1 / 4

Fašismus v Itálii

Fašismus v Itálii. zakladatel Benito Mussolini  1919 založil organizaci Fasci di combattimento (tzn. bojové svazy)  1921 změna na fašistickou stranu

leon
Télécharger la présentation

Fašismus v Itálii

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Fašismus v Itálii • zakladatel Benito Mussolini 1919 založil organizaci Fasci di combattimento (tzn. bojové svazy)  1921 změna na fašistickou stranu • říjen 1922 – pochod na Řím = fašisté pochodovali na Řím s cílem propagovat fašistickou moc (Mussolini se přímo neúčastnil)  italský král Viktor Emanuel III. jmenoval Mussoliniho ministerským předsedou (nebezpečí občanské války) • jako předseda vlády pak Mussolini stále zvyšuje své pravomoci  postupně zaváděna fašistická diktatura • Mussolini užívá titul DUCE (vůdce) • na místo parlamentu kontroluje dění v Itálii Velká fašistická rada • 1929 – podpis Lateránské dohody s papežem Piem XI. = řešen vztah mezi italským státem a Vatikánem  vzájemné uznání existence (oficiálně stvrzena existence Vatikánu) • 1935 – intervence do Habeše (dnešní Etiopie) • ve 30. letech postupné sbližování s Německem  1936 – Osa Berlín – Řím • na rozdíl od Německa se v Itálii neuplatňoval antisemitismus (na nátlak Hitlera sice přijaty Norimberské zákony, ale koncentrační tábory tu nebyly)  (duben 1945- B. Mussolini zabit na útěku)

  2. Obr. 2 – B. Mussolini při projevu Obr. 3 – znak it.fašistické strany Obr. 1 – B. Mussolini Obr. 4 – pochod na Řím Obr. 5 – papež Pius XI. Obr. 6 – Vatikán-Laterán.doh.

  3. Zdroje: Obr. 1 - George Grantham Bain, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mussolini-ggbain.jpg Obr. 2 - Bundesarchiv, Bild 102-09844 / CC-BY-SA, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_102-09844,_Mussolini_in_Mailand.jpg Obr. 3 – R-41, http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:National_Fascist_Party_logo.svg&page=1 Obr. 4 – http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:March_on_rome_1.png Obr. 5 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pius_xi_1.jpg Obr. 6 – http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:VaticanCity_Annex.jpg

More Related