Download
kirsi parnila lakimies helsingin seudun kauppakamari n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kirsi Parnila lakimies Helsingin seudun kauppakamari PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kirsi Parnila lakimies Helsingin seudun kauppakamari

Kirsi Parnila lakimies Helsingin seudun kauppakamari

178 Views Download Presentation
Download Presentation

Kirsi Parnila lakimies Helsingin seudun kauppakamari

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ajankohtaista työsuhdeasiaa ”Sama vene” –tilaisuus 28.10.2011 Kirsi ParnilalakimiesHelsingin seudun kauppakamari

 2. Määräaikaisista työsuhteista • Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi (TSL 1:3,2) • Määräaikainen työsopimus voidaan tehdä, jos esimerkiksi työn luonne, sijaisuus, harjoittelu tms. on siihen syynä tai • jos työnantajalla on muu yrityksen toimintaan taikka suoritettavaan työhön liittyvä perusteltu syy määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen. • Ei koske tilanteita, joissa määräaikainen sopimus tehdään työntekijän pyynnöstä tai aloitteesta tai työntekijä on täyttänyt 68 vuotta.

 3. Perusteista • Työn luonne • Kestoltaan rajoitetut työt, projektit, kausiluonteiset työt • Kausiluonteisia: jäätelö- ja virvoitusjuomateollisuus, maa- ja metsätyöt, tienhoito, ravintola-ala, kaupan joulu-, alennus- ja loppuunmyynti • Työ ei kausiluonteista, jos työtä teetetään vuosittain 9-10 kuukautta • Valtion ja kunnan myöntämän työllistämistuen ajaksi • Sijaisuus • Yksilöitävä poissaolevan työntekijän ja tehtävän avulla • Harjoittelu • Oppisopimuskoulutus, oppilaitosten työharjoittelujaksot

 4. Perusteista • Muu yrityksen toimintaan liittyvä perusteltu syy • Tuotantohuippujen tasaaminen, tilauskannan vaihtelu • Kysynnän vakiintumattomuus • Ei yksinään riitä syyksi • Liityttävä toiminnan aloittamiseen tai sen merkittävään laajentamiseen • Työn eritysluonne • Rakennustyöt, tienrakennus, näyttelijät, muusikot, ammattiurheilijat, kääntäjät

 5. Jos em. perustetta ei ole… • Määräaikaista työsopimusta pidetään toistaiseksi voimassa olevana, jos sen tekemiseen ei ole lain mukaista perustetta. • Sopimuksen solmimisesta lukien. • Vaikka tällaista sopimusta jatketaan uudella määräaikaisella sopimuksella, jonka tekemiseen on perusteltu syy, työsopimus ei pääsääntöisesti muutu takaisin määräaikaiseksi  ei siis korjaannu itsestään Jos työnteko jatkuu määräajan päätyttyä… • …eikä työnantaja puutu siihen, muuttuu määräaikainen sopimus toistaiseksi voimassa olevaksi

 6. Peräkkäiset sopimukset • Jokaista määräaikaista sopimusta tarkastellaan lähtökohtaisesti erikseen. • Näin ollen peräkkäiset määräaikaiset työsopimukset ovat pääsääntöisesti sallittuja, jos jokaiselle yksittäiselle sopimukselle löytyy perusteltu syy. • Kyse voi olla esimerkiksi useasta peräkkäisestä sijaisuudesta. • Työsuhde etuudet kertyvät kuin yhdestä työsuhteesta! • Asiaa arvioidaan kuitenkin hieman toisin silloin, kun määräaikaisia sopimuksia uusitaan toistuvasti ja pitkäaikaisesti.

 7. Peräkkäiset sopimukset • Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto tai kun niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi (TSL 1:3.3). • Työntekijä suorittaa suunnilleen samanlaisia työtehtäviä pitkäaikaisesti, usean vuoden ajan, peräkkäisten määräaikaisten työsopimusten perusteella, voidaan usein arvioida työvoimatarve pysyväksi  toistaiseksi voimassa oleva sopimus

 8. Työvoiman tarve ei saa kyseisessä tehtävässä olla pysyvä • Mitä useampi sopimus solmitaan saman henkilön kanssa, sitä todennäköisempää on, että kysymys on työvoiman tarpeen pysyvyydestä • Myös samassa tehtävässä useiden henkilöiden kanssa tehdyt toistuvat määräaikaiset sopimukset viittaavat siihen, että toiminnan edellyttämä työntekijöiden määrä on vakiintunut • Määräaikaista sopimusta ei saa käyttää koeajan korvikkeena • Määräaikaisella sopimuksella ei saa kiertää irtisanomissuojaa

 9. Oikeuskäytäntöä – määräaikaisuuden peruste KKO 2011:73 • Työntekijä oli työskennellyt useita vuosia kuntayhtymän palveluksessa tutkimushoitajana pitkäaikaisiksi tarkoitetuissa tutkimusprojekteissa, joiden jatkuminen oli perustunut vuosittain saatavaan ulkopuoliseen rahoitukseen. • 7 vuoden aikana 11 määräaikaista sopimusta • Työvoiman tarve oli pysyvää  toistaiseksi voimassa oleva työsopimus

 10. Oikeuskäytäntöä – määräaikaisuuden peruste TT 2008-15 • Opiskelijoiden etujärjestön koulutuspoliittisen sihteerin ja sosiaalipoliittisen sihteerin tehtäviin oli otettu henkilöt määräaikaiseen työsuhteeseen, perusteena työnantajan asema opiskelijajärjestönä ja työn luonne. • Työnantajan mukaan opiskelijoiden edunvalvontatyön uskottavuuden ylläpitäminen edellytti, että työntekijät ovat itsekin opiskelijoita tai vastavalmistuneita henkilöitä. Kun työtehtävät olivat pysyviä eikä ilmoitettua perustetta muutenkaan voitu pitää työsopimuslaissa perusteltuna syynä määräaikaisen työsopimuksen solmimiselle, työntekijöiden työsopimusten vahvistettiin olevan voimassa toistaiseksi.

 11. Määräaikaisen työsopimuksen päättyminen • Määräaikainen työsopimus päättyy automaattisesti määräajan päättyessä, määrätyn työn valmistuttua tai muun määräaikaisuuden perusteen lakattua. • Jos työsopimuksen päättymisen ajankohta on vain työnantajan tiedossa, hänen on ilmoitettava työntekijälle työsopimuksen päättymisestä viipymättä. • Työsuhteen päättymispäivää ei siis työsopimuksessa tarvitse välttämättä näkyä. • Työsuhde on voimassa NN:n sairausloman / poissaolon keston ajan. • Kesto voidaan myös arvioida • Työsuhde on voimassa projektin XX keston ajan. Arvioitu kesto 6 kuukautta.

 12. Määräaikaisen työsopimuksen päättyminen • Voidaan purkaa • Erittäin painavasta syystä • Voidaan käsitellä purkautuneena • Vähintään viikon kestäneen ilmoittamattoman poissaolon vuoksi • Määräaikainen työsopimus ei ole irtisanottavissa • Sitoo molempia osapuolia sovitun määräajan • Voidaan sopia irtisanomismahdollisuudesta  sekamuotoinen työsopimus

 13. Sekamuotoinen työsopimus • Määräaikaisen ja toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen välimuoto • Loppumisajankohta määritelty, mutta sisältää myös irtisanomisehdon • ”Tämä sopimus on voimassa NN:n perhevapaan keston ajan. Sopimus voidaan irtisanoa sopimuskauden aikana työsopimuslain mukaisilla irtisanomisperusteilla.” • Irtisanomisoikeus molemmilla osapuolilla • Työnantaja tarvitsee irtisanomisperusteen • Myös lomauttaminen mahdollista • Ei kuitenkaan tilapäisen työn vähentymisen vuoksi

 14. Kiitos mielenkiinnosta ! kirsi.parnila@chamber.fi Puh. 228 60 231