1 / 22

НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН

НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН. 201 4 - 05-05. - V V Р Э Г Д А А Л Г А В А Р -. № 1.

lam
Télécharger la présentation

НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН 2014-05-05

 2. - V V РЭГ ДААЛГАВАР - № 1 • Багануур дүүргийн 3-р хорооны 52-р байрны арын авто зам суулт өгсний улмаас  дулааны шугам дарагдаж гэмтэл гарсан энэ асуудлыг судалж, цаашид авах арга хэмжээний талаар Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Б.Бадрал Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулж, шийдвэр гаргуулах.

 3. - VV Р Г И Й Н Б И Е Л Э Л Т-

 4. - VV Р Г И Й Н Б И Е Л Э Л Т-

 5. - V V РЭГ ДААЛГАВАР - № 2 • Сонгинохайрхан  дүүргийн  62-р  сургуулийн барилгын гадна талын тоосгон хананд нуралт үүссэн тул энэ асуудлыг судалж, цаашид авах арга хэмжээний талаар Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулж, шийдвэр гаргуулах.  

 6. - VV Р Г И Й Н Б И Е Л Э Л Т-

 7. - V V РЭГ ДААЛГАВАР - № 3 • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2014 онд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх ажлуудын худалдан авах ажиллагааны талаар дүүргүүдийн Засаг дарга нарт мэдээлэл өгөх, уулзалтыг зохион байгуулах.

 8. - VV Р Г И Й Н Б И Е Л Э Л Т- • Дүүргүүдэд 2014 оны 4 дүгээр сарын 23-ны байдлаар хэрэгжиж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлын явцын дэлгэрэнгүй мэдээг гарган өгч дүүргүүдийн Засаг дарга нартай уулзалтыг 2014 оны 4 дүгээр сарын 24-ны өдөр зохион байгуулжээ.

 9. - V V РЭГ ДААЛГАВАР - № 4 • Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас 2014 онд баталсан “Ухаалаг Улаанбаатар” хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/237 дугаар захирамжийн хүрээнд нутгийн өөрөө удирдах болон захиргааны байгууллагуудын дунд “ХУУЛЬ ТАНЫ ХӨТӨЧ” сэдэвт уралдаан зарлаж байгаатай холбогдуулан нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудын удирдлагууд, ажилтан, албан хаагчдаа идэвхтэй оролцуулах.

 10. - VV Р Г И Й Н Б И Е Л Э Л Т-

 11. - VV Р Г И Й Н Б И Е Л Э Л Т-

 12. - V V РЭГ ДААЛГАВАР - № 5 • Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штаб,  дүүргүүдийн ЗДТГ,  хороодын Засаг дарга  нар 2014 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын ажлын бэлтгэлийг хангуулах.

 13. - VV Р Г И Й Н Б И Е Л Э Л Т- Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/259 дүгээр захирамжийн дагуу 2014 оны нэгдүүгээр ээлжийн цэрэг татлагын бэлтгэл ажлын хүрээнд дараах ажлууд хийгдээд байна. Дүүргүүдийн Засаг даргын захирамжаар Цэрэг татлагын товчоодыг байгуулан, Цэрэг татлагын товчооны даргын тушаалаар цэрэг татлагын үед ажиллах бүрэлдэхүүнийг сонгон авч томилон, ажил үүргийн хуваарийн дагуу сургалт семинарт хамруулах, зарлан дуудах хуудсыг Төрийн нэрийн өмнөөс иргэдэд хүргэн ажиллаж байна. Нийслэлийн хэмжээнд зарлан хуудах хуудасны тараалтын байдал 2014 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдрийн байдлаар 93,1 хувьтай байна.

 14. - V V РЭГ ДААЛГАВАР - № 6 • Хүүхэд, залуучууд, ахмадуудын чөлөөт цагаа тав тухтай, өнгөрүүлэх  нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор нийслэлийн дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрт байрших цэцэрлэгт хүрээлэн, тоглоомын талбай, усан оргилууруудыг бүрэн ажилд оруулах, орчин тойрны тохижилтын ажлыг хийх.

 15. - VV Р Г И Й Н Б И Е Л Э Л Т-

 16. - V V РЭГ ДААЛГАВАР - № 7 • Ерөнхий боловсрол, их, дээд сургууль, коллежийн сурагч, оюутнуудын хонхны баяр, төгсөлтийн үеэр нийгмийн дэг журам сахиулах, цаашид авах арга хэмжээний талаар  нийслэлийн Цагдаагийн газар Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулж, шийдвэр гаргуулах.

 17. - VV Р Г И Й Н Б И Е Л Э Л Т- Нийслэлийн цагдаагийн газраас их, дээд болон коллеж, ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөлтийн баярын арга хэмжээг 2013 онд зохион байгуулсан ажлын танилцуулга, 2013-2014оны хичээлийн жилийн төгсөлтийн  баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай захирамжийн төслийг боловсруулан Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хурал танилцуулах бэлэн болоод байна.

 18. - V V РЭГ ДААЛГАВАР - № 8 • Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн Цагдаагийн газар, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрууд  хамтран  осол, гэмтэл хэрэг зөрчлийн талаар нарийвчилсан судалгааг гаргаж Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах.

 19. - VV Р Г И Й Н Б И Е Л Э Л Т-

 20. - V V РЭГ ДААЛГАВАР - № 9 • Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт барилгын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын мэдээллийг нарийвчлан гаргаж  дүүргүүдийн Засаг дарга нарыг мэдээллээр хангах. 

 21. - VV Р Г И Й Н Б И Е Л Э Л Т- • Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт барилгын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг шалгахад илэрсэн 33 зөрчилтэй барилгын талаарх мэдээллийг Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газраас 2014 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр “Зөрчил арилгах тухай” албан тоотыг • 33 иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад, • Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар • Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газарт тус тус албан бичгээр хүргүүлж ажилласан байна.

 22. Анхаарал тавьсанд баярлалаа

More Related