Download
32 bitni mikrokontroleri i primena ms1bmp 6 deo n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
32-bitni mikrokontroleri i primena - MS1BMP 6 . deo PowerPoint Presentation
Download Presentation
32-bitni mikrokontroleri i primena - MS1BMP 6 . deo

32-bitni mikrokontroleri i primena - MS1BMP 6 . deo

92 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

32-bitni mikrokontroleri i primena - MS1BMP 6 . deo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 32-bitni mikrokontroleri i primena - MS1BMP6. deo 2013 Nenad Jovičić

 2. Interrupt Mask Register Pending Request Register Software Interrupt Event Register Rising Trigger Selection Register Falling Trigger Selection Register Edge Detect Circuit EXTI[15:0] To NVIC Pulse Generator Event Mask Register EXTI Spoljašnji prekidi • Do 19 Interrupt/Events zahteva • Do 80 pinova se može koristiti kao EXTI ulaz. • EXTI linija 16 povezana na PVD izlaz • EXTI linija17 povezana na RTC Alarm događaj. • EXTI linija 18 povezana na USB Wake-up from suspend događaj • Dva konfiguraciona moda: • Interrupt mode: generisanje prekida • Event mode: generisanje buđenja sistema koji je u SLEEP ili STOP modu. • Nezavisni trigeri (rastuća, opadajuća ili obe ivice) • Status bit svake linije • EXTI periferija je povezana na APB2 da bi se skratilo vreme ragovanja (APB2 je u opštem slučaju brža od APB1 magistrale) • Mogućnost softverskog forsiranja bilo kog prekida/događaja.

 3. EXTI prekidi

 4. External interrupt configuration register 1 (AFIO_EXTICR1) • Na EXTIx ide uvek pinx

 5. Interrupt mask register (EXTI_IMR)

 6. Event mask register (EXTI_EMR)

 7. Rising trigger selection register (EXTI_RTSR)

 8. Falling trigger selection register (EXTI_FTSR)

 9. Software interrupt event register (EXTI_SWIER)

 10. Pending register (EXTI_PR)

 11. Memorijska mapa EXTI registara