1 / 5

Kenen puoleen kääntyä ensimmäiseksi yliopistoyhteistyössä ? -tutkimusyhteistyö

Kenen puoleen kääntyä ensimmäiseksi yliopistoyhteistyössä ? -tutkimusyhteistyö. Pekka Räsänen Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Oulun yliopisto. Yritykselle tehtäväksi ennen yhteistyötä. Mikä on yrityksen tarve ? Määritelty ongelma ja sen ratkaisu TILAUSTUTKIMUS

Télécharger la présentation

Kenen puoleen kääntyä ensimmäiseksi yliopistoyhteistyössä ? -tutkimusyhteistyö

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Kenen puoleen kääntyä ensimmäiseksi yliopistoyhteistyössä?-tutkimusyhteistyö Pekka Räsänen Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Oulun yliopisto

  2. Yritykselle tehtäväksi ennen yhteistyötä • Mikä on yrityksen tarve ? • Määritelty ongelma ja sen ratkaisu • TILAUSTUTKIMUS • Uusi näkökulma yrityksen oman t&k-hankkeen tueksi • YHTEISRAHOITTEINEN TUTKIMUSHANKE • Osaamisresurssin hankkiminen • OPISKELIJA-/OPINNÄYTETYÖ • Uusi tuote / palvelu • TEKNOLOGIAN SIIRTOHANKE (LISENSSI) • PROJEKTITYÖ

  3. Yhteistyön muodot • Tilaustutkimus (”alihankinta”) • Oikeudet tuloksiin (IPR) tilaajan • Täysin tilaajan maksama toimeksianto • Yhteisrahoitteinen tutkimushanke • Ns. kurkistusoikeus tuloksiin • Kesto tyypillisesti 1-3 vuotta • Rahoitus <20% kokonaiskuluista (mukana 2-3 yritystä) • Opinnäytetyö • Opinnäyte on julkinen asiakirja • Laajuus 2-6htkk • Projektityö • UUTTA!!! MBA opiskelijaryhmä (esimerkiksi markkinaselvitys) • Työn sisältö, laajuus ja tavoitteet määritellään tapauskohtaisesti yrityksen, työn ohjaajan sekä opiskelijan kanssa.

  4. Miten edetä ? • Yhteydenotto suoraan laitoksen henkilöön esim. alan professoriin, jos sellainen on tiedossa • TAI • Pekka Räsänen, pekka.rasanen@oulu.fi • Niko Mikkola, niko.mikkola@cie.fi (Center for Internet Excellence) • Neuvottelut • Yhteistyön muoto ja sopimukset • Projektin toteutus • Tulosten siirto ja käyttöönotto yrityksessä

  5. Kiitos !Kommentteja, kysymyksiä ? Pekka Räsänen pekka.rasanen@oulu.fi Puh. 08-553 7343 www.oulu.fi/tupa

More Related