Download
netwerkbijeenkomst wmo 2015 25 november 2013 dido kooyman hans van rooij n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Netwerkbijeenkomst Wmo 2015 25 november 2013 Dido Kooyman & Hans van Rooij PowerPoint Presentation
Download Presentation
Netwerkbijeenkomst Wmo 2015 25 november 2013 Dido Kooyman & Hans van Rooij

Netwerkbijeenkomst Wmo 2015 25 november 2013 Dido Kooyman & Hans van Rooij

257 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Netwerkbijeenkomst Wmo 2015 25 november 2013 Dido Kooyman & Hans van Rooij

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Netwerkbijeenkomst Wmo 2015 25 november 2013 Dido Kooyman & Hans van Rooij

 2. Voorstelrondje

 3. 1e sessie:Wmo 2015 in hoofdlijnen

 4. Wmo 2015: hoofdlijnen • Achtergrond: hervorming langdurige zorg • Vier pijlers: • Jeugdwet • Wmo 2015 • Zorgverzekeringswet • Wet langdurige zorg • Wmo 2015 • Maatschappelijke ondersteuning • Verlenen van voorzieningen • Algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen • Van melding tot besluit • Wat blijft, wat verandert • Relatie met andere wetten

 5. Achtergrond: hervorming langdurige zorg

 6. Hervorming langdurige zorg

 7. Wmo 2015: maatschappelijke ondersteuning • Opdracht gemeente: zorgdragen voor maatschappelijke ondersteuning • Maatschappelijke ondersteuning: 3 elementen • het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld Algemene maatregelen • het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen verlenen van voorzieningen • het bieden van beschermd wonen en opvang verlenen van voorzieningen

 8. Wmo 2015: verlenen van voorzieningen (1)

 9. Wmo 2015: verlenen van voorzieningen (2) • Zelfredzaamheid en participatie • Het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen • Het voeren van een gestructureerd huishouden • Het deelnemen aan het maatschappelijke verkeer • Opvang • Onderdak en begeleiding • Doelgroep: personen die de thuissituatie hebben verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving • Geen onderscheid maatschappelijke opvang – vrouwenopvang

 10. Wmo 2015: verlenen van voorzieningen (3) • Beschermd wonen: • Wonen in een accommodatie v/e instelling met toezicht en begeleiding • Doelgroep: mensen bij wie onderdak, toezicht en begeleiding niet afhankelijk zijn van op genezing gerichte zorg en die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving (participatie centraal) • Verantwoordelijkheid 43 centrumgemeenten maatschappelijke opvang • Overgangsrecht bestaande cliënten: • Blijven in instelling gedurende looptijd indicatie, ten minste vijf jaar • Gemeente mag eerder beëindigen onder gelijktijdige verstrekking maatwerkvoorziening

 11. Algemene voorzieningen • Kenmerken: • Toegankelijk zonder voorafgaand onderzoek • Gaat voor op maatwerkvoorziening • Eigen bijdrage • Mogelijk, behalve voor cliëntondersteuning • Niet inkomensafhankelijk • Korting voor personen uit aangewezen groepen • Voorbeelden: • Verplicht: cliëntondersteuning, steunpunt huiselijk geweld • Keuze: overige algemene voorzieningen, zoals was- en strijkservice, klussendienst, maaltijdvoorziening en voorziening die burgers in staat stelt een zinvolle dan wel gestructureerde invulling te geven aan de dag

 12. Maatwerkvoorzieningen • Kenmerken: • Uitgebreide toegangsbeoordeling • Eerst kijken naar eigen kracht, gebruikelijke hulp, mantelzorg, sociale netwerk en algemene voorzieningen • Eigen bijdrage • Afhankelijk van inkomen en vermogen • Maximaal kostprijs • Opvang en beschermd wonen: zak- en kleedgeld WWB overhouden • Voorbeelden: • Hulpmiddelen • Woningaanpassingen

 13. Maatwerkvoorziening: van melding tot besluit

 14. Wmo 2015: wat blijft, wat verandert • Nieuw: • Verplichting maatwerk leveren ruimer dan in de Wmo • Beschermd wonen • Eigen verantwoordelijkheid • Voorrang algemene voorzieningen • Keuzevrijheid PGB gebonden aan voorwaarden • Onveranderd: • Resultaat centraal, niet de voorziening • Kanteling/het gesprek • Grote beleidsruimte gemeenten • Geen inkomensbeleid

 15. Wmo 2015: relatie met andere wetten • Geen nadrukkelijke afbakening in Wmo 2015 door bepaling zoals huidig artikel 2 Wmo: andere wetten gaan voor! • Wordt afbakening tussen Wmo en andere wetten een grijs gebied? • Wel: gemeente verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning totdat de belanghebbende indicatie heeft of kan krijgen voor de Wet langdurige zorg

 16. Discussie 1 • Melding/onderzoek/aanvraag • Onderscheid melding/aanvraag: toegevoegde waarde? • Onderzoek: heeft de (gemeente)consulent kennis van ziektebeelden nodig?

 17. Discussie 2 • Eigen verantwoordelijkheid: • Hoever reikt de eigen verantwoordelijkheid • Van de belanghebbende zelf? • Van het sociale netwerk? • Wat doen als iemand veel vermogen heeft?

 18. 2de sessie:Beleid

 19. Stappenplan transitie

 20. Gemeentelijk beleid • Beleidsplan • Globaal (lokaal vs regionaal) • Toegang tot zorg • Algemene en maatwerk voorzieningen • Verordening • Wmo2015 • Verordeningsplicht • Wat moet er allemaal in de verordening staan? • Modelverordeningen • Achterliggende regels

 21. Besluitvormingsproces • Route Het besluitvormingsproces is geknipt in drie afgebakende fasen: Informatie voor de raad, Debat in de raad en Besluit in de raad. • Bij Informatie voor de raad laten de raadsleden zich informeren door te luisteren en vragen te stellen over de voorstellen en over de inbreng van aanwezige inwoners, verenigingen, instellingen of bedrijven. Ook de betrokken wethouder(s) en ambtenaren zijn aanwezig en praten mee. • Deze fase in het besluitvormingsproces over een voorstel is gericht op de uitwisseling van politieke opvattingen en meningen door en tussen de raadsleden van de politieke partijen onderling én met het college van burgemeester en wethouders. • De derde fase, Besluit in de raad, is het sluitstuk van het besluitvormingsproces. Er wordt door de raadsleden soms nog kort gediscussieerd over de voorstellen, waarna de voorstellen in stemming worden gebracht.  • Inspraakmogelijkheden • Vragen stellen / maken van opmerkingen • Tijdens Informatie in de Raad • Tijdens Besluit in de Raad

 22. Gemeenteraadverkiezingen • Wanneer? • 19 maart 2014 • Invloed op • Wmo2015 • Besluitvorming • Nieuwe Raad • Nieuw College van B&W • Voor en na 19 maart 2014 • Zomerperiode • Rol • Aandacht • Informatie

 23. Zichtbaar worden bij de gemeente • Hoe? • Vragen stellen / maken van opmerkingen • Tijdens een commissievergadering • Tijdens een raadsvergadering • Spreekuren raadsfracties bezoeken • Spreekuren collegeleden bezoeken • Deelnemen aan beleidsvorming (interactieve beleidsvorming)  ditbetekent dat burgers en organisaties van het begin af aan bij het maken van een beleidsplan worden betrokken) • een brief sturen of een wethouder, raadslid of ambtenaar aanspreken, opbellen of mailen

 24. Contractuele relaties • Overeenkomst • Subsidie • Bijzondere vormen: • Maatschappelijk aanbesteden • Bestuurlijk aanbesteden

 25. Overeenkomst Aanbesteding • Overheidsopdracht • Leveren van diensten/goederen • Mogelijk aanbesteden • Aanbesteding: voorgeschreven procedures • Nakoming wel te vorderen • Civiel recht

 26. Subsidie Vaak op aanvraag Activiteiten van de subsidie-aanvrager met algemeen belang Nakoming van gesubsidieerde activiteiten niet te vorderen; wel beëindigen en terugvorderen subsidie Bestuursrecht

 27. Resultaatgerichtheid gemeente • Inspelen • Hoe? • Netwerken • Beleidsvorming (lokaal / regionaal / landelijk) • Individueel niveau • Bezwaar • Wanneer? • Nu! • Heel 2014! • Daarna ook! • Timing

 28. Discussie 1 • Eigen bijdrage / eigen aandeel • Alle voorzieningen (algemeen en maatwerk) • Natura – pgb • Onder 18 jaar

 29. Discussie 2 • Indicatie • Regelarm? • Hoe? • Wie?

 30. Websites • Wmo • www.invoeringwmo.nl • www.wmotogo.nl • www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo • www.regioatlas.nl/indelingen/indelingen_indeling/t/wmo_regio_s_2015 • Overige sites • www.ggznederland.nl • www.ggz-connect.nl • www.divosa.nl/actueel/nieuws/europa-decentraal-veelgestelde-vragen-aanbesteden • www.movisie.nl • www.aandachtvooriedereen.nl • www.lpb.nl/home/over-het-platform • Regelarm? • Hoe? • Wie?

 31. Tot slot Vragen? Bedankt voor de aandacht! Tot ziens!