Download
ch nh ta o nh p tim v nh vie n va ca y ma y pha rung trong c the n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CHæ ÑÒNH TAÏO NHÒP TIM VÓNH VIEÃN VAØ CAÁY MAÙY PHAÙ RUNG TRONG CÔ THEÅ PowerPoint Presentation
Download Presentation
CHæ ÑÒNH TAÏO NHÒP TIM VÓNH VIEÃN VAØ CAÁY MAÙY PHAÙ RUNG TRONG CÔ THEÅ

CHæ ÑÒNH TAÏO NHÒP TIM VÓNH VIEÃN VAØ CAÁY MAÙY PHAÙ RUNG TRONG CÔ THEÅ

80 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

CHæ ÑÒNH TAÏO NHÒP TIM VÓNH VIEÃN VAØ CAÁY MAÙY PHAÙ RUNG TRONG CÔ THEÅ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CHæ ÑÒNH TAÏO NHÒP TIM VÓNH VIEÃNVAØ CAÁY MAÙY PHAÙ RUNG TRONG CÔ THEÅ BS Nguyeãn Thanh Hieàn, BS Phaïm höõu Vaên

 2. DAØN BAØI • Môû ñaàu • Chæ ñònh: • Block AV maéc phaûi. • Block phaân nhaùnh • Sau NMCT. • Hoäi chöùng suy nuùt xoang. • Ngaát do taêng caûm xoang caûnh vaø ngaát do TK • Ngöøa vaø caét côn nhòp nhanh. • Theå laâm saøng ñaëc bieät • ICD • Keát luaän

 3. GIÔÙI THIEÄU • Nguyeân taéc chung • Döïa vaøo trieäu chöùng BN: ngaát, gaàn ngaát, choùng maët… • Vò trí toån thöông. • Loaïi loaïn nhòp. • Nguyeân nhaân. • Ngöôøi beänh.

 4. GIÔÙI THIEÄU Tæ leä ñaët maùy trong caùc chæ ñònh thöôøng gaëp

 5. CHÆ ÑÒNH:TẠO NHỊP CHO CÁC BLOCK NHĨ THẤT MẮC PHẢI Ở NGƯỜI LỚN: CLASS I • Block nhó thaát ñoä III vaø ñoä II tieán trieån ( advanced second-degree AV block ) taïi baát kyø vò trí giaûi phaãu naøo, keøm vôùi moät trong caùc tình traïng sau: a.Nhòp chaäm coù trieäu chöùng (bao goàm suy tim)ñöôïc cho laø do block gaây ra. b.Caùc loaïn nhòp hay caùc tình traïng beänh lyù gaây ra nhòp chaäm coù trieäu chöùng caàn phaûi duøng thuoác (möùc baèng chöùng C)

 6. advanced second-degree AV block( hight degree AV block)

 7. CHÆ ÑÒNH:TẠO NHỊP CHO CÁC BLOCK NHĨ THẤT MẮC PHẢI Ở NGƯỜI LỚN: CLASS I c.Coù giai ñoaïn voâ taâm thu ñöôïc ghi nhaän  3 giaây hay baát kyø nhòp thoaùt naøo  40 laàn phuùt luùc tænh taùo, khoâng trieäu chöùng (möùc baèng chöùng B, C) d.Sau khi ñoát ñieän boä noái nhó thaát (möùc baèng chöùng B, C). e.Block nhó thaát do bieán chöùng sau phaãu thuaät.

 8. CHÆ ÑÒNH:TẠO NHỊP CHO CÁC BLOCK NHĨ THẤT MẮC PHẢI Ở NGƯỜI LỚN: CLASS I f.Beänh lyù cô thaàn kinh coù block ( töø ñoä II trôû leân) chaúng haïn nhö loaïn saûn tröông löïc cô, hoäi chöùng Kerans-Sayre, loaïn cô Erb, teo cô xöông maùc coù hay khoâng coù trieäu chöùng do quaù trình tieán trieån block daãn truyeàn AV khoâng tieân löôïng ñöôïc (möùc baèng chöùng B) g.Block AV ñoä II baát keå tyùp vaø vò trí block, keøm nhòp chaäm coù trieäu chöùng.

 9. TẠO NHỊP CHO CÁC BLOCK NHĨ THẤT MẮC PHẢI Ở NGƯỜI LỚN: CLASS IIA • Block AV ñoä 3 taïi baát kyø vò trí giaûi phaãu naøo KHOÂNG TR/CH vôùi taàn soá ñaùp öùng thaát trung bình luùc tænh khoaûng 40 l/p hay nhanh hôn, ñaëc bieät neáu keøm tim lôùn suy ch/naêng TTr. • Block AV ñoä II khoâng trieäu chöùng vôùi QRS heïp (Khi QRS roäng khuyeán caùo thaønh Class I)(möùc baèng chöùng B) • Block AV ñoä II tyùp 1 taïi hay döôùi boù His coù trieäu chöùng ñöôïc phaùt hieän tình côø khi thöïc hieän ñieän sinh lyù vì chæ ñònh khaùc (möùc baèng chöùng B) • Block AV ñoä I coù trieäu chöùng RLHD do phaân ly AV vì haäu quaû PR raát daøi ( h/c maùy taïo nhòp).

 10. TẠO NHỊP CHO CÁC BLOCK NHĨ THẤT MẮC PHẢI Ở NGƯỜI LỚN: CLASS II B • Block AV ñoä I ñaùng keå (lôùn hôn 30 giaây) ôû beänh nhaân roái loaïn chöùc naêng thaát traùi vaø coù trieäu chöùng suy tim (ñoái vôùi caùc beänh nhaân naøy ruùt ngaén khoaûn AV seõ caûi thieän huyeát ñoäng do laøm giaûm aùp löïc ñoå ñaày thaát traùi) (möùc baèng chöùng C) • Beänh lyù cô thaàn kinh chaún haïn nhö loaïn saûn cô tröông löïc, hoäi chöùng Kerans-Sayre, loaïn cô Erb, teo cô xöông maùc vôùi block AV ñoä I coù hay khoâng coù trieäu chöùng do quaù trình tieán trieån block daãn truyeàn AV khoâng tieân löôïng ñöôïc (möùc baèng chöùng B)

 11. TẠO NHỊP CHO CÁC BLOCK NHĨ THẤT MẮC PHẢI Ở NGƯỜI LỚN: CLASS III • Block AV ñoä I khoâng trieäu chöùng (möùc baèng chöùng B • Block AV ñoä II tyùp 1 treân nuùt nhó thaát hoaëc khoâng roõ vò trí trong hay döôùi boù His (möùc baèng chöùng B, C) • Block AV ñaõ ñöôïc xöû trí vaø nhieàu khaû naêng khoâng taùi phaùt (ví duï: ngoä ñoäc thuoác, beänh Lyme)(möùc baèng chöùng B)

 12. TẠO NHỊP CHO CÁC BLOCK 2 VÀ 3 PHÂN NHÁNH: CLASS I • Block AV ñoä 3 töøng luùc (möùc baèng chöùng B) • Block AV ñoä hai type II. • Block nhaùnh thay ñoåi (möùc baèng chöùng C) • CLASS IIA • Ngaát khoâng ñöôïc minh chöùng laø do block AV khi caùc nguyeân nhaân khaû dó khaùc ñöôïc loaïi tröø, ñaëc bieät laø nhanh thaát (B) • Caùc baèng chöùng ñieän sinh lyù tình côø cho thaáy keùo daøi ñaùng keå khoaûng HV ( > 100ms) ôû beänh nhaân khoâng trieäu chöùng (B) • Baèng chöùng ñieän sinh lyù tình côø coù block taïi HIS do pacing maø khoâng phaûi laø sinh lyù. Chuù yù: block nhaùnh P vaø phaân nhaùnh T tröôùc.

 13. TẠO NHỊP CHO CÁC BLOCK 2 VÀ 3 PHÂN NHÁNH: CLASS III • Block phaân nhaùnh khoâng keøm block AV hay tr/ch • Block phaân nhaùnh vôùi block AV ñoä I khoâng tr/ch

 14. TAÏO NHÒP CHO BLOCK A-V KEØM NMCT CAÁP CLASS I • Block AV ñoä II dai daúng trong heä thoáng Purkinje-His keøm block 2 phaân nhaùnh hay block AV ñoä III trong hay döôùi heä thoáng His-Purkinje (möùc baèng chöùng B) • Block nhó thaát döôùi nuùt (infranodal) tieán trieån thoaùng qua ( ñoä II hay ñoä III) keøm vôùi block nhaùnh (möùc baèng chöùng B).Neáu vò trí block khoâng chaéc chaén, caàn nghieân cöùu EP. • Block AV ñoä II hay ñoä III coù trieäu chöùng vaø dai daúng (B)

 15. TAÏO NHÒP CHO BLOCK A-V KEØM NMCT CAÁP CLASS IIB Block taïi nuùt AV ñoä II hay ñoä III toàn taïi dai daúng (möùc baèng chöùng B) CLASS III • Block AV thoaùng qua khoâng coù hieän höõu cuûa caùc khieám khuyeát daãn truyeàn nhó thaát (möùc baèng chöùng B) • Block AV thoaùng qua vôùi söï hieän höõu cuûa block phaân nhaùnh tröôùc traùi ñôn ñoäc (möùc baèng chöùng B) • Block phaân nhaùnh tröôùc traùi maéc phaûi maø khoâng coù block AV (möùc baèng chöùng B) • Block AV ñoä I keøm block phaân nhaùnh cuõ (möùc baèng chöùng B)

 16. TAÏO NHÒP CHO ROÁI LOAÏN CHÖÙC NAÊNG NUÙT XOANG • Nhòp chaäm xoang khoâng thích hôïp. • Ngöng xoang hoaëc block xoang-nhó. • Beänh 2 nuùt. • Hoäi chöùng tim nhanh tim chaäm.

 17. TAÏO NHÒP CHO ROÁI LOAÏN CHÖÙC NAÊNG NUÙT XOANGCLASS I • Roái loaïn chöùc naêng nuùt xoang gaây neân nhòp chaäm coù tr/ch, bao goàm caû ngöng xoang thöôøng xuyeân coù trieäu chöùng. BN nhòp chaäm do thuoác (iatrogenic) vaø phaûi duøng thuoác vaø lieàu löôïng daøi haïn maø khoâng theå thay theá (C) • Ñieàu trò kích nhòp tim khoâng hieäu quaû vaø coøn trieäu chöùng (C)

 18. TAÏO NHÒP CHO ROÁI LOAÏN CHÖÙC NAÊNG NUÙT XOANG CLASS II A • Loaïn chöùc naêng nuùt xoang xaûy ra töï phaùt hay do duøng thuoác vôùi taàn soá tim <40 l/p khi khoâng ghi nhaän coù söï lieân quan roõ raøng giöõa trieäu chöùng chính vôùi nhòp chaäm.(möùc baèng chöùng C) Ngaát khoâng roõ nguyeân nhaân nhöng phaùt hieän ñöôïc caùc baát thöôøng nuùt xoang chuû yeáu hay khôùi kích baèng ñieän sinh lyù (C)

 19. TAÏO NHÒP CHO ROÁI LOAÏN CHÖÙC NAÊNG NUÙT XOANG CLASS IIB BN tr/ch toái thieåu, taàn soá tim < 40l/pn khi thöùc (C) CLASS III • BN khoâng tr/ch, keå caû nhòp xoang chaäm dai daúng ( nhòp tim < 40laàn/ ph) laø haäu quaû cuûa ñieàu trò thuoác daøi haïn. • SSS vôùi nhòp chaäm coù tr/ch do ñieàu trò thuoác daøi haïn khoâng baét buoäc. • SSS coù tr/ch ñaõ chöùng minh laø tr/ch khoâng lieân quan ñeán nhòp chaäm

 20. TẠO NHỊP Ở CÁC BỆNH NHÂN NGẤT DO NGUYÊN NHÂN THẦN KINH TIM VÀ TĂNG NHẬY CẢM XOANG CẢNH • ÖÙc cheá tim (cardioinhibitory): cöôøng phoù giao caûm, nhòp tim chaäm. • ÖÙc cheá maïch (vasodepressor): giaûm tröông löïc giao caûm vaø tuït HA thöù phaùt. • Phoái hôïp.

 21. TẠO NHỊP Ở CÁC BỆNH NHÂN NGẤT DO NGUYÊN NHÂN THẦN KINH TIM VÀ TĂNG NHẬY CẢM XOANG CẢNH CLASS I Taêng nhaûy caûm xoang caûnh coù yù nghóa: eùp xoang caûnh toái thieåu gaây ra ngaát vaø voâ taâm thu thaát >3 giaây maø khoâng coù duøng thuoác naøo aûnh höôûng treân nuùt xoang hay daãn truyeàn AV (C) CLASS IIA • Ngaát taùi dieãn maø khoâng coù bieán coá thuùc ñaåy roõ raøng nhöng coù taêng nhaïy caûm ñaùp öùng öùc cheá tim (C) • Ngaát taùi dieãn vôùi trieäu chöùng nghieâm troïng keøm nhòp chaäm ñöôïc ghi nhaän ngaãu nhieân hay luùc laøm nghieäm phaùp baøn nghieâng.(B)

 22. TẠO NHỊP Ở CÁC BỆNH NHÂN NGẤT DO NGUYÊN NHÂN THẦN KINH TIM VÀ TĂNG NHẬY CẢM XOANG CẢNH CLASS III • Taêng hoaït tính ñaùp öùng öùc cheá tim ñoái vôùi kích thích xoang caûnh khoâng gaây trieäu chöùng hay trieäu chöùng mô hoà nhö choùng maët hay caûm giaùc laâng laâng hay caû hai (C) • Ngaát taùi dieãn,caûm giaùc laâng laâng hay choùng maët maø khoâng coù taêng hoaït tính ñaùp öùng öùc cheá tim. (C) • Ngaát do taêng tröông löïc giao caûm ngöøa coù hieäu quaû baèng caùch traùnh caùc kích thích treân. (C)

 23. NGĂN NGỪA VÀ CẮT CƠN NHỊP NHANH BẰNG TẠO NHỊP:xaùc ñònh töï ñoäng vaø caét côn nhòp nhanh CLASS IIA Nhòp nhanh treân thaát taùi dieãn coù trieäu chöùng ñöôïc caét côn baèng taïo nhòp sau khi thaát baïi khoâng kieåm soaùt nhòp baèng ñieàu trò thuoác hay ñoát ñieän hoaëc gaây ra caùc taùc duïng phuï khoâng dung naïp ñöôïc (C)

 24. NGĂN NGỪA VÀ CẮT CƠN NHỊP NHANH BẰNG TẠO NHỊP:xaùc ñònh töï ñoäng vaø caét côn nhòp nhanh Class IIb Nhòp nhanh treân thaát hay cuoàng nhó taùi dieãn ñöôïc caét côn baèng vieäc taïo nhòp nhö laø giaûi phaùp thay theá thuoác hay ñoát ñieän. (C) Class III • Nhòp nhanh thöôøng xuyeân ñöôïc gia toác hoaù hay chuyeån thaønh rung nhó do taïo nhòp. • Söï hieän dieän cuûa caùc ñöôøng daãn truyeàn phuï vôùi khaû naêng daãn truyeàn xuoâi doøng ( anterograde) nhanh coù hay khoâng keøm söï tham gia cuûa caùc ñöôøng naøy trong cô cheá nhòp nhanh

 25. NGĂN NGỪA VÀ CẮT CƠN NHỊP NHANH BẰNG TẠO NHỊP:Caùc khuyeán caùo ñeå ngöøa côn nhòp nhanh CLASS I Nhanh thaát keùo daøi leä thuoäc khoaûng ngöøng, coù hay khoâng keøm QT daøi, trong ñoù hieäu quaû cuûa taïo nhòp tim ñöôïc ghi nhaän roõ.(möùc baèng chöùng C) CLASS IIA Caùc beänh nhaân nguy cô cao coù hoäi chöùng QT daøi baåm sinh. (möùc baèng chöùng C)

 26. NGĂN NGỪA VÀ CẮT CƠN NHỊP NHANH BẰNG TẠO NHỊP:Caùc khuyeán caùo ñeå ngöøa côn nhòp nhanh CLASS IIB • Nhòp nhanh treân thaát vaøo laïi taïi nuùt AV hay AV ( söû duïng ñöôøng phuï) khoâng ñaùp öùng vôùi thuoác hay ñoát ñieän. (möùc baèng chöùng C) • Ngaên ngöøa rung nhó coù trieäu chöùng taùi dieãn, trô vôùi thuoác ôû beänh nhaân coù keøm roái loaïn chöùc naêng nuùt xoang. (möùc baèng chöùng C)

 27. NGĂN NGỪA VÀ CẮT CƠN NHỊP NHANH BẰNG TẠO NHỊP:Caùc khuyeán caùo ñeå ngöøa côn nhòp nhanh CLASS III • Coù hoaït ñoäng cuûa nhòp thaát laïc vò phöùc taïp hay thöôøng xuyeân khoâng keøm nhòp nhanh thaát vaø hoäi chöùng QT daøi. • Nhanh thaát xoaén ñænh do caùc nguyeân nhaân coù theå ñieàu trò ñöôïc.

 28. TAÏO NHÒP TRONG CAÙC TÌNH HUOÁNG ÑAËC BIEÄTTẠO NHỊP Ở BỆNH NHÂN CÓ TIM BẨM SINH: CLASS I • Block AV ñoä II hay ñoä III tieán trieån keøm vôùi nhòp chaäm coù trieäu chöùng, roái loaïn chöùc naêng thaát traùi hay cung löôïng tim thaáp (C) • Roái loaïn chöùc naêng nuùt xoang keøm vôùi trieäu chöùng cuûa nhòp chaäm baát töông hôïp tuoåi. • Block AV ñoä II hay ñoä III haäu phaãu tieán trieån khoâng mong ñôïi hay toàn taïi hôn 7 ngaøy sau moå tim. (B,C) • Block AV ñoä III baåm sinh keømnhòp thoaùt phöùc boä QRS roäng, oå laïc vò thaát phöùc taïp hay loaïn chöùc naêng thaât traùi. (B) • Block AV ñoä III baåm sinh ôû nhuõ nhi vôùi taàn soá thaát <50-55 l/p hay beänh tim baåm sinh vaø taàn soá thaát <70 l/p (B,C) • Nhanh thaát phuï thuoäc khoaûng nghæ daøi coù hay khoâng keøm QT daøi trong ñoù taïo nhòp tim cho thaáy hieäu quaû roõ raøng. (B)

 29. TAÏO NHÒP TRONG CAÙC TÌNH HUOÁNG ÑAËC BIEÄTTẠO NHỊP Ở BỆNH NHÂN CÓ TIM BẨM SINH:CLASS IIA • Hoäi chöùng nhòp nhanh nhòp chaäm coù nhu caàu duøng thuoác choáng loaïn nhòp khaùc Digitalis keùo daøi.(C) • Block AV ñoä III baåm sinh ôû treû > 1 tuoåi vôùi ñaùp öùng thaát trunh bình <50 l/p hoaëc coù caùc khoaûng ngöng ñaùp öùng thaát ñoät ngoät 2 ñeán 3 laàn ñoä daøi chu kyø cô baûn hoaëc keøm vôùi trieäu chöùng cô naêng do nhòp tim khoâng ñaït. (B) • Hoäi chöùng QT daøi vôùi block AV ñoä III hay ñoä II daãn truyeàn 2:1 (B) • Nhòp chaäm xoang khoâng trieäu chöùng ôû treû em coù beänh tim baåm sinh phöùc taïp vôùi taàn soá tim luùc nghæ <40 l/p hay coù khoaûng döøng nhòp thaát >3 giaây (C) • Beänh nhaân coù beänh tim baåm sinh phöùc taïp vaø huyeát ñoäng baát phuïc hoài do nhòp chaäm xoang hay maát ñoàng boä nhó thaát. (C)

 30. TAÏO NHÒP TRONG CAÙC TÌNH HUOÁNG ÑAËC BIEÄTTẠO NHỊP Ở BỆNH NHÂN CÓ TIM BẨM SINH: CLASS IIB • Block AV ñoä III haäu phaãu thoaùng qua ñaõ chuyeån veà nhòp xoang nhöng coøn block phaân nhaùn toàn löu. (C) • Block AV ñoä III baåm sinh ôû sô sinh, nhuõ nhi, thieáu nieân vaø thanh nieân nhöng coù taàn soá tim chaáp nhaän ñöôïc, phöùc boä QRS heïp vaø chöùc naêng thaát bình thöôøng. (B) • Nhòp chaäm xoang khoâng trieäu chöùng ôû thieáu nieân coù beänh tim baåm sinh vôùi taàn soá tim luùc nghæ < 40 l/p hay khoaûng döøng nhòp thaát > 3 giaây. (C) • Beänh lyù cô thaàn kinh vôùi baát kyø möùc ñoä block AV coù hay khoâng coù trieäu chöùng do coù theå quaù trình tieán trieån block daãn truyeàn AV khoâng tieân löôïng ñöôïc. (möùc baèng chöùng B)

 31. TAÏO NHÒP TRONG CAÙC TÌNH HUOÁNG ÑAËC BIEÄTTẠO NHỊP Ở BỆNH NHÂN CÓ TIM BẨM SINH: CLASS III • Block AV haäu phaãu thoaùng qua vôùi daãn truyeàn nhó thaát bình thöôøng trôû laïi trong voøng 7 ngaøy. (B) • Block 2 phaân nhaùnh haäu phaãu khoâng trieäu chöùng coù hay khoâng keøm block AV ñoä I. (C) • Block AV ñoä II tyùp I khoâng trieäu chöùng. (C) • Nhòp chaäm xoang khoâng trieäu chöùng ôû thieáu nieân coù khoaûng RR daøi nhaát nhoû hôn 3 giaây vaø taàn soá tim toái thieåu > 40 l/p. (C)

 32. TAÏO NHÒP TRONG CAÙC TÌNH HUOÁNG ÑAËC BIEÄTCAÙC KHUYEÁN CAÙO TAÏO NHÒP TIM CHO BEÄNH CÔ TIM DAÕN NÔÛ TÖÏ PHAÙT CLASS I Chæ ñònh cho caùc roái loaïn chöùc naêng nuùt xoang hay block AV ñaõ ñöôïc moâ taû tröôùc ñoù. (C) Class IIa Taïo nhòp tim hai buoàng thaát ôû beänh nhaân suy tim NYHA III-IV coù beänh cô tim daõn hay beänh cô tim thieáu maùu, phöùc boä QRS 130ms, ñöôøng kính cuoái taâm tröông thaát traùi  55mm vaø EF  35%. (möùc baèng chöùng A)

 33. TAÏO NHÒP TRONG CAÙC TÌNH HUOÁNG ÑAËC BIEÄTCAÙC KHUYEÁN CAÙO TAÏO NHÒP TIM CHO BEÄNH CÔ TIM PHÌ ÑAÏI. Class I 1. Chæ ñònh cho caùc roái loaïn chöùc naêng nuùt xoang hay block AV ñaõ ñöôïc moâ taû tröôùc ñoù. (C) Class IIb 1.Beänh cô tim phì ñaïi coù trieäu chöùng trô vôùi thuoác coù taéc ngheõn ñöôøng ra thaát traùi luùc nghæ hay gaéng söùc. (A) Class III 1. .Caùc beänh nhaân coù trieäu chöùng hay ñöôïc kieåm soaùt baèng thuoác. 2.Caùc beänh nhaân khoâng coù baèng chöùng cuûa taéc ñöôøng ra thaát traùi.

 34. CHỈ ĐỊNH CHO LIỆU PHÁP CẤY MÁY PHÁ RUNG TIM VÀO CƠ THỂ

 35. CHỈ ĐỊNH CHO LIỆU PHÁP CẤY MÁY PHÁ RUNG TIM VÀO CƠ THỂ

 36. CHỈ ĐỊNH CHO LIỆU PHÁP CẤY MÁY PHÁ RUNG TIM VÀO CƠ THỂCAÙC KHUYEÁN CAÙO CHO LIEÄU PHAÙP CAÁY MAÙY PHAÙ RUNG VAØO CÔ THEÅClass I: • Ngöng tim do rung thaát hoaëc nhanh thaát khoâng phaûi do nguyeân nhaân thoaùng qua hay töï phuïc hoài. (A) • Nhanh thaát keùo daøi töï phaùt keøm vôùi beänh tim do baát thöôøng caáu truùc giaûi phaãu. (B) • Ngaát do nguyeân nhaân khoâng xaùc ñònh coù lieân quan ñeán laâm saøng vaø nghieâm troïng veà maët huyeát ñoäng do nhanh thaát hay rung thaát gaây ra luùc thaêm doø ñieän sinh lyù khi lieäu phaùp thuoác khoâng hieäu quaû, khoâng dung naïp, hoaëc khoâng thích hôïp. • Nhanh thaát khoâng keùo daøi keøm beänh maïch vaønh, nhoài maùu cô tim tröôùc ñoù, roái loaïn chöùc naêng thaát traùi vaø rung thaát hay nhanh thaát keùo daøi luùc thaêm doø ñieän sinh lyù maø khoâng khoáng cheá ñöôïc baèng thuoác choáng loaïn nhòp nhoùm I. (A)

 37. CHỈ ĐỊNH CHO LIỆU PHÁP CẤY MÁY PHÁ RUNG TIM VÀO CƠ THỂCAÙC KHUYEÁN CAÙO CHO LIEÄU PHAÙP CAÁY MAÙY PHAÙ RUNG VAØO CÔ THEÅ CLASS IIA Beänh nhaân coù EF  30% toái thieåu sau nhoài maùu cô tim 1 thaùng vaø 3 thaùng sau PT taùi thoâng maïch vaønh CLASS IIB • Ngöng tim ñöôïc nghó laø do rung thaát khi thaêm doø ñieän sinh lyù vaø ñöôïc ngöøa baèng caùc thuoác khaùc. (C) • Caùc trieäu chöùng traàm troïng do nhòp nhanh thaát keùo daøi trong khi chôø ñôïi phaãu thuaät gheùp tim. (C) • Caùc tình traïng gia ñình hay di truyeàn coù nguy cô cao ñeå roái loaïn nhòp thaát ñe doïa tính maïng nhö hoäi chöùng QT daøi hay beänh cô tim phì ñaïi. (B) • Nhanh thaát khoâng keùo daøi keøm beänh maïch vaønh, nhoài maùu cô tim tröôùc ñoù, roái loaïn chöùc naêng thaát traùi vaø rung thaát hay nhanh thaát keùo daøi luùc thaêm doø ñieän sinh lyù. (B)

 38. CHỈ ĐỊNH CHO LIỆU PHÁP CẤY MÁY PHÁ RUNG TIM VÀO CƠ THỂCAÙC KHUYEÁN CAÙO CHO LIEÄU PHAÙP CAÁY MAÙY PHAÙ RUNG VAØO CÔ THEÅ CLASS IIB • Ngaát taùi dieãn khoâng xaùc ñònh ñöôïc nguyeân nhaân nhöng coù roái loaïn chöùc naêng thaát vaø côn nhòp nhanh thaát ñöôïc gaây ra luùc thaêm doø ñieän sinh lyù khi caùc nguyeân nhaân ngaát khaùc bò loaïi tröø. • Ngaát do nguyeân nhaân khoâng giaûi thích ñöôïc hay tieàn söû gia ñònh coù ngöôøi ñoät töû khoâng giaûi thích ñöôïc keøm vôùi block nhaùnh phaùi ñieån hình hay khoâng ñieån hình vaø ñoaïn ST cheânh leân (hoäi chöùng Brugada. (C) • Ngaát ôû beänh nhaân coù beänh tim do toån thöông caáu truùc giaûi phaãu trong ñoù caùc thaêm doø xaâm laán vaø khoâng xaâm laán kyõ caøng vaãn khoâng tìm ra nguyeân nhaân. (C)

 39. CHỈ ĐỊNH CHO LIỆU PHÁP CẤY MÁY PHÁ RUNG TIM VÀO CƠ THỂCAÙC KHUYEÁN CAÙO CHO LIEÄU PHAÙP CAÁY MAÙY PHAÙ RUNG VAØO CÔ THEÅ CLASS III • Ngaát khoâng xaùc ñònh nguyeân nhaân khoâng do nhanh thaát hay beänh tim do baát thöôøng caáu truùc giaûi phaãu gaây ra. (C) • Nhanh thaát hay rung thaát lieân tuïc (C) • Rung thaát hay nhanh thaát gaây ra töø côn nhòp nhanh ñaùng ñeå phaãu thuaät hay ñoát ñieän; ví duï: rung nhó keøm vôùi hoäi chöùng Wolff-Parkinson-White, nhanh thaát buoàng toáng thaát phaûi, nhanh thaát traùi töï phaùt hay nhanh thaát taïi vuøng boù (fascicular VT). (C) • Nhanh thaát do roái loaïn coù phuïc hoài thoaùng qua (ví duï: nhoài maùu cô tim caáp, maát caân baèng ñieän giaûi, caùc thuoác, chaán thöông). Khi ñaõ ñieàu chænh caùc roái loaïn ñöôïc cho laø chaéc chaén naøy thì nhieàu khaû naêng laøm giaûm nguy cô taùi loaïn nhòp, (B)

 40. CHỈ ĐỊNH CHO LIỆU PHÁP CẤY MÁY PHÁ RUNG TIM VÀO CƠ THỂCAÙC KHUYEÁN CAÙO CHO LIEÄU PHAÙP CAÁY MAÙY PHAÙ RUNG VAØO CÔ THEÅ CLASS III • Caùc beänh lyù taâm thaàn kinh traàm troïng coù theå naëng theâm bôûi vieäc caáy caùc thieát bò y khoa vaøo ngöôøi hoaëc ngaên ngöøa theo doõi heä thoáng. (C) • Caùc beänh lyù giai ñoaïn cuoái khoâng theå soáng quaù 6 thaùng. (C) • Caùc beänh nhaân maïch vaønh coù roái loaïn chöùc naêng thaát traùi vaø QRS roäng khoâng keøm nhanh thaát thoaùng qua hay keùo daøi ôû beänh nhaân ñaõ phaãu thuaät baéc caàu ñoäng maïch vaønh. (C) • Suy tim NYHA IV trô khaùng trò ôû caùc beänh nhaân khoâng thích hôïp cho phaãu thuaät gheùp tim. (C)

 41. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ CHÚ Ý CỦA CÁC QUÝ ĐỒNG NGHIỆP !

 42. Taøi lieäu tham khaûo • AHA/ACC/ESC guideline for management of patient with ventricular arrhythmias and prevention SCD. 2006. • AHA/ACC/ESC guideline for management of patient with STEMI. 2004. • Arora.R et al: the role of implantable cardioverter-defibrillatiors in primary and secondary prevention SCD. In Cardiovascular therapeutics. 3th. 2007: 459-470. • ACC/AHA/NASPE 2002 guidline update for implantation of cardiac pacemakers and antiarrhythmiaa device- summary article. JACC 2002;40: 1703-1719. • Hayves.D.H: indications for permanent cardiac pacing. Uptodate. 15.1. 2007. • Zipes.D.P et Hayes.D.H: Cardiac pacemakers and Cardioverter-Defibrillator. In Braunwald”s heart disease. 7th . 2005; P: 767-802.