Download
ic rating n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IC Rating PowerPoint Presentation

IC Rating

164 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

IC Rating

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IC Rating • Presentasjon av IC Rating – • styringssystem for intellektuell kapital

 2. Applikasjoner som leveres av IC IC Rating™ IC Stock Valuation™ Organisasjonsutvikling Selskapsvurdering Intellektuell kapital Fusjoner Kredittgivning IC Mergers & Aquisitions™ IC Credit Scoring™

 3. IC Rating™ vurderer hele virksomheten Intellektuell kapital Forretnings-konsept Organisasjonseidstrukturkapital Humankapital Relasjonsbasert strukturkapital Immateriellerettigheter Prosess Ledelse Med-arbeidere Nettverk Vare-merke Kunder

 4. IC Rating™: tre fokus 1. Virkningsgrad 2. Risiko 3. Fornyelse og utvikling Nå Regnskaper

 5. Virkningsgrad Fornyelse og utvikling Ratingfokus Risiko

 6. IC Rating™ Verdiskala • Virkningsgrad • Fornyelse Risiko - R R R R R R A A A A A A B B B B B B C C C C C C D A A A A A A B B B B B B C C C C C C D Dårligst Best

 7. Virkningsgrad -case BB Intellektuell kapital A A- BB CC Forretnings-konsept Relasjon Human Organisasjon CC BB B A BB BBB Nettverk Varemerke Kunder Prosess Ledelse Medarbeidere Immateriellerettigheter

 8. Fornyelse & utvikling - case BBB Intellektuell kapital BB BB A BBB Forretnings-konsept Relasjon Human Organisasjon BB A BB CCC A BBB+ A Nettverk Varemerke Kunder Prosess Ledelse Medarbeidere Immateriellerettigheter

 9. Risiko - case RR Intellektuell kapital RR - RR RR Forretnings-konsept Relasjon Human Organisasjon - R RR - R RR Nettverk Varemerke Kunder Prosess Ledelse Medarbeidere Immateriellerettigheter

 10. Kunder - case Relasjon til kunde Interaksjon med kunde Sårbarhet 80 75 86 57 Strategisk leverandør Kundenes utnyttelsesgrad 31 77 79 56 11 25 54 76 71 78 Kundeforholdenes lengde Prosessterkende kunder 73 79 81 78 Kompetanseutviklende kunder Imagekunder

 11. Medarbeidere (1) - case Markedskommunikasjon 82 Sosial evne Handel 78 44 77 76 55 54 76 83 92 Strategi Pedagogikk 78 89 Målgruppsanalyse

 12. A- Prosesser for reklamasjon Intellektuell kapital BBB BB A A Organisasjon Human Relasjon Forretnings-konsept BB A BBB A AA BB+ Prosesser for kundehåndtering Immateriellarettigheter Prosess Ledelse Medarbeidere Nettverk Varemerke Kunder Kunde- og salg system (Fornyelse og Utvikling) 49 71 65 60 54 Prosesser for dokumentasjon av erfaring og kompetanse Systematiserade salgsrutiner 81 Hantera info om kunder og prospekt Summering av resultat IC Rating™ 1. Strategisk nivå 2. Operativt nivå 3. Kommentarer Prosesser för dokumentasjon av erfaring og kompetanse: (54) ”Vid varje möteblir det kjennt vilka som har vilken kompetanse, men det finns inget nedskrivet.” ”I de olika arbetsgrupperna vet man vilken kompetanse som finns men mellan grupperna är vetskapen lite sämre.” ”En databas för detta skulle vara mycket användbart. Det som finns dokumenterat har endast personalavdelningen tillgång till idag.” Hantera info om kunder og prospekts: (81) ”Detta system är mycket välutvecklat, vi har tillgång till all tänkbar informasjon om våra kunder. Dessutom mycket användbart og anpassningsbart.” ”Databasen med all kundinformasjon är ett meget bra verktøy.” Systematiserade salgsrutiner: (60) ”Vi har vissa mallar, men det kan bli mycket bedre.” ”Vi jobbar mycket på rutin og erfarenhet, og det är i stor utsträckning personberoende.”

 13. Intellectual Capital AB • IC ble startet i 1997 på et initiativ fra Leiv Edvinsson • Har gjennomført IC Rating i ca 100 virksomheter i Scandinavia, USA og England. Arbeider med ytterligere 25 pr. i dag. • IC Rating ble våren 2000 validert gjennom et masterstudie ved Ørebro Universitetet

 14. IC Rating oppsummert • ett moderne styringssystem for IC • en oversiktelig analyse for forbedringstiltak tilpasset strategisk og operativt ledelsesnivå • en strukturering av virksomhetens verdiskapende ressurser for anvendelse i finanskommunikasjon • et verktøy for intern informasjon, der verktøyet også øker forståelsen for IC og sammenhengen med de forretningskritiske prosessene