1 / 17

EPJ 2010/2011 Postgrau Tarda 1

EPJ 2010/2011 Postgrau Tarda 1. Dret processal Administratiu Part Comuna Jordi Miró Fruns Novembre 2010. EPJ 2010: El Procés Contenciós-Administratiu. Òrgans de la Jurisdicció Objecte del procés Tipus de procediment. EPJ 2010: El Procés Contenciós-Administratiu.

linore
Télécharger la présentation

EPJ 2010/2011 Postgrau Tarda 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. EPJ 2010/2011Postgrau Tarda 1 Dret processal Administratiu Part Comuna Jordi Miró Fruns Novembre 2010

 2. EPJ 2010: El Procés Contenciós-Administratiu • Òrgans de la Jurisdicció • Objecte del procés • Tipus de procediment

 3. EPJ 2010: El Procés Contenciós-Administratiu • Escrit d’interposició : sense complicacions !! - A qui demando ???? -Reduït a citar i demanar (art. 45) - Objecte: identificar l’actuació administrativa a revisar - Satisfactori pel client: demà presentat !! El darrer dia !! - No ho podem espatllar !! - Tot és subsanable. Interpretació dels requisits formals en el sentit més favorable a l’exercici d’accions. - Mesures cautelars !!!

 4. EPJ 2010: El Procés Contenciós-Administratiu • Documents que s’han d’acompanyar : 1) Acrediti representació (apud acta) 2) Legitimació de l’actor 3) Còpia resolució o indicació expedient (identificar l’objecte del procés) 4) Document acreditatiu compliment requisits per instar accions persones jurídiques 5) Autoliquidació taxes judicials persones jurídiques (Llei 53/2002) • Indicació domicili advocat-representant : 155 LEC (òrgans unipersonals)

 5. EPJ 2010: El Procés Contenciós-Administratiu • On el presento? Depèn de l’òrgan i la matèria !! - Administració Local: JCA o TSJ - Administració Autonòmica: JCA o TSJ - Administració Estat: JCA, TSJ, JCCA, AN o TS - Què passa si ens equivoquem? : - Defecte de Competència (art. 7.3) - Defecte de Jurisdicció (art. 5.3)

 6. EPJ 2010: El Procés Contenciós-Administratiu • Admissió a tràmit o requeriment subsanació : (art. 45.3) • Examen d’ofici i subsanació : * Sempre i en tot cas * 10 dies per a subsanar (Llei 13/2009 Secretari judicial) * No es pot rebutjar * LPA i LJCA beuen de les mateixes fonts (art. 71 LRJPAC). * Incompliment provoca l’arxiu * Declara admissió !! (Llei 13/2009) • També subsanació en al·legacions prèvies : (art. 59.1)

 7. Essencial i determinant : “que l’escrit es presenti dins del termini legal” I si no tinc res? EPJ 2010: El Procés Contenciós-Administratiu

 8. EPJ 2010: El Procés Contenciós-Administratiu • Excepcions: art. 45.1 “... salvo cuando esta Ley disponga otra cosa” En quins casos: - Procediment abreujat (art. 78): comencem amb demanda. - Recurs de lesivitat (art. 45.4): comença amb demanda. - Quan no hi hagin tercers (45.5). Pot començar amb demanda Utilitat ? (procés amb motor diesel): Disposicions generals, preferència (art. 66). TSJ: antiguitat. Complement demanda.

 9. EPJ 2010: El Procés Contenciós-Administratiu • El termini !! : Termini general: 2 mesos (art. 46) - Disposicions generals - Actes expressos - Inactivitat - Lesivitat Còmput “de data a data” a partir del següent a la notificació o publicació. Situacions: - Publicat i notificat ? És possible ? - Quina comunicació vincula ? - Recepció posterior ? - Interrupció estiu (art. 128.2) Excepte procediment protecció drets fonamentals - I si no li han notificat? - I si la notificació és defectuosa? - Es pot presentar fins a les 15 hores del dia següent ?

 10. EPJ 2010: El Procés Contenciós-Administratiu • El termini en el silenci administratiu !! : * 6 mesos a partir de que es produeixi l’acte presumpta (art. 46.1) Tenim un problema !! : - No hi ha notificació ni publicació (ningú m’avisa !!) - He de calcular el dia - Un únic dia final per a tots els interessats (interessos contraposats) Silenci administratiu: Obligació de resoldre i notificar en un termini determinat. - Quin termini ? - Quan comença? Expedient iniciat d’ofici o a instància d’interessat - Com ho se? (art. 42.4 LRJPAC) - I si no m’ho comuniquen? - I els altres interessats? - Compta: el termini es pot ampliar i suspendre. - Què passa si l’interposo massa aviat? El puc tornar a presentar?

 11. Em puc esperar a la resolució expressa ? I si transcorren els 6 mesos ? - Situació 1999 - 2010 - Obligació principal: contestar la petició. - La Llei admet resolució expressa posterior a acte per silenci (art.43.3) - Exposició motius Llei 4/1999 - Doctrina TS en vigència LPA 1958 - Doctrina actual del TS: Aplicació analògica dels efectes de la notificació defectuosa (art. 58.3) a l’incompliment de l’obligació de l’article 42.4 : * TS 23 gener 2004 (RJ 2004\1021) * TS 4 abril 2005 (RJ 2005\2995) * TS 30 mayo 2007 (RJ 2007\3693) * TC: 13 octubre 2008 (RTC 2008\117) : cita doctrina anterior. “Ante una desestimación presunta no puede estar obligado a recurrir”. EPJ 2010: El Procés Contenciós-Administratiu

 12. EPJ 2010: El Procés Contenciós-Administratiu • Via de fet : (art. 46.3) * 20 dies des de l’inici de la via de fet * Petició prèvia de cessament: 10 dies més tard, 10 dies per a interposar el contenciós • Puc impugnar més d’un acte? La acumulació : una figura en crisi !! . En relació a una actuació administrativa es poden formular diverses pretensions (art. 31 LJCA). Pretensions? . En un procés es poden acumular diverses pretensions en relació a un acte, disposició o actuació (art. 34.1). . Acumulació de pretensions referides a diversos actes, disposicions o actuacions administratives (art.34.2)

 13. EPJ 2010: El Procés Contenciós-Administratiu • En quines circumstàncies es pot acumular: * Que siguin reproducció uns dels altres * Que siguin execució uns dels altres * Qualsevol altre connexió directe • Quan fer-ho? : * En el mateix escrit d’interposició (un únic procés). Requeriment art. 35.2 * Posteriorment: - Ampliació del recurs (art. 36.1) Obligatòria o potestativa? Actes presumptes. - Petició expressa de que dos processos diferents, finalitzin amb una mateixa sentència. En qualsevol moment (art. 37.1). Incidència de la competència !!. Prioritat del més antic. - Idèntic objecte. Procés testimoni (art. 37.2).

 14. EPJ 2010: El Procés Contenciós-Administratiu • Qui pot ser recurrent? (art. 19) • Qui són els demandats? (art. 21) • Quan admet a tràmit : - reclama l’expedient administratiu (art. 48) - ordena emplaçaments (art. 49) • Que ha de fer l’Administració?

 15. EPJ 2010: El Procés Contenciós-Administratiu • Quan arriba l’expedient al Jutjat o a la Sala - Emplaçaments (49.3) - Inadmissió (51.1) Inequívoc i manifest • I si no arriba? • Tràmit de demanda (20 dies) • Què hem de fer? - Primer llegir !! - Complement expedient (55.1) - Fins quan? • Caducitat demanda !! (art. 128) !!!

 16. EPJ 2010: El Procés Contenciós-Administratiu • L’escrit de demanda: - Escolleix la música !!! - Fets (expedient) * De que va la història? - Motius (infraccions) * Quin problema té? - Pretensions * Què vol? - Jurídica o fàctica ?? - Història lògica, atractiva, sintètica !! (fotografies, plànols, colors) - Jurisprudència ? - Proposem prova ?

 17. EPJ 2010: El Procés Contenciós-Administratiu • Tràmit de contesta a la demanda: (20 dies) - Sucessivament tots - Complement expedient? - Al·legacions prèvies !! (art. 58) Primers cinc dies • L’escrit de contesta a la demanda: - Primer l’expedient !!! - Defensar l’actuació (visió frontal) !! - Raonable, coherent, lògica

More Related