Download
alkoholitarkastajan ty n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Alkoholitarkastajan työ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Alkoholitarkastajan työ

Alkoholitarkastajan työ

151 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Alkoholitarkastajan työ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Alkoholitarkastajan työ Ylitarkastaja Jarmo Castrén Etelä-Suomen aluehallintovirasto ”Alkoholitarkastaja on kuin 500 €:n seteli. Kaikki tietävät, että sellainen on olemassa, mutta vain harva on nähnyt sen.” Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 2. Organisaatiokaavio 1.10.2014 Ylijohtaja Anneli Taina Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualue Johtaja Kimmo Kohvakka Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue Johtaja Ullrike Hjelt-Hansson Ympäristölupa- vastuualue (myös Lounais- Suomen alue-hallintoviraston alue)JohtajaRaija Aaltonen Työsuojelun vastuualue JohtajaKaarina Myyri-Partanen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue JohtajaSatu Koskela Hallintopalvelujen vastuuyksikköJohtaja Tuula-Kaarina Isosuo Taloushallinnon erikoistumistehtävät AVIen toiminnan kehittämisyksikköYksikönpäällikkö Eija Burke-Hildén Etelä-Suomen aluehallintovirasto viestintä 24.9.2014

 3. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Johtaja Satu Koskela Johtoryhmä Johdon tuki Alkoholi- hallinto Riku-Matti Lehikoinen Elinkeino- valvonta Marko Peltonen Oikeusturva Päivi Kemppi Sosiaalihuolto Leena Kirmanen Terveyden-huolto Jaana Mäkelä Ympäristö- terveyden- huolto Eila Kaliste Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 4. Alkoholihallinto • toiminnan tarkoituksena on alkoholin kulutusta ohjaamalla ehkäistä alkoholipitoisista aineista aiheutuvia yhteiskun-nallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja • valtakunnallinen valvonnan ohjaus tapahtuu aluehallinto-viraston ja VM:n välisen strategisen tulossopimuksen sekä • Valviran ja aluehallintovirastojen yhteistyössä laatiman alkoholihallinnon valtakunnallisen valvontaohjelman kautta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 5. Alkoholihallinto • Alkoholijuomien anniskeluluvat • Alkoholijuomien vähittäismyyntiluvat • Valvonta ja sanktiot • Mainonnan valvonta • Harmaan talouden valvonta • Junien anniskeluluvat ja valvonta (koko maassa) • Alkoholihaittojen ehkäisy Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 6. ESAVIn alkoholihallinto • yksikköön kuuluu 19 henkilöä, osalla on muitakin tehtäviä • anniskelun ja vähittäismyynnin lupa-asiat vuonna 2013 yhteensä 3 241, koko maassa 7548 • valvonta-asioita yhteensä 366, koko maassa 977 • käsittelyaikatavoite on 30 päivää lupa-asioissa ja 60 päivää valvonta-asioissa Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 7. Painopistealueet 2014 • paikallisen vaikuttamisen lisääminen • alaikäisille anniskelun ja myynnin vähentäminen • päihtyneille anniskelun valvonnan ja sanktioinnin tehostaminen • harmaan talouden torjunnan kehittäminen ja ehkäiseminen majoitus- ja ravitsemusalalla • valvonnan kohdentaminen riskiarvioinnin perusteella • kuittilain valvonta yhdessä poliisin ja verottajan kanssa Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 8. Alkoholilupaprosessi • vireilletulo ja kirjaus ALLU-rekisteriin • täydennyspyynnöt • edellytysten ja luotettavuuden selvittäminen • lausuntopyynnöt viranomaisilta ja sijaintipaikan ympäristöltä • hakijan kuuleminen • lupaharkinta ja ratkaisuesitys • PÄÄTÖS ja asian tiedoksi saattaminen hakijalle ym. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 9. Ehkäisevä päihdetyö • Ehkäisevällä päihdetyöllä vähennetään päihteiden kysyntää, saatavuutta ja tarjontaa sekä haittoja. • Tutkitusti on tehokasta toimia paikallisesti ja erilaisia toimia ja osaamista yhdistäen. • Lupahallinnon ja ehkäisevän päihdetyön osaamista hyödynnetään alkoholihaittojen vähentämiseksi. • Alkoholin vähittäismyynti- ja anniskeluhenkilöstö on osana ehkäisevää päihdetyötä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 10. Sallittu ja kielletty alkoholimainonta • Väkevien alkoholijuomien mainonta ja muu myynninedistä-mistoiminta on pääsääntöisesti kiellettyä. Väkevien alkoho-lijuomien mainonta on sallittua anniskelupaikan sisätiloissa, kuitenkin niin että se ei ole näkyvillä ravintolan ulkopuolelta. • Mietojen (enintään 22 tilavuus-%) alkoholijuomien asialli-nen mainonta on pääsääntöisesti sallittua. • kokonaisvaikutelma on usein ratkaiseva arvioitaessa, mil-loin toimintaa on pidettävä lainvastaisena. • mainonta kohdistetaan suoraan tai epäsuorasti alaikäisiin • käytetään hyvän tavan vastaisia tai sopimattomia myynnin-edistämiskeinoja Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 11. Harmaan talouden tutkiminen • AVI saa kaikki luvanhaltijan ostotiedot panimoilta ja tukuilta • Palkkatiedot kysytään veroviranomaiselta/Eläketurvakeskukselta • Tarkastuksessa havaitut työntekijät • Lupahakemuksen yhteydessä olevat työtodistukset • ALLU-rekisteristä näkyy luvanhaltijan katteet ostotietojen ja luvanhalti-jan ilmoittaman myynnin (1/4-vuosi-ilmoitukset) perusteella • Alkoholikate tulisi olla noin 65-75 % ja olutkate noin 55-65 % • Katteista nähdään suoraan ongelmaravintolat -> tutkinta • Myyntihintojen kirjaaminen ravintolassa • Katelaskurilla oikean myyntitulon laskeminen • Yhteydenotto verottajaan ja toimintasuunnitelman laatiminen (vero-tarkastus tai vastinepyyntö heti) Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 12. Tarkastukset muiden viranomaisten kanssa • Alaikäiset • Selvästi päihtyneet • Järjestyksenvalvonta ja -valvontakortit • Anniskelupassit • Passit ja oleskeluluvat • Alkoholijuomien poiskuljettaminen anniskelualueelta • Anniskelu kuititta ja/tai velaksimyynti • Harmaa talous • tietojen vaihto ja yhteistyö verottaja/tulli/poliisi/ulosotto/AVI • Muuta ravintolassa havaittua (esim. ylitäyttö, mainonta, aukioloaika-rikkomus, juoma-annokset jne.) • Aluehallintovirasto tekee tarkastuspöytäkirjan ja tutkii ravintolan asiapaperit (anniskelu- ja jatkoaikalupa, vastaavien hoitajien pätevyys, anniskelualueen rajaus, henkilökuntasuunnitelma, työvuorolistat jne.) Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 13. Sanktiot • ohjaus • huomautus • varoitus • mainontakielto tai ohje • määräaikainen luvan peruutus • pysyvä luvan peruutus Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 14. Seutulupalausuntomenettely Lainsäädöllinen perusta AL 1,14, 21c, 21 d § AL 21 d § Anniskeluluvan rajoittaminen ja myöntämättä jättäminen eräissä tapauksissa Lupaa haetaan: - pääosin lapsille tai nuorille tarkoitettujen tai heidän käyttämiensä tilojen yhteyteen tai välittömään läheisyyteen tai paikkaan, jossa elinkeinotoiminta kohdistuu pääosin lapsiin ja nuoriin Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 15. Seutulupalausuntomenettely Lainsäädöllinen perusta AL 1,14, 21c, 21 d § • urheilutapahtumaan tai tilaisuuteen, joka on luonteeltaan perhetapahtuma tai johon muuten osallistuu runsaasti lapsia ja nuoria • anniskelupaikan sijaintion sellainen, että lupaviran-omaisella on saatujen selvitysten ja lausuntojen perusteella syytä epäillä, että anniskelutoiminnasta aiheutuu asuinympäristölle, yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle tai yhdyskunnan palveluille ja toiminnoille häiriöitä tai muita kielteisiä seurauksia Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 16. Seutulupalausunnon käyttö Anniskelu • Uudet anniskelupaikat • Omistajan vaihdokset • Tilapäiset tapahtumat • Jatkoaikahakemukset • Anniskelualueen muutokset (harkinnan mukaan huom! terassit) Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 17. Lupalausunnolla vaikuttaminen • Tapaus Kotikulman – kahvila, Lahti Lausuntomenettely ei ollut käytössä Luvan myönsi Tuotevalvontakeskus keskelle omakotialuetta (kuulematta lh:sta tai ympäristöä) Asukasyhdistyksen valitukset häiriöistä alkoivat Valvontatarkastuksia – ei parannusta tilanteeseen Alkoholitarkastaja oli pe-la yön kahvilan naapurissa kuuntelemassa meteliä Lääninhallituksen huomautus, varoitus, luvan pysyvä peruutus Luvanhaltija valitti KHO:een ja hävisi Seudun lausunto olisi ehkä vaikuttanut päätöksen tekoon Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 18. Lupalausunnolla vaikuttaminen • Tapaus Jukola, Hämeenlinna • Ostarilla kaksi pubia terasseineen rinta rinnan ja asutusta ympärillä • Lupapäätökset tehtiin ennen lausuntomenettelyä, ei minkäänlaisia rajoituksia yms. • Jatkuvaa asukkaiden (oikeutettua) valittamista terassien aiheuttamista häiriöistä • Herrasmiessopimukset (pubit + asukkaat) • Henkilökunta vaihtunut, sopimukset unohtuneet • Päätöksiin kirjatut esim. anniskeluaikojen rajaukset olisivat säästäneet todella paljon tarkastajien työtä (Julkisen juopottelun kieltotaulut (3 kpl) ostarille, kauppojen edustat siistiytyivät) Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 19. Lupalausunnolla vaikuttaminen • Uusi Alkon myymälä, Hämeenlinna Valtaisa mediakohu Ympäristössä sekä ankaraa vastustusta että selvää kannatusta Lausuntojen perusteella päätökseen tuli ehto: ”Seurantapalaveri pidetään 1 vuoden kuluttua” Seurantapalaverissa ei ilmennyt mitään moitittavaa Alkon myymälän toiminnasta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 20. Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot • Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15, PL 150, 13101 Hämeenlinna, fax 03 570 8002 • Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9, PL 110, 00521 Helsinki, fax 09 6150 0533, fax alkoholihallinto 09 6150 0529 • Kouvolan toimipaikka Kauppamiehenkatu 4, PL 301, 45101 Kouvola Puhelinvaihde: 0295 016 000 www.avi.fi Sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi, kirjaamo.etela@avi.fi Etelä-Suomen aluehallintovirasto viestintä 1.9.2014