Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
InterInfo via COSMIC PowerPoint Presentation
Download Presentation
InterInfo via COSMIC

InterInfo via COSMIC

183 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

InterInfo via COSMIC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. InterInfo nås i första hand via COSMIC: Remiss och svar>>> Beställning provbunden>>> Under fliken Transfusionsmedicin, klicka: Sök – blodgruppering och bastestVid driftstopp i COSMIC, alt. vid separat inloggning finns genväg på LT´s hemsida/Program via webben, alt. på Transfusionsmedicins hemsida. (Tills vidare sker inloggning mot InterInfo Växjö, respektive InterInfo Ljungby.) Jimmy Holmberg (BMA, ProSang-ansvarig), Agneta Björklund (Avdelningschef)Transfusionsmedicin Växjö-Ljungby 2009-08-31

 2. Ny författning om transfusion och återrapportering av blodkomponenterSocialstyrelsen har givit ut nya författningar avseende blodtransfusion (SOSFS2007:21(M))och blodverksamhet (SOSFS 2007:20 (M)).Den väsentligaste ändringen gäller spårbarheten vid transfusion. Uppgifterna måste vara spårbara i 30 år. Det ställs i båda författningarna krav på återrapportering av varje utförd transfusion eller annan slutlig användning av en blodenhet till blodcentralen. Det krävs att transfusions-journalen med påklistrade etiketter från levererade blodenheter sparas i patientens journal. Klinik eller annan vårdinrättning som ger blodtransfusioner måste ha rutiner för och har redan från 2008-01-01 ansvar för att den slutliga användningen av varje enskild blodenhet rapporteras till blodcentralen.Blodcentralen måste ha rutiner för att ta emot sådana rapporter och åläggs också att kontrollera att den som använder blodkomponenter har lämpliga rutiner för rapportering.Varje reserverad blodenhet som inte returneras till blodcentralen blir efter 7 dagar i bloddatasystemet automatiskt rapporterad som transfunderad till avsedd patient (därmed är kravet på spårbarhet mellan givare och patient uppfyllt). Detta gäller även enheter som ej transfunderats men där ingen information kommit till blodcentralen. Dessa blir således, på vårdavdelningens ansvar, felaktigt rapporterade som transfunderade.Samtliga blodenheter som inte transfunderas måste ovillkorligen rapporteras till blodcentralen som då ombesörjer rapporteringen av dessa till blodsystemet.Detta sker bäst genom att enheterna återlämnas, även om de är skadade eller läcker.

 3. InterInfo via COSMIC Användarnamn i COSMIC följer automatiskt med till InterInfo tillsammans med patientens personnummer. OBS!!! Utloggning i COSMIC ger ej automatiskt utloggning i InterInfo.

 4. Genväg för att lägga upp och inaktivera användare samt byta lösenord. Avdelningsadministratören på respektive avdelning lägger upp nya användare,och inaktiverar de som slutar.För ytterligare frågor hänvisas till Transfusionsmedicins kontaktpersoner:Växjö 0470-587463 Jimmy Holmberg jimmy.holmberg@ltkronoberg.se Britt Osbeck britt.osbeck@ltkronoberg.seLjungby 0372-585088 Catharina Roslund catharina.roslund@ltkronoberg.se 0372-585086 Catarina Cado catarina.cado@ltkronoberg.se

 5. Under fliken Användarregister listas alla användare på respektive avdelning. Inaktivera och byta lösenord görs i förstoringsglaset. Nya användare läggs upp via knappen längst ner. Fliken Avdelningsregister används endast av systemadministratören. Genom att klicka på Administration kommer följande fönster:

 6. Ändra / Lägg till användare • Signatur: samma som i COSMIC (tot. 10 tecken) • Avdelning: Den avdelning personen jobbar på. Lämpligen samma avd.kod som i listan på nästa sida. (tot. 12 tecken) • Namn: För och efternamn • Lösenord: tot. 16 tecken. • Antal felaktiga inloggningar: Efter 5 gånger inaktiveras användaren.

 7. Avdelningskoder i InterInfo Växjö Ljungby

 8. Knappen Byt lösenord.Tänk på att skydda din signatur och ditt lösenord.Glömt lösenordet? Avdelningsadministratören kan hjälpa dig!

 9. Patienten saknas, eller sekelsiffran ej angiven. Ingen ny inloggning krävs, men funktionen finns ej vid uthopp från COSMIC.

 10. InterInfo 2009.1 • 5 flikar • Patientinformation • Blod-/(analys-)beställning • Historik • (Transfusionkontroll) • Rapportera • ABO, RhD och utlåtande-texter visas,ex. information om antikroppar och transfusionsrekommendation. • Mer enhetligt avdelnings-system. • Patientens namn kan skiljamellan InterInfo och COSMIC!Namnändring beställs påblodgrupperings-remissen.

 11. PatientinformationTransfusionsmedicin håller på med serologisk undersökning på denna patient. Ring gärna och kontrollera när analysen blir klar.Avdelningen kan se om prov redan finns på TFM och om analysen är påbörjad.”Avvakta svars-lapp” kan sättas ihop med remissen om det inte är säkert att analysen behöver utföras.En akut blodgruppering behöver i regel ej göras förrän prov för BAS-test ankommit till TFM. Svarstiden blir ändå densamma.

 12. Patient är blodgrupperad och antikroppar har påvisats, men BAS-test får utföras. Om BAS-testen utfaller negativt så kan obehindrat antal blodkomponenter beställas och transfunderas inom 5dagar.

 13. Patient är blodgrupperad och antikroppar har påvisats. Här måste vi utföra en MG-test (mottagare/givare-test) vilket tar något längre tid än BAS-test. Bör beställas i god tid då det kan vara svårt att hitta passande blodkomponenter till patienter med antikroppar.

 14. Under fliken Blod/analysbeställning kommer följande fönster upp.Så länge beställningen inte har status Mottagen så kan den redigeras eller tas bort helt.

 15. Genom att klicka på Ny beställning kommer ett nytt fönster upp.Fyll i samtliga fält som är relevanta för patienten och skicka den elektroniskt till Transfusionsmedicin. Det är viktigt att ange datum/tid för transfusionen!Avdelningskoder finns i rullistan under den grå knappen jämte avdelningsfältet.OBS! Kontrollera att giltig BAS-test finns, eller att prov för BAS-test/MG-test har anlänt till TFM.För beställning av trombocyter och plasma behövs ingen BAS-test.

 16. När man skickat eller lämnat in en beställning kan man se följande information på patienten under fliken Blod/analysbeställning.Blodbeställningar ska som regel göras elektroniskt om detta inte är gjort på den ordinarie BAS-test remissen. Hur långt en analys eller blodbeställning kommit syns alltid i InterInfo.

 17. Så här ser det ut när man gjort en beställning och sökt på Patientinformation

 18. Genom att klicka på förstoringsglaset i de två föregående fönstren kan man se vilken information som beställaren har gjort.

 19. Varje blodkomponent som har reserverats ska rapporteras till Transfusionsmedicin efter avslutad transfusion. (SOSFS 2007:21 M, kap 5.) Utförs av den som är ansvarig för transfusionen!Klicka på fliken Rapportera (Transfusion) och följande fönster kommer upp:I detta fönster rapporteras endast transfusioner som skett utan anmärkning.Klicka på länken Rapportera den här komponenten och ange transfusionsdatum, klockslag och ev övrig information kring transfusionen.OBS!! Kontrollera mot Transfusionsjournal/Följesedel att rätt enhet rapporteras.Komponentidentiteten kan också anges för hand eller med streckkodsläsare. (14 resp 8 tecken)Pilarna visar vilka nummer som ska registreras. Datorn känner av om felaktigt nummer registreras. ReservrutinOm InterInfo är ur funktion eller för de som saknar tillgång till programmet så ska en kopia på Transfusionsjournalen skickas till TFM för registrering. Samma sak gäller för Octaplas (plasma). Denna har inget tappningsnummer och kan således ej registreras i InterInfo.

 20. Har transfusionsreaktion ägt rum så klicka på fliken Transfusion med reaktion, och fyll i blodenhetens uppgifter, transfusionsdatum/tid samt reaktionerna.Rapport Transfusionskomplikation – Hemovigilans ska alltid fyllas i och lämnas till Transfusionsmedicin tillsammans med ev. provmaterial och den aktuella komponenten.

 21. Under fliken Kassation rapporteras om blodenheten inte kunnat transfunderas.Ange även orsaken.

 22. Under fliken Återlämning rapporteras att enheten ej är transfunderad och ska returneras till Transfusionsmedicin.

 23. Under fliken Historik presenteras de erytrocyter, trombocyter och plasma som transfunderats den senaste tiden (max 99 veckor). Angiven volym är ungefärlig. Gul varningstriangel talar om att transfusionsreaktion har ägt rum och vilket man bör kontrollera vad som skett innan ny transfusion sker.

 24. Under Historik-fliken kan man Rapportera transfusionsreaktion i efterhand.Ett nytt fönster med Hemovigilans rapportlista kommer upp. Här fyller man i vilka reaktioner som patienten har uppvisats och (om känt) vilka komponenter som misstänks ligga bakom reaktionen.Rapport Transfusionskomplikation – Hemovigilans ska alltid fyllas i och lämnas till Transfusionsmedicin tillsammans med ev. provmaterial och den aktuella komponenten.Saknas komponenten i listan så skickar man endast pappersrapporten. (>7d efter transfusionen)