Download
apr pes pakalpojumi t mes kom n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aprūpes pakalpojumi T ī mes komūnā PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aprūpes pakalpojumi T ī mes komūnā

Aprūpes pakalpojumi T ī mes komūnā

123 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Aprūpes pakalpojumi T ī mes komūnā

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Aprūpes pakalpojumi Tīmeskomūnā

  2. 4 notikumi, kasirietekmējuši to, kāmēspašlaiksniedzamaprūpespakalpojumus 1. Efektivitātespaaugstināšanastīkls (KS) 2005. gads; 2. Analītisksziņojums, kosagatavoja RO (iestāde, kassniedzpadomussaistībāarsabiedriskajiempakalpojumiem, kurosirnepieciešamsveiktizmaiņas); 3. TīmeskomūnasAprūpespakalpojumustratēģija, 2008. gads, pārskatīta 2013. gadā; 4. Aprūpespakalpojumuadministratīvāsstruktūrasorganizēšanakomūnaslīmenī 2011. gads.

  3. Efektivitātespaaugstināšanastīkls (KS), 2005. gads Tīmeskomūna 2004. gadāpiedalījāsefektiviātespaaugstināšanastīklā (KS) kopāar 4 kaimiņukomūnām. Mērķisbija: Uzlabotaprūpespakalpojumus Paaugstinātkomūnassniegtopakalpojumuefektivitāti Piemērotvalstsnoteiktosattīstībasparametrusattiecībāuzaprūpespakalpojumukvalitāti un efektivitāti

  4. Analītisksziņojums, kosagatavoja RO Izvērtēt visus pakalpojumus no zemākā līdz augstākajam līmenim un vairāk pievērst uzmanību aprūpei mājās nevis iestādē. Nodrošināt apmācības par valsts politiku un likumdošanu, kā arī pieņemt lēmumus saskaņā ar noteiktajiem standartiem Noteikt organizācijas struktūru ar saprotamu un skaidru pārvaldību.

  5. Sadalīt lielas vienības vairākās mazākās vienībās, lai nodrošinātu labāku pārvaldību un darbību Izveidot atbalsta vienības, tādas kā sekretariātu un vienību, kas sniegtu pasta pakalpojumus Stiprināt sadarbību un komunikāciju ar slimnīcu

  6. TīmeskomūnasAprūpespakalpojumustratēģija, 2008. gads, pārskatīta 2013. gadā Ikvienamirjāvardzīvotsavāsmājās, cikilgivieniespējams Aktīvarehabilitācijamājās un pēcizrakstīšanās no slimnīcas. Nodrošinātkvalificētupersonālujebkurālaikā Tehnoloģiskierisinājumiveselības un labklājībasuzturēšanaimājās

  7. 5. Aktīvalietotāju un viņuģimeņuiesaistīšana 6. Pastiprinātaneārstējamupacientupaliatīvāaprūpe 7.Saskaņota un elastīgapakalpojumusniegšanapsihiskāsveselības un rehabilitācijasjomā 8. Sabiedrībasveselība, profilakse un agrīnaiejaukšanās 9. Labiorganizētipasākumi, kasparedzētijauniešiemaratkarībasun uzvedībasproblēmām. 10. Kopējāsdzīvojamāsplatības, aprūpesiestāžu, ārstniecībasiestāžu un māju, kurāstieksniegtadiennaktsaprūpe, pareizaizmantošana

  8. Aprūpespakalpojumuadministratīvāsstruktūrasorganizēšanakomūnaslīmenī2011. gads