1 / 8

Středověk v českých zemích

Středověk v českých zemích. 10. 8. 1296 až 26. 8. 1346. Jan Lucemburský. www.zlinskedumy.cz. Rudolf I. Habsburský, manželka Eliška Rejčka, král 1306 až 1307. Jindřich Korutanský, manželka Anna Přemyslovna, král 1306 a 1307 až 1310. Čtyřleté provizorium 1306 až 1310.

Télécharger la présentation

Středověk v českých zemích

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Středověk v českých zemích www.zlinskedumy.cz

  2. 10. 8. 1296 až 26. 8. 1346 Jan Lucemburský www.zlinskedumy.cz

  3. Rudolf I. Habsburský, manželka Eliška Rejčka, král 1306 až 1307 Jindřich Korutanský, manželka Anna Přemyslovna, král 1306 a 1307 až 1310 Čtyřleté provizorium 1306 až 1310 www.zlinskedumy.cz

  4. Jan Lucemburský – syn římského krále Jindřicha VII. a Markéty Brabantské Česká šlechta domluvila jeho sňatek s Eliškou Přemyslovnou (1.9.1310) Mělo dojít k posílení mezinárodního postavení království www.zlinskedumy.cz

  5. Jan a jeho poradci chtěli obnovit suverénní moc panovníka Česká šlechta očekávala výhody za zvolení Jana králem Hádky mezi Janem a Eliškou, která přispěla k rozkolu mezi českou šlechtou (Jindřich z Lipé vers. Vilém z Valdeka) Začala domácí válka, kterou musel řešit až římský král Ludvík Bavorský Ani narození prvorozeného syna Václava (1316) neukončilo rozvrat manželství, v roce 1322 Eliška utíká do Bavorska Postupné narůstání rozporů v letech 1311 až 1320 www.zlinskedumy.cz

  6. Jan Lucemburský - diplomat • Byl velmi oblíbený v cizině • V Čechách strávil mezi roky 1320 až 133 jen 30 měsíců • Získal pro české království Chebsko (1322), Horní Lužici (1319-1329) a Slezsko (1335) • Za jeho vlády byla založena pražská arcidiecéze (1344) • V roce 1346 přispěl k volbě svého syna římským králem www.zlinskedumy.cz

  7. Král Jan padl 26. srpna 1346 v bitvě u Kresčaku, nejvýznamnější bitvě první fáze stoleté války www.zlinskedumy.cz

  8. Zdroje ČORNEJ, Petr. Panovníci českých zemí. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1992, 64 s. ISBN 80-901070-5-2. HARNA, Josef a Rudolf FIŠER. Dějiny českých zemí I: Od pravěku do poloviny 18. století. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996, 295 s. ISBN 80-716-8286-1. HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. 3. uprav. vyd. Praha: Baronet, 1995, 277 s. ISBN 80-858-9047-X. HORA, Petr. Toulky českou minulostí: 2. díl. 1. vyd. Praha: Práce, 1991, 453 s. ISBN 80-208-0111-1. CHROPOVSKÝ, Bohuslav. et. al. Přehled dějin Československa: do roku 1526. 1. vyd. Praha: Academia, 1980. 648 s. [online]. [cit. 2012-10-27]. Dostupné z:http://www.panovnici.estranky.cz/fotoalbum/premyslovci/ ANd9GcSX5ifboZo0-oXzn2bkcrmviZOcG4KKKLrInoRqV4suWwnW5U3bqA http://www.google.cz/imgres?q=bitva+u+kres%C4%8Daku&um=1&hl=cs&tbo=d&biw=1280&bih=709&tbm=isch&tbnid=1siltHAFB8IFuM:&imgrefurl www.zlinskedumy.cz

More Related