Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Phoøng nhoû PowerPoint Presentation
Download Presentation
Phoøng nhoû

Phoøng nhoû

142 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Phoøng nhoû

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Chaøo, Teân cha laø Gioan, nhöng ñoái vôùi moïi ngöôøi thì cha laø Don Bosco! Cha sinh ngaøy 16 thaùng 8 naêm 1815 caùch Torino vaøi kilomet. Boá cuûa cha teân laø Phan-xi-co vaø Meï teân laø Ma-gari-ta, hoï ñeàu laø noâng daân; cha coù hai anh trai laø An-toân vaø Giu-se.

 2. Cha quyeát ñònh keå cho chuùng con veà Cha: môøi chuùng con thaêm ngoâi nhaø cuûa Cha nheù Saân chôi Phoøng nhoû Nhaø beáp Moät vaøi nôi trong nhaø naøy coù yù nghóa raát ñaëc bieät ñoái vôùi Cha.

 3. Ñaây laø nhaø cuûa Cha... Khi Boá cuûa Cha cheát ñi, Cha chæ môùi ñöôïc hai tuoåi vaø Meï cuûa Cha, ngoaøi vieäc chaêm soùc caùc con, ñaõ phaûi laøm vieäc ñoàng aùng thay theá Boá cuûa Cha. Meï cuûa Cha laø moät ngöôøi phuï nöõ raát maïnh meõ... Coâng vieäc naëng nhoïc treân caùnh ñoàng khieán Meï khoâng theå laøm moät mình ñöôïc nöõa. Vì theá, anh em cuûa Cha ñaõ cuøng nhau giuùp ñôõ cho Meï...

 4. Caên phoøng nhoû cuûa Cha... Luùc aáy, Cha ñöôïc khoaûng 9 tuoåi, chính trong caên phoøng naøy, Cha mô moät giaác mô kyø laï... ...Giaác mô aáy ñaõ ñeå laïi moät aán töôïng saâu xa trong suoát cuoäc soáng cuûa Cha!

 5. Döôøng nhö Cha ñang ôû raát gaàn nhaø mình, trong moät saân chôi lôùn. Coù raát nhieàu thanh thieáu nieân, moät vaøi ñöùa noùi phaïm thöôïng. Khi nghe nhöõng lôøi aáy, Cha baét ñaàu vung ra nhöõng cuù ñaám ôû beân phaûi vaø beân traùi. Vöøa luùc aáy, xuaát hieän moät Ngöôøi laï... Khoâng phaûi baèng nhöõng cuù ñaám cuù ñaù, nhöng vôùi loøng dòu hieàn, con seõ phaûi chinh phuïc caùc treû naøy... Ai ñaõ ra leänh cho con phaûi laøm nhöõng ñieàu khoâng theå ñöôïc nhö theá??? Con môùi chæ ñöôïc 9 tuoåi, laøm sao con coù theå laøm ñöôïc ñieàu gì?

 6. Caâu traû lôøi: “Ta laø Ñaáng maø Meï cuûa con ñaõ daïy con phaûi chaøo ba laàn moãi ngaøy, teân cuûa Ta ö, haõy hoûi Meï cuûa Ta”. Thình lình, moät Baø vôùi daùng veû uy nghi xuaát hieän. Cha raát boái roái nhöng Baø aáy ra hieäu cho Cha tieán laïi gaàn Baø aáy vaø Baø caàm laáy tay Cha. Baø ñaõ giuùp Cha nhaän ra raèng taát caû caùc thieáu nieân ñaõ bieán maát, vaø thay vaøo choã cuûa chuùng, nhöõng con deâ, choù döõ, meøo... Baø noùi vôùi Cha: “Con haõy trôû neân khieâm nhöôøng, maïnh meõ vaø cöôøng traùng. Ñieàu maø con thaáy xaûy ra cho caùc thuù vaät naøy, con cuõng phaûi laøm nhö theá ñoái vôùi caùc con caùi cuûa Ta”.

 7. Cha quay laïi vaø cha ñaõ thaáy thay vaøo choã cuûa nhöõng con thuù döõ, xuaát hieän nhöõng con chieân hieàn laønh... Cha chaúng hieåu gì caû, neân Cha ñaõ xin Baø aáy giaûi thích cho Cha roõ...

 8. Chæ moät vaøi naêm sau Cha hieåu raèng trong giaác mô, Gieâsu vaø Maria, caùc Ngaøi ñaõ chæ cho Cha bieát cha phaûi laøm gì trong cuoäc ñôøi cuûa Cha.

 9. Nhaø beáp...

 10. Nhaø beáp ñaõ laø nôi cuûa tình gia ñình. Chính trong moâi tröôøng naøy maø Cha ñaõ thöïc taäp theá naøo laø ñöùc baùc aùi, söï kieân nhaãn, tình yeâu daønh cho nhöõng ngöôøi khoâng quen bieát maø hoï ñaõ ñeán goõ cöûa nhaø vaø xin baùnh aên... Khoâng chæ nhö theá... Thieân Chuùa ñaõ thöïc söï gaàn guõi ñoái vôùi gia ñình. Meï Ma-ga-ri-ta ñaõ thuoäc loøng moät soá ñoaïn Kinh Thaùnh.… Caùc anh em cuûa Cha khoâng ñöôïc theo hoïc giaùo lyù, nhö theá, chính Meï Ma-ga-ri-ta ñaõ daïy Cha vaø caùc anh veà nieàm tin.

 11. Töø ñoù, Cha baét ñaàu xaây döïng moái töông quan ñôn sô vaø saâu xa vôùi Thieân Chuùa. Trong gia ñình, Cha haáp thuï moät loøng tin töôûng vaø kính troïng con thaûo ñoái vôùi Thieân Chuùa Vaâng, Ngaøi laø Ñaáng Sieâu Vieät, nhöng cuõng laø Thieân Chuùa raát gaàn guõi vôùi “ñôøi thöôøng”, traøn ngaäp trong moïi “dieãn bieán cuûa gia ñình”.

 12. Lôùn leân, Cha cuõng ñaõ hieåu raèng tình cha vaø tình meï noàng aám aáy Cha ñaõ nhaän ñöôïc töø thöôû nhoû, phaûi ñöôïc trao ñeán khoâng chæ cho nhöõng ai khoâng coù moät maùi nhaø, nhöng ngay caû cho ai khoâng coù moät gia ñình. Trong suoát nhöõng naêm thaùng hoïc ôû tröôøng, thôøi gian troâi raát nhanh, vaø cöù nhö theá, Giaác Mô TRÔÛ THAØNH LINH MUÏÏC” cuõng ñaõ ñeán.

 13. Sau nhöõng naêm hoïc taïi Chuûng Vieän, Cha trôû thaønh linh muïc treû ôû Torino. Vôùi nhieàu thanh thieáu nieân, Cha tìm caùch cho chuùng moät choã ñeå vui chôi, giaûi trí, ñeå soáng cuøng vôùi nhau, ñeå caàu nguyeän vaø ca haùt. Ñoù laø moät noã löïc ñaày khoù khaên khieán Cha phaûi traû giaù nhieàu baèng lao nhoïc vaø nöôùc maét... Nhöng cuoái cuøng vaøo moät ngaøy noï...

 14. Coù moät ngöôøi ñaõ nghe tin raèng Cha ñang kieám moät nôi ñeå tuï hoïp caùc thanh thieáu nieân cuûa Cha Oâng ta quyeát ñònh baùn laïi cho Cha moät nhaø kho cuõ kyõ. Sau khi ñaõ doïn deïp, saép xeáp laïi, vaøo ngaøy leã Phuïc Sinh naêm 1846, cuoái cuøng Cha ñaõ thaønh coâng trong vieäc ñöa caùc thanh thieáu nieân cuûa Cha ñeán Nguyeän Xaù môùi!

 15. Moïi thieáu nieân, ñeàu caûm thaáy nhö “nhaø” cuaû mình. Ngang qua nhöõng troø chôi, nhöõng kinh nguyeän, Saùch Thaùnh, Cha ñaõ tìm caùch ñeå chuyeån trao taát caû nhöõng gì maø Meï Ma-ga-ri-ta ñaõ daïy Cha töø thöôû nhoû. Tình yeâu, lao ñoäng, söï chia seû, tình nghóa thaân thieát vôùi Thieân Chuùa vaø vôùi ngöôøi khaùc, nhöõng öôùc mô... Moãi thanh thieáu nieân vaøo trong Nguyeän xaù Pinardi ñeàu coù theå tìm thaáy taát caû nhöõng ñieàu naøy!

 16. Moät nguyeân taéc ñaõ theo Cha trong taát caû moïi söï: Yeâu quyù nhöõng gì maø ngöôøi treû yeâu quyù, nhö theá hoï cuõng seõ yeâu quyù nhöõng gì maø nhaø giaùo duïc yeâu quyù.

 17. Taïi nhieàu nôi, hoï ñaõ quyeát ñònh tieáp tuïc trao ban moät “ngoâi nhaø” cho chính ngöôøi treû nhö Cha ñaõ laøm theo göông maãu laø Chuùa Gieâsu... Nôi nhieàu ngöôøi khaùc, hoï ñaõ choïn ñeå trao ban nieàm vui, söï haân hoan, veû ñeïp cuûa cuoäc gaëp gôõ vôùi Chuùa Gieâsu...… Caû con nöõa, con cuõng coù theå thöïc hieän nhöõng öôùc mô cuûa con vaø haõy giuùp cho nhöõng baïn treû khaùc nhö con, hoï cuõng thöïc hieän ñöôïc nhöõng öôùc mô cuûa hoï. Cha vaø caùc con, chuùng ta cuøng nhau höôùng tôùi haønh trình cuûa söï Thaùnh Thieän!!!