1 / 11

TEXTURES

TEXTURES. 2n d’ESO. TEXTURES. Què és la textura? Característiques: Orgànica, geomètrica i casual Tipus: Naturals, artificials Tàctils, visuals. Què és la textura?. És una qualitat fonamental de les superfícies dels objectes i és un dels elements que configura les imatges.

lerato
Télécharger la présentation

TEXTURES

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TEXTURES 2n d’ESO

 2. TEXTURES • Què és la textura? • Característiques: Orgànica, geomètrica i casual • Tipus: Naturals, artificials Tàctils, visuals

 3. Què és la textura? • És una qualitat fonamental de les superfícies dels objectes i és un dels elements que configura les imatges

 4. Característiques • La característica principal de les textures és la uniformitat. Estan construïdes a partir de molts elements simples que es reparteixen per tota la superfície de l’objecte. La distribució d’aquests elements pot ser:

 5. Característiques • Orgànica, quan estan disposats de manera natural seguint les lleis de la composició de la matèria.

 6. Característiques • Geomètrica, quan es distribueixen de manera regular i ordenada.

 7. Característiques • Casual, quan es col·loquen a l’atzar sense cap ordre preestablert.

 8. Tipus • Naturals són les que presenten les característiques pròpies de la matèria de què estan fetes.

 9. Tipus • Artificials, són les que han estat creades o transformades per un procés de fabricació com les robes, els papers…

 10. Tipus • Visuals són les que percebem en superfícies totalment llises i que apreciem per la vista.

 11. Tipus • Tàctils són les que es perceben pel tacte a causa del relleu que presenten.

More Related