1 / 12

Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšana

Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšana. Rīgā 2011. Deklarēšanas būtība. Mērķis: izveidot sistēmu, lai konstatētu fizisko personu mantisko stāvokli, kas kalpotu par atskaites punktu godīgākas un tiesiskākas sabiedrības attīstībā:

lea
Télécharger la présentation

Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšana

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšana Rīgā 2011

 2. Deklarēšanas būtība Mērķis: izveidot sistēmu, lai konstatētu fizisko personu mantisko stāvokli, kas kalpotu par atskaites punktu godīgākas un tiesiskākas sabiedrības attīstībā: • konstatēt (fiksēt) fizisko personu mantisko stāvokli • izmantot deklarētos datus kā atskaites punktu mantiskā stāvokļa izmaiņu kontrolēšanai • dot iespēju fiziskām personām deklarēt iepriekš nedeklarētos ienākumus

 3. Deklarēšana

 4. Ir tiesības nedeklarēt Personai, kurai pieder tikai tāds īpašums, kas reģistrēts: • Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā • Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā • Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā • Traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvajā sistēmā • Integrētajā Latvijas kuģu datu bāzē Valsts amatpersonai, kassniedz valsts amatpersonas deklarāciju par kārtējo gadu, jo sakrīt deklarēšanas periods pēc stāvokļa uz 2011.gada 31.decembri un ir zemāks deklarēšanas slieksnis – 20 minimālās mēnešalgas (4 000 latu). Sniedzot kārtējā gada deklarāciju, būs jāievēro Ministru kabineta noteiktā naudas uzkrājumu deklarēšanas kārtība.

 5. Skaidras naudas deklarēšana Mērķis: ilgtermiņā nodrošināt sabiedrības labklājību, dodot iespēju kontroles iestādēm pārliecināties par skaidras naudas esamību un piederību konkrētām personām. Skaidra nauda ir ēnu ekonomikas asinsrite Būtība: skaidrās naudas daļa, kas pārsniedz 10 000 latu (4 000 latu valsts amatpersonām), deklarācijas iesniedzējiem būs uz konkrētu datumu jāieskaita savos kontos. Kārtību un datumu līdz 2012.gada 1.februārim noteiks Ministru kabinets.

 6. Deklarējamā manta I • nekustamais īpašums (ārvalstīs) • nekustamais īpašums Latvijā, kas nav ierakstīts Zemesgrāmatā – vērtība pārsniedz 10 000 latus • sauszemes, ūdens vai gaisa transportlīdzekļi (ārvalstīs) • kapitāla daļas (akcijas, pajas u.c) Latvijā – vērtība pārsniedz 10 000 latus • kapitāla daļas ārvalstīs (akcijas, pajas u.c) • finanšu instrumenti (parāda vērtspapīri, ieguldījumu fondu apliecības, pārvedami vērtspapīri Latvijā – vērtība pārsniedz 10 000 latus • finanšu instrumenti (parāda vērtspapīri, ieguldījumu fondu apliecības, pārvedami vērtspapīri ārvalstīs • naudas uzkrājumi – kopsumma pārsniedz 10 000 latus

 7. Deklarējamā manta II • privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanas kapitāls (Latvijā un ārvalstīs) – kopsumma pārsniedz 10 000 latus • neatmaksātie aizņēmumi un citas parādsaistības (Latvijā un ārvalstīs) – neatmaksātā daļa pārsniedz 10 000 latus • neatgūtie aizdevumi un citi prasījumi (Latvijā un ārvalstīs) –neatgūtā daļa pārsniedz 10 000 latus • iepriekš neminēts īpašuma vērtība pēc personas ieskatiem (antikvāri, mākslas un/vai kolekcijas priekšmeti, dārgmetāli u.c.) – vērtība pārsniedz 10 000 latus • par kapitāla daļām vai finanšu instrumentiem, kas pieder vai nodoti pārvaldīšanai citai personai, no kuriem deklarācijas iesniedzējs ir patiesais labuma guvējs – kopsumma pārsniedz 10 000 latus

 8. Nedeklarēto ienākumu deklarēšana Fiziskai personai ir tiesības deklarēt no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim gūtos un nedeklarētos ienākumus, kas to gūšanas brīdī bija apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) Šādus ienākumus deklarējot no 2012.gada 1.marta līdz 1.jūnijam piemērojama samazināta IIN likme no nedeklarētā ienākumu apjoma – 15%.

 9. Mērķi Piesaistīt reģistrētā uzņēmējdarbībā naudu, kas šobrīd tiek izmantota nereģistrētu darījumu veikšanai, t.i., darījumos ēnu ekonomikas sektorā Dot iespēju nodokļu maksātājiem nokārtot saistības pret valsti, konkrētos gadījumos nesaucot nodokļu maksātāju pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 10. Nedeklarēto ienākumu deklarēšana un atbildība Ja persona nodeklarē un samaksā 15% IIN, tā ir izpildījusi nodokļu jomu reglamentējošās prasības; Ja personai bijuši ienākumi, kas gūti no iepriekš nereģistrētas saimnieciskās darbības vai ir ienākumi no saimnieciskās darbības, kas deklarēti daļēji (piemēram, nedeklarēti ienākumi no  friziera, masiera, dzīvokļu remontēšanas pakalpojumu sniegšanas u.tml.), tad deklarējot šos iepriekš nedeklarētos ienākumus un samaksājot IIN, VID neuzrēķinās nokavējuma un soda naudas, jo uzskatīs, ka nodokļu jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasības attiecībā uz šiem ienākumiem būs izpildītas. Personas atbildība par citu jomu reglamentējošo prasību izpildi saglabājas esošā regulējuma ietvaros. Piemēram, ja persona deklarē ienākumus, kas gūti no narkotiku tirdzniecības un pēc tam policija atklāj faktus, kas liecina par noziedzīgā nodarījuma raksturu, tiek ierosināts kriminālprocess vispārējā kārtībā.

 11. Nedeklarēto ienākumu deklarēšanas procedūra Persona no 2012.gada 1.marta līdz 1.jūnijam deklarācijā norāda nedeklarēto ienākumu summu un maksājamā nodokļa apmēru Persona mēneša laikā valsts pamatbudžetā samaksā aprēķinātā nodokļa summu. Ja nodokļa summa pārsniedz 1 500 latus, persona veic maksājumu 3 vienādās daļās – līdz 16.jūnijam, 16.septembrim un 16.decembrim. Maksājumiem piemērojama vispārējā samaksas termiņa pagarināšanas, nokavējuma naudas un piedziņas kārtība

 12. Informācija Ja persona mantiskā stāvokļa deklarācijā apzināti sniedz nepatiesu informāciju, tā tiks saukta pie atbildības. VID Klientu apkalpošanas centros var saņemt konsultācijas par mantiskā stāvokļa deklarācijas aizpildīšanu un iepriekš nedeklarēto ienākumu deklarēšanu. VID tālrunis konsultācijām: 1898

More Related