce ve dvojicích • Napište pravidla pro pozdrav. • Prezentace.

 6. Zápis • Pozdrav • Mladší staršího • Muž ženu • Podřízený nadřízeného

 7. Video – etiketa(podání ruky)

 8. Zápis • Podání ruky • Žena muži • Nadřízený podřízenému • Starší mladšímu • Představení • Muž ženě • Podřízený nadřízenému • Mladší staršímu

 9. Samostatná práce • Během sledování pořadu etiketa – telefonování mobilním telefonem – si sami zapište pravidla, která se k této činnosti váží.

 10. Zápis – viz samostatná práce

 11. Společná práce – doplňte do vět slova podle významu • Můj bratr Richard je velký nezdvořák, protože alespoň 1 mi volá po……………… • Mnozí lidé se neumějí chovat, vůbec jim nevadí telefonovat v ……………………….. • Před vstupem do čekárny si vždy ……………….. • Stejně jako kouření je i telefonování při ………velmi nekulturní chování. • Sestra nemůže pochopit, že cizí hovory se …….. • Včera jsem měl zmeškaný hovor od Petra, už se s ním nebavím, čekal jsem kdovíjak dlouho, ale už nezavolal. • Dnes kolem 6 ráno jsem volal paní učitelce kvůli nemoci, vůbec mi to nebrala.

 12. Pokuste se popsat situaci, kdy je dané nekulturní chování možné tolerovat. • Předbíhání ve frontě • Skákání do řeči • Popcorn v kině • Lhaní • Poslouchání cizích hovorů

 13. Dramatizace – pozdrav, představení, podání ruky • Matka, dcera a dceřini spolužáci • Rodiče, syn a jeho přítelkyně • Podnikový večírek – nadřízený s manželkou a jeho podřízený s manželkou, jejich známý • Otec s dcerou a paní učitelka s manželem • Prezident a velvyslankyně s manželem

 14. Eventuelně ještě nějaká etiketa

More Related