1 / 10

Odměňování (Compensation & Benefits)

Odměňování (Compensation & Benefits). Occasion: FSS v Brně - Personalistika prakticky Date: 13.10. 2009 Present: Jan Brol ík. Co je cílem odměňování?. „Spravedlivě“ odměnit odvedenou práci Motivovat pracovníky Zajistit konkurenceschopnost na trhu práce Dosáhnout zvyšování výkonnosti.

lew
Télécharger la présentation

Odměňování (Compensation & Benefits)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Odměňování(Compensation & Benefits) Occasion: FSS v Brně - Personalistika prakticky Date: 13.10. 2009 Present: Jan Brolík

  2. Co je cílem odměňování? • „Spravedlivě“ odměnit odvedenou práci • Motivovat pracovníky • Zajistit konkurenceschopnost na trhu práce • Dosáhnout zvyšování výkonnosti

  3. Systém odměňování Jaké jsou vlivy na tvorbu systému odměňování? • Externí • míra nezaměstnanosti, míra inflace, situace na trhu odměňování, trh práce (nedostatek či přebytek některých profesí), … • Interní • druh podnikání, profesní skladba, interní spravedlnost, lokalita, velikost a vlastnická struktura firmy, …

  4. Externí vlivy v ČR

  5. Odměňování Rozdílný přístup: • Státní správa (plat, tabulkové platy, …) • Privátní sektor (mzda, smluvní ujednání, hodinová mzda, …)

  6. Mzdový systém Kde čerpat informace? • ÚP • Ministerstvo práce a soc. věcí • Mzdové průzkumy (Trexima, Hay, Hewitt, …) • Pracovní servery • Informace z odborných kruhů • Média (tisk, televize, …) • Znalost situace v okolí podniku Nastavení systému: • Zvolit si „trh“ a postavení vůči trhu • Nastavit interní spravedlnost – rozpětí 80 – 120%

  7. Mzda Složky mzdy: • Základní mzda (hodinová, úkolová, smluvní,…) • Bonus/prémie (výkonnostní, časový, …) (měsíční, čtvrtletní, roční) • Commission (provize) Podíl mzda x bonus • Ideálně v rozpětí 70-80% x 20-30%

  8. Bonus/prémie Co je důležité při navrhování bonusů? • Ujasnit si, co je cílem bonusu • Stanovit si jasná kritéria (cíle) • Kritéria musí být měřitelná (princip SMART) => “spravedlnost” • Okamžitá reakce na výkon • Konzistentnost systému

  9. Benefity Co je cílem benefitů? • Odlišit se od ostatních firem (nebo být naopak jako oni) • Zvýšit sounáležitost s firmou • Reagovat na zájmy a potřeby zaměstnanců • ….. Nejčastější benefity: • Stravenky, vzdělávání, dovolená navíc, firemní automobil, mobilní telefon, příspěvek na penz. připojištění, firemní akce, nákup zboží, sick leave, … Méně obvyklé: • Firemní školky, zkrácené úvazky, práce z domu, firemní půjčky, …

  10. Děkuji za pozornost a těším se na budoucí spolupráci

More Related