1 / 12

รู้จักเว็บไซต์ดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

รู้จักเว็บไซต์ดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์. 3.1. งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ค่าย Kaspersky : http://www.thaikaspersky.com. ค่าย NOD32 (ESET Smart Security): http://www.nod32th.com.

lakia
Télécharger la présentation

รู้จักเว็บไซต์ดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. รู้จักเว็บไซต์ดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์รู้จักเว็บไซต์ดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 3.1 งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 2. ค่าย Kaspersky : http://www.thaikaspersky.com

 3. ค่าย NOD32 (ESET Smart Security): http://www.nod32th.com

 4. ค่าย Norton Antivirus : http://www.symantec.com

 5. ค่าย AVG Antivirus: http://www.avg.com

 6. ค่าย Avast Antivirus : http://www.avast.com

 7. ค่าย Avira Antivir : http://www.avira.com

 8. ค่าย Bitdefender : http://www.bitdefenderthailand.com/

 9. ค่าย McAfee : http://www.mcafee.com/

 10. ค่าย Panda Security : http://www.pandasecurity.com/

 11. ค่าย Trend Micro PC-cillin : http://us.trendmicro.com

 12. ค่าย Vipre Antivirus : http://www.vipreantivirus.com/

More Related