Download
vlastnosti miner l n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vlastnosti minerálů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vlastnosti minerálů

Vlastnosti minerálů

208 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Vlastnosti minerálů

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vlastnosti minerálů

  2. význam • určování minerálů • technická praxe • fyzikální vlastnosti • hustota (těžké minerály -> rýžování) • štěpnost • lom • pevnost • soudržnost (minerály křehké, jemné, tažné a kujné)

  3. optické vlastnosti • propustnost světla (průhledné, průsvitné, neprůsvitné) • barva (barevný, zbarvený, bezbarvý) • vryp • lesk • elektrické vlastnosti – el. náboj získají třením nebo tlakem, úderem • magnetické vlastnosti • tvrdost – Mohsova stupnice tvrdosti (uč. str. 17)

  4. chemické vlastnosti • dány chem. složením, strukturou a krystalovou mřížkou • chem. složením zemské kůry se zabývá geochemie • rozpustnost ve vodě • reakce s kyselinou • reakce s roztokem hydroxidu