1 / 20

ביטוח פנסיוני – בהיבט חוק הבטוח הלאומי ביטוח זקנה ושאירים ביטוח נכות כללית נכות מעבודה

ביטוח פנסיוני – בהיבט חוק הבטוח הלאומי ביטוח זקנה ושאירים ביטוח נכות כללית נכות מעבודה. ביטוח זקנה כללי: עפי' חוק הביטוח הלאומי זכאים תושב ישראל שהגיע לגיל המזכה בקצבת זקנה, ובלבד שהיו מבוטחים פרק זמן כנדרש בחוק, ושולמו בעדם דמי ביטוח כחוק. תנאי זכאות מבוטחים

Télécharger la présentation

ביטוח פנסיוני – בהיבט חוק הבטוח הלאומי ביטוח זקנה ושאירים ביטוח נכות כללית נכות מעבודה

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ביטוח פנסיוני – בהיבט חוק הבטוח הלאומי • ביטוח זקנה ושאירים • ביטוח נכות כללית • נכות מעבודה

 2. ביטוח זקנה כללי: עפי' חוק הביטוח הלאומי זכאים תושב ישראל שהגיע לגיל המזכה בקצבת זקנה, ובלבד שהיו מבוטחים פרק זמן כנדרש בחוק, ושולמו בעדם דמי ביטוח כחוק. תנאי זכאות מבוטחים גבר: תושב ישראל שעלה ארצה לפני הגיעו לגיל 62 בהתאם לתאריך לידתו. אשה: תושבת ישראל שעלתה לארץ לראשונה לפני גיל 62 והיא אחת מאלה: * אשה לא נשואה-רווקה, גרושה, אלמנה שאינה בת קצבה * אשה נשואה שעובדת מחוץ למשק ביתה. * אשה נשואה שבן זוגה אינו מבוטח בביטוח זקנה ושאירים * עגונה * עקרת בית-עשויה בתנאים מסוימים להיות זכאית לקצבת זקנה.

 3. תנאי זכאות הגעה לגיל הפרישה הגיל שבו זכאי מבוטח לקצבת זקנה, בתנאי שהכנסותיו מעבודה אינן עולות על הסכום המירבי או הכנסות שלא מעבודה אינן עולות על סכום מסוים. הכנסה מפנסיה – לא מובאת בחשבון. גיל זכאות הגיל שבו מבוטח זכאי לקצבת זקנה ללא מבחני הכנסה בגיל 70 ל – 2 המינים.

 4. השלמת תקופת אכשרה (ביטוח) • 60 חדשי ביטוח בתוך 10 שנים אחרונות שקדמו לגיל המזכה בקצבה. • 144 חדשים. פטורים מתקופת אכשרה גרושה, אלמנה, עגונה, נשואה שעלתה לפני גיל הזכאות, נשואה שבן זוגה אינו מבוטח, אשה שקיבלה קצבת נכות כללית בחדש שקדם לחדש הזכאות לקצבת זקנה.

 5. תשלום דמי ביטוח כחוק עובד שכיר – חובת התשלום מוטלת על מעבידו וקצבת הזקנה אינה נפגעת בשל חוב המעביד. עובד עצמאי – אחראי לתשלום בעד עצמו. מבוטח שאינו עובד ואינו עצמאי – עליו לשלם בעצמו, עד למועד זכאותו לקצבת זקנה

 6. מבחן הכנסות בגיל הפרישה – גיל הזכאות לקצבת זקנה הכנסות עבודה • מבוטח שיש לו הכנסה הנמוכה מ 5181 ₪ (1/14) ליחיד או 6908 ₪ לזוג – עשוי לקבל קצבה מלאה. • מבוטח שהכנסותיו עולות על הסכומים לעיל, עשוי לקבל קצבת זקנה יחסית או לחלופין לזכות בתוספת דחית פרישה של 5% לכל שנת דחיית הקצבה – גיל 70. הכנסות שאינן נלקחות בחשבון לצרך בדיקת הזכאות הכנסה מקצבה המשולמת עפי' חוק ישראלי או דיני חוץ או עפי' הסכם קיבוצי או חוזה שנעשו בישראל או בחו"ל (כגון פנסיה בארץ או פנסיה מגרמניה). הפרשי הצמדה על מלוות, פקדונות או תכניות חסכון – שפטורים ממס הכנסה.

 7. שיעורי הקצבה קצבת יחיד – 1531 ₪ (1.1.14) קצבה לזוג – 2301 ₪ (1.1.14) תוספת ותק – למבוטח מעל 10 שנות בטוח – 2% מהקצבה בעד כל שנת ביטוח מלאה החל מהשנה ה – 11 – 50% תוספת מהקצבה. עקרת בית – אינה זכאית לתוספת ותק. תוספת דחית פרישה במקרים בהם הכנסות העבודה, או הכנסות משולבות עולות על הסכומים המותרים המזכים בגימלה.

 8. שיעור התוספת – 50% מהקצבה (כולל תוספת הותק) בעד כל שנה (מגיל הפרישה – גיל הזכאות). תוספת בגין תלויים בת זוג – 50% מהקצבה בן זוג – 50% מהקצבה ילד – (עד 2 ילדים) – 5.6% מהסכום הבסיסי.

 9. שהות בחו"ל מבוטח השוהה בחו"ל עד 3 חדשים, תשולם הקצבה כמקובל. שהייה מעבר ל –3 חדשים – יש להודיע בכתב למוסד על הנסיעה. בתנאים מסוימים ימשיך לקבל הקצבה גם בעת השהיה בחו"ל. מי ששוהה במדינת אמנה – לביטוח סוציאלי, תשולם הקצבה באותה מדינה – בהתאם לכללי האמנה. מי שיצא לארה"ב או לבלגיה – לאחר הזכאות, תשלום הקצבה גם בעת שהותו בחו"ל.

 10. מענק פטירה מבוטח שמקבל קצבת זקנה, שאירים נכות כללית, שר"מ, נכות מעבודה – ישולם מענק חד פעמי למי שהיה בן זוגו בשעת פטירתו. באין בן זוג – ישולם לילדו של מקבל הקצבה. שיעור המענק – 8757 ש"ח (1/2014).

 11. שאירים תנאי זכאות: א) הנפטר היה תושב ישראל בעת פטירתו • מי שנולד בחו"ל – בתנאי שעלה ארצה לפני הגיעו לגיל 62 בהתאם לתאריך לידתו. • הנפטרת היתה תושבת ישראל בעת הפטירה והיתה: • שכירה או עצמאית • אינה נשואה (למעט אלמנה שמקבלת גימלה מהמוסד) • נשואה ובעלה אינו מבוטח • מקבלת קצבת נכות כללית • עגונה עפ"י חוק הביטוח הלאומי

 12. ב) השלמת תקופת אכשרה הנפטר/ת השלים/מה אחת מתקופות האכשרה האלה: • 12 חדשים לפני הפטירה • 24 חדשים רצופים או לא רצופים, ב – 5 השנים לפני הפטירה • 60 חדשים רצופים או לא רצופים ב – 10 השנים לפני הפטירה • 144 חדשים, גם לא רצופים. פטור מתקופת אכשרה • פטורה בתוך שנה מיום שנעשה/תה תושב/ת ישראל • פטורה טרם גיל 19

 13. גימלת שאירים שיעור הגימלה- לאלמן/נה שיש עמם ילד או שהם בגיל 50 ויותר 17.7% מהשכר הממוצע. תוספת לקצבה 2% מהקצבה לכל שנה נוספת מעל 10 שנות ביטוח – מקסימום 50%. מענק נישואין – בשווי 36 קצבאות חדשניות, ב – 2 חלקים. מענק שאירים – אלמן או אלמנה מתחת לגיל 40 שאין עמם ילד; 36 קצבאות שאירים.

 14. נכות כללית מבוטח כל תושב ישראל שמלאו לו 18 שנה, וטרם הגיע לגיל הפרישה. מיהו נכה? מבוטח, שכתוצאה מליקוי גופני או נפשי, מתקיים בו אחד מאלה (א) אין לו הכושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד ואינו משתכר סכום השווה ל – 25% מהשכר הממוצע. (ב) כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד, צומצמו עקב הליקוי, בבת אחת או בהדרגה ב 50% ויותר.

 15. עקרת בית נכה עקב ליקוי איבדה 50% לפחות מכושרה לתפקד במשך הבית. תנאי הזכאות לקצבת נכות – אי הכושר נוצר בהיותו תושב ישראל.

 16. שיעורי הקצבה א. נכה או עקרת בית שנקבעה להם דרגת אי כושר בשיעור של 75% או יותר זכאים לקצבת נכות חדשית מלאה – 2342 ₪ (1.12), בנוסף, מי שיש לו נכות רפואית של 50% לפחות זכאי לקצבה חדשית נוספת שנעה בין 252 ₪ - 372 ₪. ב. נכה או עקרת בית נכה שנקבעה להם דרגת אי כשר בשיעור בין 60% ל – 74%, זכאים לקצבת נכות חדשית חלקית. נכה שיש לו תלויים – זכאי לתוספת בעדם (עבור 2 ילדים ראשונים – 40% מהקצבה המשולמת לנכה).

 17. נכות מעבודה מבוטחים עובד שכיר עובד עצמאי הכשרה מקצועית שיקום מקצועי אסיר / עציר בעבודות שיקום מי ששכרו נקבע עפי' חוק

 18. מיהו "נכה עבודה" ? מבוטח שעקב פגיעה בעבודה נפגע כושרו לעבוד, והוא אינו מסוגל לעשות עבודה שבן גילו ומינו מסוגל לעשותה. מועד הגשת התביעה תוך 12 חדשים ממועד הפגיעה. רצוי למסור התביעה לנכות סמוך לתום תקופת תשלום דמי הפגיעה. קביעת דרגת נכות ל – 2 ליקויים ויותר – דרגת הנכות תקבע לפי חישוב משוקלל של % הנכות (לא חיבור של האחוזים).

 19. הגדלת דרגת נכות לנפגע שאינו מסוגל לחזור לעבודה (תקנה 15) כאשר לנפגע דרגת נכות לצמיתות, בודקת הועדה אם הנכות שנגרמה לו משפיעה על היכולת שלו לחזור לעבודה שעבד בה לפני הפגיעה, ובנוסף אם הנכות גרמה לירידה קבועה של יותר מ 20% מהכנסותיו. הועדה יכולה להגדיל דרגת הנכות לצמיתות עד מחצית מדרגת הנכות שנקבעה לו. דרגות נכות 0 – 8% - אין זכאות 9% - 19% מענק חד פעמי 20% + קצבה חדשית קצבת נכות חדשית = ממוצע שכר ברבע השנה לפני התאונה X75% X%הנכות.

 20. דרגת נכות לנכה "נזקק" נפגע שנקבעה לו דרגת נכות זמנית נמוכה מ 100% ועקב נכותו אינו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי ואין לו הכנסה מעיסוק כלשהו, עשוי להיות זכאי לדרגת נכות זמנית בשיעור של 100%. הדרגה תיקבע לתקופה של עד 4 חודשים , לשם כך הנפגע צריך להגיש תביעה ל"נכה נזקק".

More Related