1 / 69

BOZP BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

BOZP BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. Mgr. Miroslav JANDA. POUŽITÝ MATERIÁL. Příručka bezpečnosti práce Zákoník práce – zákon č.585 / 2006 Sb. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení MŠMT ČR, metod. pokyn č. 16 969/1996-42 Školský zákon 561/2004 Sb. Občanský zákoník

lena
Télécharger la présentation

BOZP BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. BOZPBEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Mgr. Miroslav JANDA

 2. POUŽITÝ MATERIÁL • Příručka bezpečnosti práce • Zákoník práce – zákon č.585 / 2006 Sb. • Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení MŠMT ČR, metod. pokyn č. 16 969/1996-42 • Školský zákon 561/2004 Sb. • Občanský zákoník • Vybrané předpisy Ministerstva zdravotnictví • vyhláška č. 185/1990 Sb. • Vyhláška č. 64/2005 Sb. O evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

 3. ÚVOD • Definice BOZP • MOTTO:Úmluva Mezinárodní organizace práce čl. 155:

 4. MOTTO: „ZNALOST VŠEOBECNÝCH ZÁSAD BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI MUSÍ BÝT POVAŽOVÁNA ZA NEODDĚLITELNOU SOUČÁST KVALIFIKACE V DANÉM OBORU. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI MUSÍ BÝT PROTO PŘEDMĚTEM VÝUKY NA ŠKOLÁCH, ABY ABSOLVENT ZÍSKAL MINIMÁLNĚ VĚEDOMOSTI NEZBYTNÉ PRO VÝKON POVOLÁNÍ A JEJICH DODRŽOVÁNÍ NEBYLO PODMÍNĚNÉ DODATEČNÝM SEZNÁMENÍM A ZAUČENÍM PŘI VSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ.“

 5. ORGÁNY • MŠMT ČR (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) • ČŠI (Česká školní inspekce) • Odbory školství– MMB, okresní,krajské) • Ředitelé škol • Obce z pozice zřizovatelů • Školské rady • Okresní školské rady (Komise výchovy a vzdělávání v Brně) • Akademické orgány • Akademičtí funkcionáři • zodpovídají za vytváření podmínek • musí dbát na jejich nezávadnost a spolehlivost • nesou odpovědnost za kontrolu a dodržování

 6. LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD • Právo zaměstnance na uspokojivé pracovní podmínky (jednou ze základních pracovních podmínek je právo na bezpečnou a zdraví nezávadnou práci) • Právo žen, mladistvých a osob zdravotně postižených na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky. • Právo každého na ochranu zdraví. • Právo ženy v těhotenství na odpovídající pracovní podmínky. Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.

 7. BOZP v ustanoveních vybraných obecně závazných právních předpisů • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. O vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku ČR. • Vyhláška č. 20/1989 Sb. Úmluva o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí (č.155). • Zákon – Zákoník práce 585 / 2006 Sb. • Zákon 20/1996 Sb. Péče o zdraví lidu • Vyhláška č. 45/1996 Sb. Vytváření a ochrana zdravých životních podmínek • Vyhláška č.204/1994 Sb. Stanovení rozsahu a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a její novelizace. • Vyhláška 261/1997 Sb.stanovení práce a pracoviště, která jsou zakázaná všem ženám, těhotným ženám,matkám do konce 9.měsíce po porodu,mladistvím. • Zákon č. 174/1968 Sb. Státní odborný dozor nad bezpečností práce.

 8. Ze zákona č. 585/ 2006 Sb., tzv.ZÁKONÍKU PRÁCE • … vyplývají organizaci povinnosti, které se Vás dotýkají v rámci plnění Vaší pedagogické praxe na školách. Cit: „Za účelem zvyšování kvalifikačních předpokladů pro výkon profesní činnosti a aktivní účasti zaměstnanců v péči oBOZP, zaměstnavatel zajišťuje příslušné druhy školení, zejména: VSTUPNÍ • ...absolvují ho všichni zaměstnanci přijímaní do pracovního poměru, hlavního či vedlejšího, zaměstnanci pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, žáci, učni, studenti zaměstnávaní v rámci výchovy k povolání, jiné osoby…“

 9. POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE, PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena

 10. Sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje pracovnělékařskou péči a jakým druhům očkování a jakým pracovnělékařským prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví,

 11. Zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními předpisy

 12. O informacích a pokynech je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci. Informace a pokyny je třeba zajistit vždy při přijetí zaměstnance, při jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů

 13. Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první zaměstnavatel zajistí při nástupu zaměstnance do práce

 14. Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců

 15. Zaměstnavatel je povinen těhotným zaměstnankyním zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu přizpůsobovat na pracovišti prostory pro jejich odpočinek. § 103

 16. Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem

 17. V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytuje zaměstnavatel jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv.

 18. Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním

 19. Ochranné nápojeposkytované zaměstnavatelem na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem,

 20. nepoužívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví a jehož použití by vedlo při zvyšování pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců,

 21. Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu.

 22. Zaměstnavatel vede v knize úrazů evidenci o všech úrazech i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny. § 105, odst. 2

 23. Zaměstnavatel VYHOTOVUJE ZÁZNAMY a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech Jejichž následkem došlo: • Ke zranění zaměstnance s pracovní • neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo b) K úmrtí zaměstnance § 105, odst. 2 • Záznam o úrazu se vyhotovuje v případě následné nepřítomnosti(neplatí pro knihu úrazů)

 24. Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Každý měsíc nejpozději do 5 dne následujícího měsíce a) zřizovateli, b) zdravotní pojišťovně žáka a c) příslušnému inspektorátu České školní inspekce

 25. Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola nebo školské zařízení do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle § 3 a) zřizovateli, b) zdravotní pojišťovně žáka, c) příslušnému inspektorátu České školní inspekce a d) místně příslušnému útvaru Policie České republiky

 26. PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika").

 27. Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

 28. Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních podle věty první vede zaměstnavatel dokumentaci.

 29. Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance.

 30. Orgány, organizace a školy… • které zabezpečují výchovu a vzdělání, • jsou ze zákona zavázány • také k tomu, aby péči o zdravý vývoj mladé generace spojovaly s ochranou mladých lidí při všech činnostech a aktivitách, souvisejících s výchovně vzdělávacím procesem. • Mají při rozvíjení osobnosti mladého člověka usilovat zejména o: • získání vysoké úrovně znalostí BOZP • prohlubování potřebných charakterových vlastností • uvědomělé dodržování bezpečnostních zásad • uvědomělé dodržování hygienických a zdravotních požadavků.

 31. MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI • Úraz • Ohrožení zdraví • Ohrožení života • Ohrožení životního prostředí • Ohrožení majetku

 32. POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ • Zaměstnavatelé rovněž musí seznamovat zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce,bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci • Pravidelně ověřuje znalosti těchto předpisů a vyžaduje a kontroluje jejich dodržování – 1x ročně školení • Zaměstnavatel je povinen zaškolit nebo zaučit zaměstnance, který přichází na nové pracoviště nebo na nový druh nebo způsob práce.

 33. TYPY ŠKOLENÍ • Vstupníabsolvují ho všichni zaměstnanci přijímaní do pracovního poměru ( i studenti zaměstnávaní v rámci výchova k povolání) • Periodickéabsolvují ho všichni zaměstnanci v pracovním poměru, ve lhůtách určených zaměstnavatelem • Mimořádnéabsolvují ho zaměstnanci, např. po návratu na pracoviště po skončení pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu, který si způsobil vlastním porušením bezpečnostních předpisů • Speciálnípři významné změně pracovních postupů • Zvláštnípro vedoucí zaměstnance

 34. KONTROLA • zaměstnavatel pravidelně kontroluje úroveň péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci • bezodkladně zjišťuje a odstraňuje příčiny pracovních úrazů a nemocí z povolání, vede jejich evidenci • Organizovat nejménějednou ročně prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích – viz tisk (kde je odborová organizace, potom nutno projednat) • pravidelně podle lhůtníku provádět kontroly a revize stavu technických zařízení • pro zaměstnance se změněnou pracovní schopností zajišťuje na svůj náklad potřebnou úpravu pracovních podmínek technickými opatřeními viz.vyhláška MPSV ČR č. 115/1992 Sb.

 35. KONTROLA • zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné prostředky dle lhůtníku (viz tisk vyhlášky) • zaměstnavatel je povinen dbát, aby zdraví zaměstnanců nebylo ohrožováno kouřením na pracovišti (z toho důvodu je zákaz kouření na pracovišti, kde pracují nekuřáci) • zaměstnavatel musí dbát o takové prostorově uspořádané a vybavené pracoviště,které splňuje bezpečnostní a zdravotní požadavky, zejména na osvětlení,větrání, vytápění a očistu zaměstnanců apod.

 36. PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮzákon 585/2006 Sb. – Zákoník práce • Zaměstnanci mají právo na • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci • informace o nevyhnutelných rizicích jejich práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením • odmítnout výkon práce, o níž mají důvodně za to, že bezprostředně a vážně ohrožuje jejich život a zdraví,případně i jiných osob • účastnit se řešení otázek souvisejících s BOZP, zejména prostřednictvím odborové organizace

 37. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY • Zákon č. 561 2004 Sb. Školský zákon • Zákon č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních • Vyhláška 303/1996 Sb. o školách v přírodě • Vyhláška 431/1992 Sb. o organizaci soutěží a přehlídek • Vyhláška 432/1992 Sb. o střediscích pro volný čas dětí a mládeže • Vyhláška 185/1990 Sb. o zotavovacích a jiných akcích pro děti a mládež • Vyhláška 353/1991 Sb. O soukromých školách • Vyhláška 188/1991 Sb. O postupu při přípravě pro volbu povolání ve SOU • Vyhláška 64/2005 Sb. O evidenci pracovních úrazů

 38. PEDAGOGICKÝ DOZOR • Je základním prvkem povinnosti a odpovědnosti pedagoga v péči o bezpečnost a ochranu zdraví ve školství • Obecně pedagogický dozor vychází z OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU – odpovědnost za nezletilé a povinnosti vykonávání náležitého dohledu. • Vysokou míru odpovědnosti zdůrazňuje při výkonu pedagogického dozoru PRACOVNÍ ŘÁD PRO ZAMĚSTNANCE

 39. Stálý dozor - požadavek trvalé přítomnosti osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti se soustavnou kontrolou jednotlivých pracovních míst

 40. Přímý dozor • požadavek trvalé přítomnosti osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti • s možností zrakově obsáhnout všechna pracovní místa z takové vzdálenosti, která je dostatečná pro včasný zásah v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů žáky

 41. POUČENÍ ŽÁKŮ • Pracovní řád pro zaměstnance škol ukládá povinnost dodržovat před činnostmi se spojenými zvýšeným ohrožením PROKAZATELNĚ UPOZORNIT, POUČIT NEBO PODROBNĚ INSTRUOVAT žáky o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti. • Pokud to stanoví bezpečnostní předpisy nebo je-li to odůvodněno rizikem takové činnosti, musí být žáci z těchto znalostí přezkoušeni! • Například učebna chemie – fyziky, tělesné výchovy, praktických činností, informatiky…

 42. POUČENÍ ŽÁKŮ – začátek školního roku • Se školním řádem • Se zásadami bezpečného chování : • ve třídě • na chodbách • na schodištích • v šatnách při příchodu do školy • při odchodu ze školy • na veřejných komunikacích • se zákazem přinášet do školy předměty, které nesouvisí s vyučováním • s postupem při úrazech • s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru • s evakuačním plánem v případě ohrožení

 43. POUČENÍ ŽÁKŮ – činnost mimo školu • Jde o takové činnosti, jakými jsou vycházky,výlety, lyžařské výcviky,exkurze,branná cvičení, brigády plavecké výcviky, sportovní soutěže, divadelní a jiné kulturní akce apod. Seznámení s pravidly chování, případnými zákazy apod. provede ten pracovník, který nad dětmi vykonává dozor. • ředitel školy provede poučení pracovníka • ředitel školy vydá cestovní příkaz • příslušný pracovník zapíše trasu do předepsaného dokumentu, kde určí : • místo odchodu • místo ukončení akce • dopravní prostředky • případně další dozor

 44. POUČENÍ ŽÁKŮ – před prázdninami • Provádí třídní učitel a potvrdí zápisem v třídní knize • varuje před škodlivými vlivy alkoholu ,kouření a jinými toxikomaniemi • varuje před známostmi s neznámými lidmi • varuje před koupáním na místech, která neznají • poučí o dopravní kázni • poučí o nebezpeční nálezu munice

 45. VÝJEZDY DO ZAHRANIČÍ • Školy zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků podle Pracovního řádu pro pedagogické pracovníky a Občanského zákoníku ve smyslu dohledu nad nezletilými žáky • Z uvedeného vyplývá: • STÁLÝ DOZOR LVVZ, výlet • PŘÍMÝ DOZOR LVVZ • na svahu,ve škole na pozemku … možnost zrakově obsáhnout všechna pracovní místa z takové vzdálenosti která je dostatečná pro včasný zásah v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů žáky

 46. SPECIFIKACE – Školní družiny • Naplněnost oddělení do 25 dětí • Na seznamu může být i vyšší počet zapsaných, ale přítomných, aktuálních žáků nesmí přesáhnout uvedené číslo

 47. SPECIFIKACE – Školy v přírodě Vyhláška 303/1996 Sb. • Do školy v přírodě nemůže být vyslán žák, který není zcela zdráv,který by mohl ohrozit zdraví ostatních • Ředitel školy zajistí odborně a zdravotně způsobilý personál v takovém počtu, aby byla zajištěna výuka a výchova žáka v celodenní působnosti • Plnou odpovědnost nese pověřená osoba starší 18 let • provedeno písemně

 48. SPECIFIKACE – Tělesná výchova I. • Vyučující tělesné výchově je povinen nejen na začátku školního roku, ale v podstatě před každou vyučovací hodinou povinen zejména: • vydat před zahájením cvičení jasné a srozumitelné organizační pokyny • upozornit na konkrétní nebezpečí a zajistit soustavnou dopomoc • sám působí na místě nejvíce exponovaném • před zahájením cvičení zkontroluje, zda nářadí nevykazuje známky zjevného poškození

 49. SPECIFIKACE – Tělesná výchova II. • Místa používaná k výuce TV: • musí být vybavena dostupnou lékárničkou • na viditelném místě musí být vyvěšen traumatologický plán • při úrazu postupuje učitel podle zásad první pomoci • každý úraz se projedná v předmětové komisi s cílem zabránit opakování • žáci nesmí cvičit na jiném než určeném nářadí • u žáci se zdravotními potížemi rozhodne vyučující o další účasti a začlenění • učitel dbá na odpovídající sportovní výstroj

 50. SPECIFIKACE – Plavecký výcvik • Výuka plavání se organizuje na ZŠ v rámci povinné tělesné výchovy ve d v o u po sobě jdoucích ročnících I.stupně (nejčastěji 2. a 3. ročníku) v rozsahu 20 hodin v jednom ročníku. • Před zahájením činnosti vydá vyučující organizační pokyny tak, aby je slyšeli všichni přítomní • při výcviku rozdělí žáky podle stupně plavecké vyspělosti do skupin • k plaveckému výcviku se přistupuje po řádném rozcvičení • do vody vstupují žáci po skupinách – nejvíce 10 žáků • další viz Směrnice k plaveckému výcviku

More Related