Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIOREG Hadeland Bakgrunnen for FoU-prosjektet Arne D. Danielsen Prosjektleder PowerPoint Presentation
Download Presentation
BIOREG Hadeland Bakgrunnen for FoU-prosjektet Arne D. Danielsen Prosjektleder

BIOREG Hadeland Bakgrunnen for FoU-prosjektet Arne D. Danielsen Prosjektleder

127 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

BIOREG Hadeland Bakgrunnen for FoU-prosjektet Arne D. Danielsen Prosjektleder

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BIOREG Hadeland Bakgrunnen for FoU-prosjektet Arne D. Danielsen Prosjektleder

 2. Hadeland har.. • Et aktivt og velutviklet bioenergimiljø • Eget klimaregnskap • 12 % bruk av bioenergi • Kurs og kompetanse – godt renommé i Norge og i utlandet • Deltar i Interreg- / EU-prosjektet BTN • Flere typer bioenergibedrifter – målrettet satsning • Offentlig satsning – klare målsettinger • Holdningsskapende arbeid • Utredninger / kartlegging • Tilrettelegging • Nettverk • Industriell utvikling • Initiere FoU forprosjekt • Arbeider i f.h.t. Stortinget og departementer for finansiering av • FoU hovedprosjekt. • Arbeider for fagstudie – med tilknytning til regionen. BIOENERGIREGION Hadeland

 3. BIOREG • Et regionprosjekt… • Regionrådet for Hadeland besluttet i 2002 å etablere et treårig prosjekt som skulle arbeide for å styrke arbeidet med bionergi i regionen. • Prosjektet BIOREG Hadeland startet arbeidet i januar 2003. • BIOREG er hovedsakelig finansiert med såkalte partnerskapsmidler fra Hadelandsregionen (Jevnaker, Lunner og Gran) og Oppland fylkeskommune. • Representanter for eierne utgjør styringsgruppa BIOENERGIREGION Hadeland

 4. BIOREG Spenstige målsettinger… Hovedmål: ”Hadeland skal befeste og styrke sin posisjon som den ledende bioenergiregion i Norge. Hadeland skal være ledende innen kompetanse og utvikling i praktisk anvendelse, samt innen næringsutvikling, produksjon – og bruk av bionergi.” (ref. Güssing i Østerrike…) Visjon: ”Ikke bruk av fossilt brensel på Hadeland etter 2030” BIOENERGIREGION Hadeland

 5. BIOREG • Målsetting / delmål • Doble bruken av bioenergi på Hadeland fra 50 til 100 GWh fram til 2010. • Økt næringsutvikling og verdiskapning tilknyttet bioenergi. • Hadeland som nasjonalt kompetansesenter / -region. • Høgskolestudie tilknyttet Hadeland • Samarbeide med FoU-miljøer om forskning tilknyttet Hadeland. BIOENERGIREGION Hadeland

 6. Bevingede ord… ”Det vi trenger nå er kommuner og regioner som våger å tenke annerledes, kommuner og regioner som utvikler konkurransekraft med bakgrunn i sine særtrekk og som setter søkelys på muligheter og ikke begrensinger” Ass. Fylkesrådmann i Oppland fylkeskommune, Stein Erik Torud ”Uviljen mot å stikke seg fram, skepsisen mot dem som våger og skadefryden når noe går galt, stenger for nye tanker og muligheter i norsk næringsliv. Slike holdninger må vi ta et alvorlig oppgjør med.” Tidl. næringsminister Ansgar Gabrielsen. BIOENERGIREGION Hadeland

 7. FoU-prosjekt Innlandsperspektivet Viktig at bionergi blir en innlandsstansing! Innlandet har betydelige biomasseressurser, stor primærnæringssektor (og har havnet i ”oljeskyggen”…) Konstruktivt samarbeid med Hedmark, som trolig er kommet lengst i Norge med utbygging av fjernvarme. BIOENERGIREGION Hadeland

 8. FoU-prosjekt En mulighet utenom det vanlige… Regioner har andre muligheter til å oppnå finansiering (enn forskningsmiljøene). Ved å vise kreativitet, initiativ og pågangsmot oppnås ofte større (positiv) oppmerksomhet i sentrale politiske miljøer. Regionens næringsliv får unik tilgang til FoU-resultater som på sikt vil vil gi mulighet for økt industriell utvikling og verdiskapning. BIOENERGIREGION Hadeland

 9. FoU Industriell utvikling og verdiskapning Bioenergi og entreprenørskap – fra ressurs til forretning BIOENERGIREGION Hadeland

 10. Industriell utvikling og verdiskapning Forprosjekt Ramme: Ca. 2,45 mill. kr. Arbeidet rettet mot hovedprosjektet utgjør 540.000 kr. (inkl. administrasjon i forprosjektet) Det er avsatt 150.000 kr. i arbeidet med fagstudiet Innsalg av teknologiprosjekter: 120.000 kr. Teknologiprosjekter er budsjettert til ca. 1,56 mill. kr. Industrielle partnere finansierer 54 % av teknologiprosjektene. 46 % fra OFK / virkemiddelapparatet. BIOENERGIREGION Hadeland

 11. Industriell utvikling og verdiskapning • Forprosjektet • Teknologiprosjekter: • Bondevarme • Energigården, Røykenvik • Biodiesel • Habiol, Gran • Filter • Bismo Industrier, Sjåk (Bjertnæs Sag, Jevnaker) • Boligvarmer • Hadeland Peisindustri, Harestua, Jemtland, Gjøvik og Christiania Spigerverk AS, Oslo • Halmfyring(utredningsprosjekt – i samarbeid med regionen) BIOENERGIREGION Hadeland

 12. Industriell utvikling og verdiskapning Hovedprosjekt Hvorfor bruke penger på forskning når rammebetingelsene (uansett) er for dårlige? Offensiv problemstilling: Når rammebetingelsene pr. i dag ikke er gode nok til å produsere biovarme (tilstrekkelig) lønnsomt, er utfordringen å gjøre teknologien bedre og produksjon mer kostnads-effektiv – og øke fokus på og kunnskap om entreprenørskap. (…parallelt med at det arbeides for bedre rammebetingelser!) BIOENERGIREGION Hadeland

 13. Industriell utvikling og verdiskapning Defensiv holdning til FoU ”Vi venter på rammebetingelsene…” Bedre rammebetingelser Rammebetingelser Teknologinivå Lønnsomhet BIOENERGIREGION Hadeland

 14. Industriell utvikling og verdiskapning Offensiv holdning til FoU ”Bedre teknologi gir økt mulighet for lønnsomhet…” Lønnsomhet Rammebetingelser Teknologinivå BIOENERGIREGION Hadeland Bedre teknologi

 15. Industriell utvikling og verdiskapning Offensiv holdning til FoU ”Bedre teknologi og bedre rammebetingelser gir.. Bedre rammebetingelser Rammebetingelser Teknologinivå … økt lønnsomhet BIOENERGIREGION Hadeland Bedre teknologi

 16. Industriell utvikling og verdiskapning • Oppsummering – forskning og utvikling • Styrker kunnskapsnivået innen bioenergi i Norge • Øker muligheten for lønnsom drift – flere utbyggingsprosjekter og økt bruk av bioenergi • Forsterker lønnsomheten ved bedrede rammebetingelser • Styrker næringsutvikling og verdiskapning • Styrker også Hadeland og Innlandets rolle som bioenergiregion og øker verdiskapningen i regionen (der olje, gass og fiskeoppdrett er fraværende…) BIOENERGIREGION Hadeland

 17. FoU gir større lønnsomhet, flere utbygginger, industriell utvikling og verdiskapning – også i distriktene, økt bruk av bioenergi – og et bedre miljø! Lykke til med viktig FoU Work Shop – og konstruktive dager på Hadeland!