html5-img
1 / 10

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s .

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s. Podnikatelská strategie pro rok 2015 Zhodnocení finančního plánu pro rok 2014 - 1.pololetí Finanční plán hospodaření pro rok 2015. Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4, P.O.BOX 100 IČ: 284 61 835 DIČ: CZ 28461835

lorin
Télécharger la présentation

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s . Podnikatelská strategie pro rok 2015 Zhodnocení finančního plánu pro rok 2014 - 1.pololetí Finanční plán hospodaření pro rok 2015 Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4, P.O.BOX 100 IČ: 284 61 835 DIČ: CZ 28461835 Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 14669 Bank.spojení: ČS, č.účtu 109 698 369/0800 Tel.: 267 990 151, fax: 272 941 850 info@jmsoc.czwww.jmsoc.cz

  2. Podnikatelská strategie 2014 - hodnocení plnění Úvod • Jihoměstská sociální, a. s., dále jen JMS a.s., byla založena 12. 12. 2007 Svoji činnost zahájila 1. 4. 2009. • Podle § 6 zák. č. 108/2006 je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb - terénní, ambulantní, pobytové, či jejich kombinaci. JMS a.s. má také registraci pro NZZ, domácí péči a krizovou pomoc. • Cílovou skupinou osob, kterým společnost tyto služby nabízí jsou senioři, zdravotně postižení či osoby v obtížné sociální situaci, především s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 11. • V předchozích letech společnost jasně ukázala svoji potřebnost i nezbytnost. Je třeba do budoucna zvažovat její další působení a to hlavně v rámci finančního příspěvku MČ Praha 11k její činnosti, a tedy k poskytovaní sociálních služeb, které jsou v dikci kraje, tedy v našem případě hl. m. Prahy. • Hlavní úkoly pro rok 2014 • Zachovat široké spektrum poskytování sociálních služeb a hlavně snaha o zvyšování jejich kvality • Nadále společnost plní a naopak své služby se snaží rozšiřovat • Pokračovat ve stabilizaci a zefektivnění provozu a hledat možnosti pro další poskytování služeb. • Došlo k poklesu počtu zaměstnanců v DPS s udržením počtu klientů i kvality služeb • Dlouhodobým a trvalým cílem je zvyšování počtu uživatelů. • Dlouhodobě se počet uživatelů zvyšuje, ale dochází k snižování objemu poskytované péče. Jde o dlouhodobou záležitost způsobenou zejména skutečností, kdy uživatelé Příspěvek na péči nevyužívají k poskytování péče. • Získávání dalších finančních prostředků prostřednictvím doplňkových činností, pronájmů, dotací grantů a sponzorských darů. • Povedlo se získat dotaci z MPSV, na výsledky grantů z MHMP se stále čeká "Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní"

  3. J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Cesty • Stabilizovat stávající kolektiv zaměstnanců a zvýšení snahy o udržení kvalitních zaměstnanců • Dlouhodobý problém, hlavně v oblasti všeobecných zdravotních sester, obdobný problém trvá i v zdravotnických zařízeních. Důvodem je výše finančního ohodnocení, ale i specifika práce těchto sester v sociálních službách. Naopak se povedlo posílit kolektiv pracovníků přímé péče o muže. • Rozšíření spolupráce v oblasti: • 001 praktický lékař (rehabilitace) • trvá problematika celého poskytování, zatím zajišťujeme vlastními zaměstnanci, bez patřičného a možného ohodnocení ze strany vykazování na zdravotní pojišťovny • 101 lékař internista • Společnost je nadále přesvědčena o potřebnosti takovéhoto kroku , nicméně je složité najít odborníka, který by byl ochoten tuto činnost v Domově pro seniory vykonávat bez požadavku hrazení i ze strany poskytovatele sociálních služeb – tedy naší společnosti. To vše z důvodů, kdy dlouhodobě poskytované zdravotní péče lékaři je pro zdravotnická zařízení v našem objektu OC a DS prodělečná směrem k vykazování na zdravotní pojišťovny • Zlepšit kontrolní systém s preferencí kontroly kvality všech poskytovaných služeb. • Úkol dále trvá, probíhá šetření spokojenosti mezi uživateli po jeho vyhodnocení bude společnost zvažovat další kroky • Pokračovat ve vydávání periodika Jižánek, dále svoji kvalitní činností oslovovat další zájemce o služby. • Časopis je dále vydáván, dále plánujeme provoz kroužků pro seniory a cvičení pod dohledem fyzioterapeutů. Odpovědnost za plnění a hodnocení plnění: Jan Gabriel ředitel společnosti "Starajíccí se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní"

  4. Organizační struktura

  5. FINANČNÍ PLÁN HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI NA ROK 2014 k 30.6.2014

  6. Komentář k průběžným výsledkům hospodaření • Výsledky hospodaření za uvedené období se od plánu výrazně neliší a odpovídají skutečnostem .

  7. Podnikatelská strategie pro rok 2015 Úvod • Rok 2014 je rokem, kdy společnost hospodaří s podstatně nižším rozpočtem a to i přes poměrně značné rozšíření slzužeb. Dále se stále výrazněji projevuje problematika finanční situace uživatelů, kteří příspěvek na péči nevyužívají u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, případně ho nepoužívají na čerpání takových služeb vůbec. Pro rok 2015 je třeba dle finanční situace počítat sice s dalším zvyšováním počtu uživatelů a přitom s poklesem poskytovaných služeb. Společnost se dále zaměří na kvalitu, která by měla být hlavním cílem společnosti a kde má určité rezervy. Dále bude společnost usilovat o možnost získání dalších prostor pro rozšíření činnosti v rámci denního stacionáře a případně dalšího Domu pro seniory, který by měl být ale stavebně lépe řešen. V současné době je problémem hlavně nedostatek společenských prostor pro sociální činnost v Domově pro seniory a Ošetřovatelském centru. Dále bude společnost usilovat o získání certifikátu kvality.

  8. Podnikatelská strategie pro rok 2015 Cíle pro rok 2015 • Zachovat široké spektrum poskytování sociálních služeb a dále ho rozšiřovat, včetně kapacit. • Získání certifikátu kvality • Stabilizace personálního zajištění a to hlavně v oblasti všeobecná zdravotní sestra. • Dlouhodobým a trvalým cílem je zvyšování počtu uživatelů. • Získávání dalších finančních prostředků prostřednictvím doplňkových činností, pronájmů, dotací grantů a sponzorských darů.

  9. Podnikatelská strategie pro rok 2015 Cesty • Stabilizovat stávající kolektiv zaměstnanců a zvýšení snahy o udržení kvalitních zaměstnanců • Žádost o certifikaci systému kvality • Zvýšit komunikaci s uživateli k získání více informací ke kvalitě poskytovaných služeb • Pokračovat ve vydávání periodika Jižánek, v zajištění kroužků pro seniory a dalších aktivit. • Zajistit trvalé a dlouhodobé a předvídatelné financování společnosti, upravení základního jmění vzhledem k jeho současného stavu a odpisům. Zpracovala a navrhl: Jan Gabriel Prokurista a ředitel společnosti Schválil: Představenstvo společnosti Dne: 17.7.2014

  10. Finanční plán 2015

More Related