Download
j i h o m s t s k s o c i l n a s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s . PowerPoint Presentation
Download Presentation
J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s .

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s .

84 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s . Podnikatelská strategie pro rok 2015 Zhodnocení finančního plánu pro rok 2014 - 1.pololetí Finanční plán hospodaření pro rok 2015 Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4, P.O.BOX 100 IČ: 284 61 835 DIČ: CZ 28461835 Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 14669 Bank.spojení: ČS, č.účtu 109 698 369/0800 Tel.: 267 990 151, fax: 272 941 850 info@jmsoc.czwww.jmsoc.cz

  2. Podnikatelská strategie 2014 - hodnocení plnění Úvod • Jihoměstská sociální, a. s., dále jen JMS a.s., byla založena 12. 12. 2007 Svoji činnost zahájila 1. 4. 2009. • Podle § 6 zák. č. 108/2006 je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb - terénní, ambulantní, pobytové, či jejich kombinaci. JMS a.s. má také registraci pro NZZ, domácí péči a krizovou pomoc. • Cílovou skupinou osob, kterým společnost tyto služby nabízí jsou senioři, zdravotně postižení či osoby v obtížné sociální situaci, především s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 11. • V předchozích letech společnost jasně ukázala svoji potřebnost i nezbytnost. Je třeba do budoucna zvažovat její další působení a to hlavně v rámci finančního příspěvku MČ Praha 11k její činnosti, a tedy k poskytovaní sociálních služeb, které jsou v dikci kraje, tedy v našem případě hl. m. Prahy. • Hlavní úkoly pro rok 2014 • Zachovat široké spektrum poskytování sociálních služeb a hlavně snaha o zvyšování jejich kvality • Nadále společnost plní a naopak své služby se snaží rozšiřovat • Pokračovat ve stabilizaci a zefektivnění provozu a hledat možnosti pro další poskytování služeb. • Došlo k poklesu počtu zaměstnanců v DPS s udržením počtu klientů i kvality služeb • Dlouhodobým a trvalým cílem je zvyšování počtu uživatelů. • Dlouhodobě se počet uživatelů zvyšuje, ale dochází k snižování objemu poskytované péče. Jde o dlouhodobou záležitost způsobenou zejména skutečností, kdy uživatelé Příspěvek na péči nevyužívají k poskytování péče. • Získávání dalších finančních prostředků prostřednictvím doplňkových činností, pronájmů, dotací grantů a sponzorských darů. • Povedlo se získat dotaci z MPSV, na výsledky grantů z MHMP se stále čeká "Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní"

  3. J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Cesty • Stabilizovat stávající kolektiv zaměstnanců a zvýšení snahy o udržení kvalitních zaměstnanců • Dlouhodobý problém, hlavně v oblasti všeobecných zdravotních sester, obdobný problém trvá i v zdravotnických zařízeních. Důvodem je výše finančního ohodnocení, ale i specifika práce těchto sester v sociálních službách. Naopak se povedlo posílit kolektiv pracovníků přímé péče o muže. • Rozšíření spolupráce v oblasti: • 001 praktický lékař (rehabilitace) • trvá problematika celého poskytování, zatím zajišťujeme vlastními zaměstnanci, bez patřičného a možného ohodnocení ze strany vykazování na zdravotní pojišťovny • 101 lékař internista • Společnost je nadále přesvědčena o potřebnosti takovéhoto kroku , nicméně je složité najít odborníka, který by byl ochoten tuto činnost v Domově pro seniory vykonávat bez požadavku hrazení i ze strany poskytovatele sociálních služeb – tedy naší společnosti. To vše z důvodů, kdy dlouhodobě poskytované zdravotní péče lékaři je pro zdravotnická zařízení v našem objektu OC a DS prodělečná směrem k vykazování na zdravotní pojišťovny • Zlepšit kontrolní systém s preferencí kontroly kvality všech poskytovaných služeb. • Úkol dále trvá, probíhá šetření spokojenosti mezi uživateli po jeho vyhodnocení bude společnost zvažovat další kroky • Pokračovat ve vydávání periodika Jižánek, dále svoji kvalitní činností oslovovat další zájemce o služby. • Časopis je dále vydáván, dále plánujeme provoz kroužků pro seniory a cvičení pod dohledem fyzioterapeutů. Odpovědnost za plnění a hodnocení plnění: Jan Gabriel ředitel společnosti "Starajíccí se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní"

  4. Organizační struktura

  5. FINANČNÍ PLÁN HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI NA ROK 2014 k 30.6.2014

  6. Komentář k průběžným výsledkům hospodaření • Výsledky hospodaření za uvedené období se od plánu výrazně neliší a odpovídají skutečnostem .

  7. Podnikatelská strategie pro rok 2015 Úvod • Rok 2014 je rokem, kdy společnost hospodaří s podstatně nižším rozpočtem a to i přes poměrně značné rozšíření slzužeb. Dále se stále výrazněji projevuje problematika finanční situace uživatelů, kteří příspěvek na péči nevyužívají u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, případně ho nepoužívají na čerpání takových služeb vůbec. Pro rok 2015 je třeba dle finanční situace počítat sice s dalším zvyšováním počtu uživatelů a přitom s poklesem poskytovaných služeb. Společnost se dále zaměří na kvalitu, která by měla být hlavním cílem společnosti a kde má určité rezervy. Dále bude společnost usilovat o možnost získání dalších prostor pro rozšíření činnosti v rámci denního stacionáře a případně dalšího Domu pro seniory, který by měl být ale stavebně lépe řešen. V současné době je problémem hlavně nedostatek společenských prostor pro sociální činnost v Domově pro seniory a Ošetřovatelském centru. Dále bude společnost usilovat o získání certifikátu kvality.

  8. Podnikatelská strategie pro rok 2015 Cíle pro rok 2015 • Zachovat široké spektrum poskytování sociálních služeb a dále ho rozšiřovat, včetně kapacit. • Získání certifikátu kvality • Stabilizace personálního zajištění a to hlavně v oblasti všeobecná zdravotní sestra. • Dlouhodobým a trvalým cílem je zvyšování počtu uživatelů. • Získávání dalších finančních prostředků prostřednictvím doplňkových činností, pronájmů, dotací grantů a sponzorských darů.

  9. Podnikatelská strategie pro rok 2015 Cesty • Stabilizovat stávající kolektiv zaměstnanců a zvýšení snahy o udržení kvalitních zaměstnanců • Žádost o certifikaci systému kvality • Zvýšit komunikaci s uživateli k získání více informací ke kvalitě poskytovaných služeb • Pokračovat ve vydávání periodika Jižánek, v zajištění kroužků pro seniory a dalších aktivit. • Zajistit trvalé a dlouhodobé a předvídatelné financování společnosti, upravení základního jmění vzhledem k jeho současného stavu a odpisům. Zpracovala a navrhl: Jan Gabriel Prokurista a ředitel společnosti Schválil: Představenstvo společnosti Dne: 17.7.2014

  10. Finanční plán 2015