Daňová soustava - PowerPoint PPT Presentation

da ov soustava n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Daňová soustava PowerPoint Presentation
Download Presentation
Daňová soustava

play fullscreen
1 / 11
Daňová soustava
191 Views
Download Presentation
loe
Download Presentation

Daňová soustava

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VY_32_INOVACE_30 - 13 Daňová soustava

  2. Daně • zákonem určená, povinná a nenávratná platba do státního rozpočtu vybíraná od právnických i fyzických osob • jsou placeny pravidelně nebo při určitých událostech (dědická, darovací…) • daně jsou dnes obvykle placeny v penězích, dříve byly běžné ve formě naturálií či roboty

  3. Dělení daní • daně přímé – placené přímo fyzickými a právnickými osobami. Zejména daně z příjmu (důchodové), daně z majetku a dědické • daně nepřímé – připočítávané k cenám zboží a služeb. Do státního rozpočtu je odvádějí prodávající (DPH a spotřební daně).

  4. Daně přímé • daně z příjmu: fyzické osoby, právnické osoby • srážková daň • silniční daň • daň z nemovitosti • daň dědická • daň darovací • daň z převodu nemovitosti

  5. Daně nepřímé • DPH (daň z přidané hodnoty) • spotřební daň

  6. Správa daní • správu daní upravuje zákon s názvem Daňový řád • daň vybírá správce daně • správce daně = finanční úřad • u právnických osob v místě sídla • u fyzických v místě bydliště

  7. Daňové přiznání • podává se za zdaňovací období • může být roční, čtvrtletní nebo měsíční • každá daň má stanovený termín přiznání • daňové přiznání určuje daňovou povinnost (výše odvodu do státního rozpočtu)

  8. Daň z příjmu fyzických osob • sazba činí 15% z upraveného základu daně • zákon o daních z příjmu rozlišuje 5 skupin příjmů: • příjmy ze závislé činnosti (hlavně mzda, ale i příjmy společníků v s.r.o. nebo komanditistů v k.s.) • příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (včetně prodeje autorských práv a umělecké činnosti) • příjmy z kapitálového majetku (hlavně úroky) • příjmy z pronájmu • ostatní příjmy (příležitostné příjmy, příjmy z prodeje bytů, výhry v loteriích...)

  9. DPH • v současné době v ČR existují 2 sazby této daně: • základní (20%) – od 1. 1. 2013 (21%) ? • snížená (14%: potraviny, knihy, kulturní akce) – od 1. 1. 2013 (15%)? • plátce daně musí být registrován • tuto povinnost mají fyzické či právnické osoby, jejichž obrat přesáhl za předcházejících 12 měsíců 1 milion korun

  10. Spotřební daň • jejich předmětem jsou vybrané výrobky: minerální oleje (hlavně výrobky z ropy), líh a lihoviny, pivo, víno a tabákové výrobky • plátcem je výrobce a prodejce, poplatníkem koncový zákazník