Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“ ..เศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับ การเกษตร มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว รายได้ของประเทศที่ได้มา PowerPoint Presentation
Download Presentation
“ ..เศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับ การเกษตร มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว รายได้ของประเทศที่ได้มา

“ ..เศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับ การเกษตร มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว รายได้ของประเทศที่ได้มา

369 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

“ ..เศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับ การเกษตร มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว รายได้ของประเทศที่ได้มา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. “..เศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับ“..เศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับ การเกษตร มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว รายได้ของประเทศที่ได้มา ใช้สร้างความเจริญด้านต่าง ๆ เป็นรายได้จากการเกษตร เป็นส่วนใหญ่..” พระราชดำรัส 9 กรกฎาคม 2507 สศช-1246 2

 2. เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร • ทางสายกลาง • ความพอประมาณ มีเหตุผล ภูมิคุ้มกันที่ดี • ความเพียร ความอดทน มีสติ • ความรู้ ความรอบคอบระมัดระวัง • คุณธรรมซื่อสัตย์สุจริต สศช-1246

 3. เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป (จากวารสารชัยพัฒนา) สศช-1246

 4. เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย. ถ้าทุกประเทศมีความคิด-อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ- มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข. (๔ ธ.ค. ๒๕๔๑)

 5. เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ความพอเพียงนี้ อาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง (๔ ธ.ค. ๒๕๔๑)

 6. เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ความพอเพียง หมายถึง ความพอ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผล กระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ รอบคอบ และควาระมัดระวัง อย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึก ในดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ คุณธรรมความซื่อสัตย์ สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่ เหมาะสม เพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี เศรษฐกิจพอเพียง “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า๒๕ปีตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ กรอบแนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณลักษณะ คำนิยาม เงื่อนไข แนวปฎิบัติและผลที่คาดหมาย สศช-1246

 7. ทางสายกลาง พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีเหตุผล นำสู่ ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) เงื่อนไขคุณธรรม(ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน) สศช-1246

 8. คำนิยาม ความพอเพียงประกอบด้วย • ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไปและ ไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น • ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความ พอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัย ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำ นั้นๆอย่างรอบคอบ • ความมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้ พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้น สศช-1246

 9. คำนิยาม ความพอเพียงประกอบด้วย • เงื่อนไข หมายถึง การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้ เหล่านั้นมาพิจารณาและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ เงื่อนไขคุณธรรมจะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต สศช-1246

 10. ความพอดี ด้านจิตใจ • มีจิตใจเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ • มีจิตสำนึกที่ดี • เอื้ออาทร ประนีประนอม • นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก สศช-1246

 11. ความพอดีด้านสังคม • ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน • รู้รักสามัคคี • สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน สศช-1246

 12. ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม • รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ • เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด สศช-1246

 13. ความพอดีด้านเทคโนโลยีความพอดีด้านเทคโนโลยี • รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องต่อความต้องการและสภาพแวดล้อม • พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเองก่อน • ก่อให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มาก สศช-1246

 14. ความพอดีด้านเศรษฐกิจ • ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ใช้ชีวิตอย่างพอควร • คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ มีภูมิคุ้มกัน • ไม่เสี่ยงเกินไป การเผื่อทางเลือกสำรอง สศช-1246

 15. ตัวชี้วัด 6x2หมู่บ้านที่ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นรากฐานของชีวิต สศช-1246

 16. ตัวชี้วัด 6x2หมู่บ้านที่ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นรากฐานของชีวิต สศช-1246

 17. ตัวชี้วัด 6x2หมู่บ้านที่ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นรากฐานของชีวิต ตัวชี้วัด 6x2หมู่บ้านที่ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานของชีวิต หมายเหตุ : 1. มท.สนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เป็นแนวทางสู่เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกร สศช-1246 2.จังหวัดสามารถพิจารณาดำเนินการให้มีการเพิ่มตัวชี้วัดได้ตามความเหมาะสมของ แต่ละพื้นที่

 18. สวัสดี สศช-1246