1 / 14

Kierowanie ludźmi

Kierowanie ludźmi. Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Autor: Olga Łodyga. Spis treści. Pojęcia związane z kierowaniem Definicja kierowania Etapy kierowania Style kierowania Bibliografia. Zarządzanie. Etapy kierowania. Władza. Zespół. Autorytet. Organizacja. Przywództwo.

lel
Télécharger la présentation

Kierowanie ludźmi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kierowanie ludźmi Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Autor: Olga Łodyga

 2. Spis treści • Pojęcia związane z kierowaniem • Definicja kierowania • Etapy kierowania • Style kierowania • Bibliografia

 3. Zarządzanie Etapy kierowania Władza Zespół Autorytet Organizacja Przywództwo Style kierowania Pojęcia związane z kierowaniem

 4. Kierowanie - to oddziaływanie kierownika na podległych pracowników, które powinno doprowadzić do realizacji założonych celów, niezależnie od sprzyjających lub niesprzyjających czynników zewnętrznych.

 5. Etapy kierowania • planowanie • organizowanie • motywowanie • kontrolowanie

 6. Planowanie -polega na określeniu celów, które mają być zrealizowane, w założonym czasie, mając do dyspozycji określone zasoby (rzeczowe, finansowe, ludzkie).

 7. Organizowanie - to wybór odpowiedniego sposobu działania, który powinien doprowadzić do zrealizowania celów założonych podczas planowania.

 8. Motywowanie - polega na odpowiednim oddziaływaniu na pracowników, aby skłonić ich do realizacji działań określonych w czasie etapu planowania.

 9. Kontrolowanie - to sprawdzanie i nadzorowanie działań wykonywanych przez pracowników, zgodności z przyjętym planem realizowanych działań.

 10. Style kierowania • styl autokratyczny • styl demokratyczny • styl nieingerujący

 11. Styl autokratyczny - opiera się na wydawaniu rozkazów przez kierownika i ścisłej kontroli ich wykonania oraz ograniczeniu samodzielności pracowników.

 12. Styl demokratyczny - występuje w sytuacji, gdy kierownik stwarza podwładnym warunki pozwalające im osiągnąć cele organizacji w sposób efektywny, wykorzystując samodzielność pracowników.

 13. Styl nieingerujący (bierny) - występuje w sytuacji, gdy kierownik pozostawia dużą swobodę pracownikom, nie włączając się w pracę zespołu, którym kieruje.

 14. Bibliografia • Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak P., Przedsiębiorczość bez tajemnic, WSiP, Warszawa 2002. • Łodyga O., Kierowanie zespołami ludzkimi. Przewodnik dla studentów, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 1998.

More Related