Centrum Zaawansowanych Technologii „ POMORZE ” C ZT -P Rozwój i strategia działania - PowerPoint PPT Presentation

centrum zaawansowanych technologii pomorze c zt p rozw j i strategia dzia ania n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Centrum Zaawansowanych Technologii „ POMORZE ” C ZT -P Rozwój i strategia działania PowerPoint Presentation
Download Presentation
Centrum Zaawansowanych Technologii „ POMORZE ” C ZT -P Rozwój i strategia działania

play fullscreen
1 / 46
Centrum Zaawansowanych Technologii „ POMORZE ” C ZT -P Rozwój i strategia działania
129 Views
Download Presentation
leane
Download Presentation

Centrum Zaawansowanych Technologii „ POMORZE ” C ZT -P Rozwój i strategia działania

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Centrum Zaawansowanych Technologii„POMORZE” CZT-PRozwój i strategia działania Walne Zebranie CZT-P – Gdańsk 05.07.2005 r. prof. Andrzej Czyżewski prof. Wojciech Sadowski

 2. Wprowadzenie…

 3. 26 Centrów Zaawansowanych Technologii • >150 Centrów Doskonałości • Sieci Kompetencji • 10-12 parków naukowo-technologicznych • 30-40 preinkubatorów uczelnianych/ inkubatorów technologii • Platformy Przem.-Technol. > 20 Inicjatywy

 4. Program Centrum realizuje cele Narodowego Planu Rozwoju Gospodarczego i związanych z nim sektorowych programów operacyjnych (SPO) takich jak SPO RZL, SPO WKP i ZPORR, w ścisłej korelacji z realizowaną Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P).  

 5. Stypendiaprzyjazdowe

 6. Strategia oparta na pozyskiwaniu i wykorzystywaniu wiedzy…

 7. CZT-P działa w oparciu o zawartą w dn. 23.01.2004 r. umowę konsorcyjną podpisaną przez 21 instytucji, określającą zasady funkcjonowania i sprzężenie finansowo-administracyjne między podmiotami naukowo-akademickimi i firmami. Nowe instytucje, kandydujące: Firmy:YDP, BMT, Microsystem, Comonet, … Instytucje wspierające:Wojewódzka Komenda Policji, … Strategia: przyjmować – zweryfikować aktywność…

 8. Strategia na nowy rok akademicki…

 9. Lokalne przedstawicielstwa Platform P-T

 10. Strategia konsolidacji… + CD 1-5 + Pełnomocnicy ds. Platform Bezpieczeństwa Pożądane szerokie platformy tematyczne, integrujące środowisko, np. technologia na rzecz ekologii, ochrony zdrowia, zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i biznesu, ułatwiania dostępu do edukacji…

 11. Moduły… CZT BCZL Biotechnologia, chemia żywności i leków Lider modułu: dr hab. Jacek Bigda, prof. nadzw., Akademia Medyczna w Gdańsku CZT TIT Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne Lider modułu: prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, Politechnika Gdańska CZT MFN Materiały funkcjonalne i nanotechnologie Lider modułu: prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, Politechnika Gdańska CZT OS Ochrona Środowiska Lider modułu: prof. dr hab. Anna Szaniawska, Uniwersytet Gdański + CD + pełnomocnicy Platform P-T

 12. Członkowie Konsorcjum CZT (Uczelnie, Inst.PAN, JBR, Firmy) Instytucje wspierające CZT (Urzędy, Instytucje publiczne, Firmy) +CD, +Platformy Rada Konsorcjum CZT Zarząd Konsorcjum CZT Regionalna Rada CZT Koordynator CZT Dyrektor CZT Biuro CZT Rada Naukowa CZT Centrum szkoleniowe Moduły naukowo-badawcze Centrum informatyczne Inkubator gospodarczy Centrum transferu technologii PNT --- Pomorska Sieć Innowacyjna --- (parki technologiczne; firmy high-tech, innowacyjne, współpracujące z CZT-P)

 13. Dyrektor Centrum kieruje Biurem Centrum. Biuro Centrum zapewnia obsługę administracyjną Zarządu. Dyrektor Centrum wraz z Biurem kieruje bieżącą działalnością Centrum w zakresie administracyjno-finansowym, prawnym i sprawozdawczym.

 14. Komórki wykonawcze CZT-P • Zespół ds. prawno-finansowych – pomoc przy składaniu wniosków • Zespół ds. badańi transferu technologii • pomoc przy formułowaniu wniosków SPO WKP • d. BTT • BTT powinno funkcjonować w ramach Krajowej Sieci Innowacji (KSI) • tworzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. • Zespół ds. szkoleń –międzynarodowe studia doktoranckie, • sieci wymiany kadr (Marie Curie) • konferencje • Zespół ds. Budowy Infrastruktury - 3L (m. in.)

 15. SPO WKP 1.4 Sektorowy Program Operacyjny -Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006 • 1.4.1. Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R, • 1.4.2. Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe, • 1.4.3. Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i Centrów Doskonałości, działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki, • 1.4.4. Projekty celowe realizowane przez CZT.

 16. Zespół ds. Badań i TT Planowanym rezultatem prac Zespołu będzie wniosek o sfinansowanie kompleksowego wieloletniego projektu (programu) badawczego zgodnego ze Strategią CZT np. „Badania w dziedzinie ochrony środowiska w aglomeracji miejskiej Trójmiasto realizowane przez CZT - P”. nr zadania w strategii WKP 1.4.1 - 1 mln euro na etap nr 1

 17. Zespół ds. Badań i TT Ponadto, we współpracy z partnerami przemysłowymi można przygotowywać wnioski na projekty badawczo-rozwojowe: badania przemysłowe i badania przedkonkurencyjne. Dobrym wzorcem są tutaj projekty 6.PR STREP (celowe projekty badawcze) i CRAFT (projekty rozwoju technologii dla MŚP) oraz projekty celowe MNiI składane przez mieszane konsorcja naukowo-przemysłowe. Wniosek projektowy nr 2 „Rozwój technologii monitorowania hałasu” WKP 1.4.4; 0,2 mln euro na każdy projekt Ponadto, CZT powinno we współpracy z europejskimi partnerami przemysłowymi przygotowywać równoległe wnioski na projekty badawczo-rozwojowe do 6.PR typu IP, STREP oraz CRAFT i Collective Research.

 18. Zespół ds. Badań i TT Rangę CZT powinno podkreślać uczestnictwo w europejskich Sieciach Doskonałości o tematyce zbliżonej do priorytetów CZT SIECI DOSKONAŁOŚCI NoE (NETWORKS OF EXCELLENCE) rozwój nauki i technologii poprzez integrację już istniejących centrów doskonałości czas trwania projektu - 5 lat dofinansowanie - do kilkunastu mln Euro/projekt

 19. Zespół ds. Szkoleń

 20. Zespół ds. Szkoleń • Przygotowanie wniosków na wymianę osobową (przyjmowanie osób z zewnątrz i wysyłanie własnej kadry) w ramach systemu stypendialnego Marie Curie 6.PR.

 21. Zespół ds. Szkoleń

 22. Zespół ds. Szkoleń

 23. Zespół ds. Budowy Infrastruktury ZPORR 2.6 ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGODziałanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 2.6 Podwyższenie stypendiów doktoranckich…

 24. Zespół ds. Budowy Infrastruktury

 25. Zakres działalności CZT-P • II etap : • nowa struktura zarządzania (np. Spółka z o. o., • Fundacja lub Spółka PPP albo status CBR); • budowa 4. środowiskowych laboratoriów specjalistycznych, interdyscyplinarnych; (SPO WKP 1.4.3) – 3 na bazie CD, 1 wzorcowe w obiekcie 3L • utworzenie parku naukowo-technologicznego w Gdańsku (3L);

 26. Status CBR • Projekt ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej, zaakceptowany przez RM w dn. 29.09. 2004 r. W projekcie przewidziano: • Stworzenie kredytu technologicznego • Nadawanie statusu CBR (Centrów Badawczo Rozwojowych) • Zmiany w prawie podatkowym • Zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym

 27. Status CBR dla CZT • Kryterium: osiąganie co najmniej 50% przychodów ze sprzedaży wytworzonych przez siebie wyników badań • Osobowość prawna i obroty 800 tys. euro (Konsorcjum ma osobowość prawną !) • Zwolnienie z podatku dochodowego ze sprzedaży wyników badań i in. (np.od nieruchomości) • Nadawany przez Ministra Gospodarki Status CBR zastąpi status JBR • Zaliczenie w koszty wydatków na nowe technologie własne i zakupione od jednostek naukowychoraz CBR w wysokości do 50% (MŚP) • Wprowadzenie 22% VAT na usługi n-b

 28. Przykładowe formy przedsięwzięć powoływanych w wyniku realizacji projektu… Spółka PPP – Pro Publico Bono Oczekiwana ustawa – prywatne inwestycje w infrastrukturę publiczną Zgodnie z art. 6 ust. 1 przedsięwzięciem jest realizacja inwestycji ze sfery zadań publicznych, w szczególności związanych ze zobowiązaniami wynikającymi z uczestnictwa Polski w strukturach europejskich (np. ochrona środowiska ale także opieka zdrowotna lub społeczna, a także porządek publiczny). Korzystny rodzaj przedsięwzięcia wieńczącego projekt – podmiot zajmujący się eksploatacją majątku publicznego…

 29. Źródła finansowania…

 30. Kredyt pomostowy, Kredyt komercyjny… • Kredyt pomostowy (BGR, nisko oprocentowany, dotyczy tylko dotacji) • Kredyt komercyjny (dotyczy wkładu własnego)

 31. Zbieranie wkładu własnego… • Połowa narzutów pobieranych przez Uczelnie na projektach realizowanych w ramach CZT-P będzie odprowadzana na fundusz wkładu własnego do projektów. • Depozytariuszem funduszu jest CZT-P

 32. Zapis na etapie tworzenia umowy konsorcyjnej… Działalność Konsorcjum będzie finansowana ze środków Koordynatora do czasu pozyskania zewnętrznych środków finansowych na działalność Centrum, a także ze środków zewnętrznych oraz przekazywanych przez strony umowy na zasadach przyjętych przez Radę Konsorcjum -> opłata członkowska (o terminie i wysokości opłaty poinformujemy we wrześniu)

 33. Kontrybucja nałożona przez CZT-P na osobomiesiące w realizowanych projektach – 1500/osobo-rok (krajowe w PLN, zagraniczne w EUR) Wykorzystanie gromadzonych środków na rozbudowę struktur CZT-P Kontrybucja(w analogii do zasad stosowanych w inicjatywach typu Clusters)

 34. Strategia przeszłości i strategia przyszłości • Firma: dotrzeć do wykonawcy (np. doktoranta) z pominięciem struktur Uczelni • Uczelnia: przyjąć od firmy zapewnienie o współpracy i symboliczną pomoc i tolerować powyższy stan rzeczy • Ta strategia powinna odejść do lamusa, ponieważ o wiele lepsze możliwości wynikają ze wspólnej eksploatacji programów pomocy publicznej

 35. Sposób zgłaszania projektów…

 36. Formularz – Podstawowe założenia projektu • Cel projektu • Tło • Opis przewidywanych wyników • Założenia, wstępna ocena ryzyka • Klient • Zarys planu projektu • Wymagania budżetowe, terminy, źródła finansowania

 37. PRED – Plan Rozwoju Ekonomicznego Doktoranta • …% Promotor • …% Centrum • …% Doktorant • Zdefiniowanie celu utylitarnego • Znalezienie partnerów • Zainicjowanie projektu w ramach CZT – własny, promotorski, ze środków strukturalnych, ZPORR, stypendialny • 4. Zdefiniowanie praw majątkowych

 38. Prawa autorskie i Korzyści majątkowe… Prawa autorskie przysługują wyłącznie twórcom • Korzyści majątkowe uzyskane przez Uczelnięz tytułu korzystania z przysługujących Uczelni praw do projektów wynalazczych np. w postaci opłat licencyjnych lub zapłaty za przeniesione prawa, albo pożytków z tytułu najmu lub dzierżawy, dzielone są następująco: • 40% dla twórców, • do 12% na nagrody dla osób współpracujących w realizacji projektu wynalazczego, którym nie przysługują prawa twórców, • minimum 14,4% dochód Uczelni, • 33,6% dochód jednostki organizacyjnej, w której twórca pracuje. • Korzyści majątkowe uzyskane przez Uczelnię z tytułu eksploatacji przez osoby trzecie wyników pracy intelektualnej, o których mowa w § 2 ust. 2a i 2c na podstawie umów o udostępnienie przez Uczelnię tych wyników dzielone są (po potrąceniu kosztów uzyskania) między autora, zatrudniającą go jednostkę organizacyjną i Uczelnię, w propozycji: • 50% dla autorów, • 15% dochód Uczelni, • 35% dochód jednostki organizacyjnej, w której autor pracuje.

 39. Quo vadis Europo ?

 40. Najbliższe plany… • Reforma struktur: BiuroTT, BiuroPE i DziałWZ • Uruchomienie Biura CZT-P • Wniosek ZPORR 2.6 – Inwestycja w regionalną strukturę innowacyjną • Powołanie i uruchomienie struktur administracyjnych CZT-P (Zespoły) • Reforma struktury CZT-P (dołączenie CD) • Uzyskanie statusu CBR (np. na bazie osobowości prawnej Konsorcjum) • Gromadzenie funduszy na wkład własny do projektów

 41. Najbliższe plany… • Złożenie dużego projektu celowego w ramach SPO WKP 1.4.4 – Uczelnie + Miasta + firmy przemysłowe • Złożenie dużego projektu celowego „Trójmiejska Platforma Kształcenia na Odległość” – w ramach ZPORR 2.6 ZPORR + SPO WKP 1.5 • Założenie Pomorskiej Platformy Bezpieczeństwa – pod auspicjami KW Policji w Gdańsku – złożenie wniosku o dofinansowanie (decyzja w gestii Platform) • Projekty, w przypadku ich powodzenia, będą stanowiły szablony do dalszego wykorzystania

 42. (Nieco) dalsze plany… • Reforma studiów doktoranckich - utworzenie Centrum Edukacji Mobilnej przy wsparciu środków pomocowych i dofinansowaniu z programów Marie Curie • Utworzenie laboratorium wzorcowego w obiekcie 3L, przeniesienie tam siedziby i biur CZT-P

 43. Dziękuję za uwagę