1 / 9

Uvod

Uvod.

lel
Télécharger la présentation

Uvod

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Uvod • Šuma je ekosistem u kojem različite vrste drveća dominiraju u izgradnji biocenoze. Osnovni delovi šumskog sistema su geološka podloga, zemljište, vazduh i šumska biocenoza. Šume su najsloženiji kopneni ekosistemi. Tu, osim drveca žive, razne druge vrste biljaka, životinja, mikroorganizama, gljiva ...

  2. Nacini ugrožavanja • Širenjenaselja • Presušivanjepodzemnihinadzemnihvoda • Zagađivanjevode, vazduhaizemljista ( elektrane, rafinerije, fabrike, teskaindustrija, deponije, medicinski, industrijskiidrugiotpad...) • Širenjepoljoprivrednihpovrsina • Ispaša • Širenjeinvazivnihvrsta • Lov, ribolov • Sakupljanjevrstaizprirode • Kisele kiše

  3. Seča šuma-deforestacija • Ljudi danas seku šume iz više razloga: • Drvo je jedan od najvažnijih materijala, koristi se i za ogrev. • Da vi napravili mesta za naselja i pasnjake itd. • Veoma često ljudi ilegalno seku šume koje su zaštićene zakonom, i tako unistavaju ne samo drvece vec i mnoge vrste koje žive u šumskim ekosistemima.

  4. Pre pojavečovekašumesuprekrivaleogromnaprostranstvanačitavojzemlji. Pre oko 10 000 godinačovek je počeoda seče sumeda bi napraviosebidomida bi na tom prostorugajiodomaće biljkeiživotinje. Kako je populacijaraslatako se smanjivaoibrojšuma. Procenjuje se da je čovek do sadauništio više odpolovinešumanazemlji !

  5. Sumski pozari • Sumskipozarisuvelikiglobalni, ekonomskiiekoloski problem. U svetugodisnjebudeoko 50 000 sumskihpozarakojiunisteoko 400 000 hektarasuma.

  6. Poslediceuništavanjašuma • Manjakkiseonika u vazduhu • Uništavanjestaništamnogimbiljnimizivotinjskimvrstama • Širenjepustinja • Povećanještetnihgasova u atmosferi

  7. Značaj šuma • Šume zauzimaju 28% površine Zemlje. • Imaju veliki značaj za opstanak planete Zemlje. Njihova najveća korist je proizvodnja kiseonika. • Sprečavaju eroziju zemljišta. • Najbolji filter za dobijanje pitke vode. • Šume prečišćavaju zagađeni vazduh. • Veoma valžna uloga je što sprečavaju poplave.

  8. U svetu se 21. marta obeležava Svetski dan šuma

  9. Sačuvajmo šume • Nemilosrdnim uništavanjem šuma zbog gradnje naselja i puteva čovek ugrožava opstanak svih živih bića na Zemlji. • Da bismo zaštitili šume treba da: • recikliramo korišćeni papir • smanjimo upotrebu drveća u industriji nameštaja • ne koristimo drva kao sirovinu za ogrev

More Related