Download
avtal om hemsjukv rden n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Avtal om hemsjukvården PowerPoint Presentation
Download Presentation
Avtal om hemsjukvården

Avtal om hemsjukvården

110 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Avtal om hemsjukvården

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Avtal om hemsjukvården Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende Presentation av avtalet som antogs i Läns-LAKO 5 maj 2012,för beslut även i Landstingets och kommunernas fullmäktige

  2. Tidplan Maj 2011: Projektstart Oktober 2011: Avsiktsförklaring med definitioner, avgränsningar och gemensamma ambitioner. Maj 2012: Avtalsförslag från styrgruppen antas av Läns-LAKO. Samverkan med fackliga företrädare. Juni-September 2012: Respektive kommunfullmäktige och landstings- fullmäktige behandlar avtalet. Sept/okt Skrivelse till regeringen om godkännande om skatteväxling. Hösten 2012: Arbete med förberedelser och stöd samt framtida vägledning inför övergången. 1 januari 2013: Skatteväxling och verksamhetsövergång.

  3. Värdegrund Gemensam värdegrund för länets hemsjukvård är: Vi utgår från patientens/brukarens behov Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens

  4. Avtalets uppbyggnad Avtalet (15 sidor)+ 12 bilagor + Fördjupningsdokument (om tillämpning etc) • Inledning • Avtalets omfattning och lagliga grund • Definitioner och avgränsningar, ansvarsfördelning • IT och informationsöverföring • Personal • Ekonomi • Uppföljning • Styrning och ledning • Säkerhet och krisberedskap • Avgifter, avtalstid, giltighet, ändringar och tillägg

  5. Vad kommunerna tar över = Skatteväxling: 34 öre Hemsjukvård till patienter dygnet runt, oavsett ålder och diagnos Insatser till och med specialistsjuksköterska, exvisdistriktssköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut Planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende (inklusive rehabilitering, habilitering och palliativ vård), till patient registrerad som mottagare av hemsjukvård på primärvårdsnivå, specialiserad somatisk och psykiatrisk hemsjukvård – från den dag behovet uppstår och vårdplan upprättats Planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå hos patienter i ordinärt boende som inte har hemsjukvård Förskrivning av hjälpmedel till personer i ordinärt boende

  6. Uppföljning • Båda huvudmännens ledning har, gemensamt och var för sig, ansvar för att avtalets viljeinriktning och värdegrund följs upp. • Kvalitetsindikatorer för att följa upp det förändrade huvudmannaskapet: • En baslinjemätning och uppföljning efter 1 år samt 3-5 år. • Datainsamling från register, enkäter till personal inom hemsjukvården samt intervjuer av personer som erhåller hemsjukvård. • Resultatet följs upp av: - ledningsgruppen för samverkan kommunerna – Landstinget på länsnivå- respektive huvudman. • Volym- och kostnadsutveckling • Efter tre år ska det genomföras en uppföljning som följd av: • • personalvolymer per yrkeskategori och köpta tjänster • • kostnad för medicintekniska produkter

  7. Styrning och ledning • En ledningsgruppen för samverkan mellan kommunerna och Landstinget ska • följa upp konsekvenser av det förändrade huvudmannaskapet, • vidta åtgärder och om det krävs, • föreslå kommunerna och Landstinget att gemensamt fatta erforderliga beslut med utgångspunkt från antagen värdegrund och viljeinriktning. • En grupp med mandat att hantera oklarheter avseende praktisk tillämpning av och om avtalet på vårdtagarnivå ska inrättas av Ledningsgruppen för samverkan. • En grupp för uppföljning av hemsjukvårdsavtalets tillämpning på övergripande politisk nivå ska inrättas av PKN och PD, eller motsvarande.

  8. Avtalstid Avtalet gäller 1 januari 2013 – 31 december 2018. Avtalet förlängs med fem år om inte endera Landstinget eller länets samtliga kommuner senast 12 månader före avtalstidens utgång sagt upp avtalet. Det i avtalet förändrade huvudmannaskapet är en icke omvändbar process!

  9. Mer information på vår webbplats:www.komhem.net