Download
de f rsta st derna mesopotamien n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De första städerna Mesopotamien PowerPoint Presentation
Download Presentation
De första städerna Mesopotamien

De första städerna Mesopotamien

1300 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

De första städerna Mesopotamien

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De första städernaMesopotamien

 2. Mesopotamien =OmrådetmellanflodernaEufratoch Tigris

 3. Världens första högkultur • Den sumeriska högkulturen uppstod omkring 5000 år sedan. VARFÖR JUST I MESOPOTAMIEN? • Bästa förutsättningar för jordbruk. • Området mellan floderna Eufrat och Tigris var mycket bördigt. • Konstbevattning: System med dammar och kanaler. • Bra för transport och handel. • Drickvatten och fiske.

 4. Olika folk som bott i Mesopotamien • Sumerer • Akkader • Babylonier • Hittiter • Assyrier • Kaldéer • Perser

 5. Tidslinje

 6. 1. Sumererna • I södra delarna av Mesopotamien slöt sig mindre byar tillsammans till storbyar. • Befolkningen växte och blev städer. • Världens första städer: Uruk, Ur, Eridu. • Staden och landsbygden runt omkring bildade en egen liten stat, stadsstat. • De äldstes råd styrde städerna i början. • Sedan ledde städerna av kungar.

 7. Livet i Sumerien • Husen byggdes av lera. • Centralt i varje stad fanns en ziggurat (tempel). • Städerna kontrollerade skatter, styrde med lagar, skyddade mot fiender och var viktiga för handel och religion. • Bönderna i byarna odlade säd och födde upp djur. Bildenärfrån Ur, år 2600 f.Kr.

 8. Klassamhälle • Kungen • Överklassen:Präster, landägarna, militära chefer, viktiga handelsmän • Medelklassen:Skrivare, soldater, mindre köpmän, hantverkare • Underklassen:Bönder, herdar, fiskare • Slavar

 9. Uppfinningar • Konsten att skriva uppfanns av sumererna omkring 3000BC. Kilskriften. • 2000 olika tecken som skrevs med hjälp av ett spetsigt vassrör i bitar av mjuk lera. • Uppfann ett räknesystem som bygger på talet 60. • Uppfann en månkalender baserad på 12 månader. • Sumererna lärde sig hur man använde brons för att göra vapen och verktyg. • Uppfann hjulet.

 10. 2. Akkaderna & Sargon I • Sargon blev Akkadiska imperiets härskare omkring 2370 f.Kr. • Världens första imperium. • Akkader tog i bruk sumerernasuppfinningar och metoder. • Akkader använde kilskriftenför att skriva i sitt eget språk.

 11. 3. Babylonierna • Byggde staden Babylon vid floden Eufrat. • Kungen HAMMURABI – Samlade skrivna lagar. • Hammurabislagar: • Äldstalagsamlingen (282 lagar). • Hårdastraffförbrott: “Ögaföröga” • Lagarnavar till fördelför de styrande. • Slavarnabehandladesdåligt. • Lagengavskydd till överklassenskvinnor. • Reglerförhandelochskatter.

 12. Uppfinningar • Babylonier använde Sumerernas kilskrift, kalender och räknesätt. • Babylonier uppfann första system för multiplikation och division. • Uppfann geometri så att de kunde räkna ut gränserna för odlingarna. • Uppfann astrologin och astronomin.

 13. 4. Hittiterna • Invaderade Tigris-Eufratdalenomkring1600 f.Kr. • Komnorrifrån. • Folketsomanvändejärnföratttillverkavapenochverktyg. • Konstenatttillverkajärnhöllshemligt. • Uppfannettnytt “vapen”– stridsvagn. • Hade mindre brutal lagarjämfört med babylonierna.

 14. 5. Assyrierna • Byggde en ny huvudstad – Nineve vid floden Tigris. • Erövrade ett stort imperium(Babylonien, Israel, Egypten). • Ryktades att vara ett grymt och plundrande folk. • Effektivt styrelse: • Byggde vägar. • System for postgång. • Guvernörer. • Delade armén i olika vapenslag. Kungen Assurbanipal, ca. 650 f.Kr.

 15. Assyriskasoldatpå en häst.

 16. 6. Perserna • Perserna kom från centrala Asien och erövrade ett stort imperium runt 525 f.Kr. • Var dåtidens största imperium. • Lätlokalbefolkningenbehållasinaspråkochkulturer. • Byggdevägar. • Bra förhandel. • Spredolikaidéer runt Asien. • Enklarekommunikationförkungens administration. • Enklareattförflyttaarmén. • Uppfannpengar. • Bra förhandel. • Satrap-system (guvernörer).

 17. Staden Persepolis

 18. Karta överPersiskaimperiet Cyrus den Store Darius den Store