Download
language learning objectives n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Language Learning Objectives PowerPoint Presentation
Download Presentation
Language Learning Objectives

Language Learning Objectives

156 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Language Learning Objectives

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Language Learning Objectives • Decorate a picture by correctly interpreting Chinese instructions • Compute basic mathematical addition and subtraction problems in Chinese • List a minimum of 5 animal names in Chinese • Read and correctly organize a basic story • (zōng xióng ) given in Chinese

 2. Personal Goals: Language • I will maintain a personal dictionary of new vocabulary that I learn • I will recognize and correctly pronounce all color words 1 2 3

 3. xióng hěn è • qù -------------------- • yào-------------- • chī---- • wǒ hěn è — • dú ------------------ • xiě------- • zuò xià -----------

 4. McDonald's

 5. Frayer Model(Frayer, frederick, Klausmeier, 1969) zhè zōng xióng the brown bear

 6. Students draw a picture and pass to next student.

 7. Yī xiàng qiān bǐ xì yòu cháng , Èr xiàng xiǎo yā shuǐ shàng piāo , Sān xiàng ěr duō tīng shēng yīn , Sì xiàng chèng gōu chèng dōng xi, Wǔ xiàng yī gōu guà yī mào , Liù xiàng kǒu shào tīng kǒu lìng ,

 8. Qī xiàng lián dāo gē qīng cǎo , Bā xiàng hú lu gāo gāo guà , Jiǔ xiàng qì qiú suí fēng piāo , Shí xiàng qiān bǐ jiā jī dàn 。

 9. 数字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 10. Adapted From 棕熊, 棕熊, 你在看什么? 作者Bill Martin Jr. & Eric Carle Images from DLTK’s Book Breaks http://www.dltk-teach.com/books/brownbear/index.htm

 11. TPR nǐkǎn–YOU SEE kànwǒ–LOOKS AT ME STORYTELLING WITH VISUALS Special thank you to DLTK’s Book Breaks for giving permission to use their images: http://www.dltk-teach.com/books/brownbear/index.htm

 12. Semantic Feature Analysis

 13. Matching and Sequencing • Match the picture with the correct corresponding word in Chinese. • Sequence the cards in the order they appear in the story. hóng niǎo zōng xióng

 14. COLORS hóng sè huáng sè lán sè zǐ sè bái sè lǜ sè zōng sè hēi sè jú sè

 15. Colores • Color Hunt • Touch Blue Not On You • Color the Picture

 16. Números • Memory chant • Show me • Higher / Lower • Number Problems

 17. Animales • Guess the animal • Jeopardy • Animal match • Retell the story • Create own animal story

 18. TPR Palabras • wǒ men zǒu ba---------- • wǒ hěn hài pà--- • wǒ kàn jiàn le---------------- • kàn --------------- • pá ------------- • yóu ------------- • wǒ mō dào le-------------- • yǒu -------------

 19. lièxióng ràng wǒ men yì qǐ qù liè xióng , wǒ hǎo hài pà , wǒ yǒu yì ge hǎo péng yǒu , zài wǒ shēn biān , ou, ou, nǐ zài kàn shén me? kàn nà , hěn gāo de cǎo , wǒ bù néng cóng shàng miàn guò , wǒ bù néng cóng xià miàn guò , wǒ bù néng cóng páng biān guò , wǒ xū yào chuān guò tā 。

 20. ràng wǒ men yì qǐ qù liè xióng , wǒ hǎo hài pà , wǒ yǒu yì ge hǎo péng yǒu , zài wǒ shēn biān , ou, ou, nǐ zài kàn shén me? ou , kàn ! zhè shì yì kē hěn gāo de shù , wǒ bù néng cóng shàng miàn guò , wǒ bù néng cóng xià miàn guò , wǒ bù néng chuān guò tā , wǒ xū yào pá guò tā。

 21. ràng wǒ men yì qǐ qù liè xióng , wǒ hǎo hài pà , wǒ yǒu yì ge hǎo péng yǒu , zài wǒ shēn biān , ou, ou, nǐ zài kàn shén me? ou , kàn ! zhè shì yì tiǎo hěn kuān de hé liú 。 wǒ bù néng cóng shàng miàn guò , wǒ bù néng cóng xià miàn guò , wǒ bù néng chuān guò tā , wǒ xū yào yóu guò tā 。

 22. ràng wǒ men yì qǐ qù liè xióng , wǒ hǎo hài pà , wǒ yǒu yì ge hǎo péng yǒu , zài wǒ shēn biān , ou, ou, nǐ zài kàn shén me? ou , kàn ! ! zhè shì yì gè hěn hēi hěn shēn de dòng xuè 。 wǒ bù néng cóng shàng miàn guò , wǒ bù néng cóng xià miàn guò , wǒ bù néng chuān guò tā , wǒ xū yào dào tā lǐ miàn qù 。

 23. ou, ou ! tā lǐ miàn shì hěn hēi , wǒ mō dào shén me dōng xī , tā yǒu hěn duō máo , tā yǒu hěn jiān de yá chǐ , tā shì yì zhī xióng 。

 24. Alphabet Words

 25. Extension Activities • MATH • Estimate how many teddy grahams in a jar • SCIENCE • Complete a KWL chart • LANGUAGE ARTS • Dramatize the story • FUN ACTIVITY • Have a Brown Bear Tasting Party KWL

 26. Brown Bear Through Art

 27. Suzann Riggsbee White – Adirondack Bear

 28. John James Audubon – Summer Red Bird

 29. Konrad Wothe – Maki Frog

 30. Johanna Kriesel – Holiday by Rail

 31. Walter Firle – The Fairy Tale

 32. To view other fine art pictures that go with “Brown Bear” go to the website for Global Gallery and type in the following: Renee Vincent – Aubon Marche Gerrit Greve – Purple Cat with Faces Claude Monet – Yorkshire Terrier from Eugenie Graff Blanche Fisher Wright – Baa Baa Black Sheep Henri Matisse – Goldfish Bowl Leonardo Da Vinci – Head of a Woman www.globalgallery.com/ I would like to thank the following artists and galleries for giving permission to include their images in the Power Point presentation for educational purposes: Wild Apple Graphics, Suzann Riggsbee White, Johanna Kriesel, Shorewood Fine Arts Reproductions, and Bentley House.