Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bài 11. KHU VỰC ĐÔNG NAM Á PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bài 11. KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

Bài 11. KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

528 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Bài 11. KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bài 11. KHU VỰC ĐÔNG NAM Á Tiết 3. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

  2. I. Mục tiêu và cơ chế hợp tác của ASEAN MỤC TIÊU CHÍNH CỦA ASEAN 1.Mục tiêu chính của ASEAN. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và sự tiến bộ xã hội của các nước thành viên Xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình, ổn định, có nền kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển. Giải quyết những khác biệt trong nội bộ liên quan đến mối quan hệ giữa ASEAN với các nước, các khối nước và các tổ chức quốc tế khác Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển Tại sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định?

  3. 2. Cơ chế hợp tác của ASEAN Thông qua các diễn đàn Cơ chế hợp tác của ASEAN Thông qua các hiệp ước Đảm bảo thực hiện các mục tiêu của ASEAN Tổ chức các hội nghị Thông qua các dự án, chương trình phát triển Xây dựng “Khu vực thương mại tự do ASEAN” Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao của khu vực Bằng hiểu biết của mình, hãy lấy ví dụ cụ thể minh họa cho một trong các cơ chế hợp tác để đạt được mục tiêu chung của ASEAN?

  4. ?. Em hãy cho biết mối quan hệ giữa mục tiêu và cơ chế hợp tác của ASEAN?

  5. III. Thành tựu và thách thức của ASEAN 1. Thành tựu của ASEAN. • Số lượng thành viên tăng (10/11 quốc gia) • Tăng trưởng kinh tế khá cao. • Đời sống nhân dân được cải thiện, xã hội tiến bộ • Tạo dựng được một môi trường hòa bình, ổn định •  Vị thế của ASEAN ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế

  6. 2. Thách thức đối với ASEAN. - Trình độ phát triển chưa đồng đều - Vẫn còn tình trạng nghèo đói - Các vấn đề xã hội khác: + Quá trình đô thị hóa nhanh + Vấn đề tôn giáo, sắc tộc + Vấn đề sử dụng tài nguyên và bảo về môi trường + Vấn đề việc làm và đào tạo nguồn nhân lực.  Đòi hỏi các quốc gia ASEAN phải nỗ lực cùng giải quyết.

  7. III. Việt Nam trong quá trình hội nhập ASEAN • Tham gia tích cực vào tất cả các lĩnh vực.Có những sáng kiến tích cực. - Giao lưu kinh tế với các nước trong khối ASEAN ngày càng tăng. - Khi gia nhập ASEAn thì Việt Nam có những cơ hội và thách thức.

  8. Lãnh đạo các nước ASEAN